رئیس بخش

 

دکتر امین حبیبی
 تحصیلات دکترای معماری
 شماره تماس   36230447
 دورنگار  36242800
 پست الکترونیکی a_habibi@shirazu.ac.ir
 نشانی دفتر  ساختمان شماره 2/ اتاق

 

کارشناس آموزش

کارشناس آموزش بخش معماری

سیده صدیقه کاظمی
شماره تماس 07136131004
ساختمان شماره 1/اتاق 124
شرح وظایف

 

مسئول دفتر

لیلا سلمان
مسئول دفتر بخش معماری
 شماره تماس : 36230447-36131016 
 ساختمان شماره 2 / اتاق
شرح وظایف

 

 

 

نشانی : شیراز، معالی آباد، گلدشت 3، دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز، ساختمان شماره 2، طبقه دوم، دفتر بخش معماری

شماره تماس :07136230447     دورنگار:07136230447

 

روسای پیشین

سال 1373 الی  1377 (دکتر محمدرضا مغاره)

سال 1377 الی 1378 (دکتر کاظم معمارضیاء)

سال 1378 الی  1381 (دکتر حمیدرضا شریف)

سال 1382 الی 1384 (دکتر محمدحسن فلاح)

سال 1386 الی 1387 (دکتر محمد علی آبادی)

سال 1389 الی 1390 (دکتر محمدحسن فلاح)

سال 1391 الی 1393 (دکتر حمیدرضا شریف )

سال 1393 الی 1397 (دکتر محمد علی آبادی )

سال 1397 الی 1399 (دکتر سید محمدحسین ذاکری )

سال 1399 تاکنون (دکتر امین حبیبی )