فعالیت های علمی و فرهنگی منتخب انجمن های علمی

فعالیت های سال 1398      

 

گزارش نهایی انجمن های علمی دانشکده

ویژه پانـزدهمـیـن جشنواره بین المللی حرکت

 

اعضای انجمن ها

 

  • اعضای شورای مرکزی انجمن علمی شهرسازی دانشگاه شیراز

 

 

 

  • اعضای شورای مرکزی انجمن علمی معماری دانشگاه شیراز

 

  • اعضای شورای مرکزی انجمن علمی هنر دانشگاه شیراز

 

  • اعضای شورای مرکزی انجمن علمی فرش دانشگاه شیراز