آمار دانشجویان بخش هنر سال 1401-1400

 

رشته کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری جمع کل نوبت

پژوهش هنر

*

31 * 31 اول
فرش (گرایش پژوهش در فرش) * 13 * 13 اول

صنایع دستی

82

*

*

82 اول

ارتباط تصویری

99

*

*

99 اول
فرش 62 * * 62 اول