آمار دانشجویان بخش معماری 1400-1399

 

رشته کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری نوبت

مهندسی معماری

19

17 0 اول

معماری منظر

*

7

*

اول

مطالعات معماری

*

9

*

اول

جمع کل

19 33 0 -