بازدید معاونت محترم اداری و مالی دانشگاه شیراز و گروه همراه ایشان از دانشکده هنر و معماری

بازدید معاونت محترم اداری و مالی دانشگاه شیراز و گروه همراه ایشان از دانشکده هنر و معماری