صفحه اصلی| دانشگاه شیرازبخش هنر| بخش معماری |بخش شهرسازی

|سامانه cv  اساتیداتوماسیون اداریسامانه اداری و مالیسامانه آموزشی -پژوهشیسامانه اتوماسیون دانشجویی، پژوهشی، آموزشی| ورود به سامانه جهت کلاس های مجازی و آزمون

 

   چارت سازمانی دانشکده          

 
 

 
     
   

ردیف

نام

نام خانوادگی

تحصیلات

عنوان شغل (سمت)

وظایف

ریاست دانشکده

1

مرضیه

فولادفر

فوق دیپلم

مسوول دفتر ریاست

مسوول دفتر ریاست دانشکده

2

جمشید

 حقیقت جو

لیسانس

کارشناس مسوول شبکه

مسوول فناوری دانشکده

3

محمد

راهبر

دانشجوی لیسانس

روابط عمومی

( پست موقت)

معاونت مالی اداری، پشتیبانی

4 علی

مومن محمدی

 لیسانس

رییس امور اداری، مالی و پشیبانی

رییس امور اداری، مالی و پشیبانی

5

مهرداد

ذوالنور

فوق دیپلم

کاردان امور سخت افزار رایانه

دبیرخانه

کارشناس کار آفرینی ( پست موقت)

6

هادی

دهقانی

فوق لیسانس

کارشناس مسوول حسابداری

مسوول حسابداری

7

حبیب اله

روح پرور فوق لیسانس انباردار  انبار دار
8

علی

مومن محمدی

دیپلم

امین اموال 

امین اموال 

9 علی مومن محمدی دیپلم

کاردان سمعی و بصری

مسئول سمعی - بصری

معانت آموزشی

10

سهیلا

انیسی

دیپلم

مسوول دفتر معاونت آموزشی

مسوول دفتر معاونت آموزشی
(پست موقت)
11

محمد

ساختمان کبیر

لیسانس

کارشناس اداره آموزش

کارشناس آموزش بخش  هنر (صنایع دستی ،فرش، ارتباط تصویری، پژوهش هنر)

12

شهرام

عزیزی کزور

فوق  لیسانس

کارشناس اداره آموزش

کارشناس آموزش بخش معماری

13

مرضیه

زارع

فوق  لیسانس

کارشناس اداره آموزش

کارشناس آموزش بخش شهرسازی

14 فاطمه احمد پورحقیقی لیسانس

کارشناس تحصیلات تکمیلی

کارشناس تحصیلات تکمیلی
15

فاطمه

احمد پورحقیقی

لیسانس

کارشناس مسوول اداره آموزش

ریئس اداره آموزش

معاونت پژوهشی

16

محمدحسین

خاکسار

لیسانس

کارشناس پژوهشی

کارشناس (پژوهشی)

 

پست موقت
معاونت فرهنگی، دانشجویی
17

مرضیه

علیرضایی

فوق لیسانس

کارشناس امور فرهنگی

کارشناس امورفرهنگی

18

نرگس

کوثری

لیسانس

کارشناس کتابداری

کارشناس امور دانشجویی

بخش معماری

19

لیلا

سلمان

دیپلم

مسوول دفتر بخش معماری

مسوول دفتر بخش معماری

بخش شهرسازی

20

سهیلا

انیسی

دیپلم

مسوول دفتر بخش شهرسازی

مسوول دفتر بخش شهرسازی

بخش هنر

21

زینب

کارگر

دیپلم

مسوول دفتر بخش هنر

22

حجت

تمنایی

لیسانس

کارشناس گروه آموزشی هنر

 
23

ملیحه

جعفری

فوق لیسانس

کارشناس گروه آموزشی هنر

24 ... ... ...

کارشناس گروه آموزشی هنر

کارشناس ( مسئول کارگاه عکاسی)

کتابخانه

25 طاهره دیانت فوق لیسانس کتابدار رییس کتابخانه
26 ناصر دشتی لیسانس کارشناس کتابدار کارشناس کتابداری
27

ناصر

دشتی

لیسانس

کارشناس میز امانت

میز امانت کتابخانه

28

نرگس

کوثری

لیسانس

کارشناس کتابداری بخش پایان نامه  و نشریات

(پست موقت)
29

کمال

غلامی

دیپلم

کتابدار

بازبین کتابخانه

حفاظت فیزیکی

30 غفار زمرد اصل

لیسانس

مسئول حفاظت فیزیکی

حفاظت فیزیکی برادران

31

سارا

محمدی

لیسانس

حفاظت فیزیکی خواهران

حفاظت فیزیکی خواهران

تاسیسات

32

محمد مهدی

دهقان

دیپلم

تاسیسات

 تاسیسات

33

پرویز

اندایش

دیپلم

تاسیسات

تاسیسات

 خدمات

34

مسلم

هاشمی

 

خدماتی

خدماتی

35 محمد هادی اسد سنگابی   خدماتی خدماتی
36 محمود رضا قدیمی   خدماتی خدماتی
37 مجتبی غلامی   خدماتی خدماتی
38 مصطفی نعمتی   خدماتی خدماتی

پیگیری امور اداری

 

تماس با کارمندان بخش اداری