آمار دانشجویان بخش معماری 1400-1399

 

رشته کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری نوبت

مهندسی معماری

19

17 0 اول

معماری منظر

-

7

-

اول

مطالعات معماری

-

9

-

اول

جمع کل

19 33 0