آمار دانشجویان بخش هنر سال 1400-1399

 

پژوهش هنر

فرش

ارتباط تصویری

صنایع دستی

نوبت

31

57

63

61

اول

-

2

4

2

دوم

31

59

67

63

مجموع