تاریخچه

فارس، سرزمین میراث دیرپای کهن بوم ایران است. ازآغازین آثارآریاییان قراریافته درفارس، تا میراث فرهنگی و معماری هخامنشیان و ساسانیان؛ و از آمیختن فرهنگ اسلامی با این میراث، وشکل گیری آثار ایرانی-اسلامی، اندوخته ای غنی و بی بدیل در این خاک زرخیز، تداوم یافته است. شیراز، طی هزاره اخیر، محل تمرکز والاترین نمودهای فرهنگ و هنرایرانی- اسلامی بوده، و آوازه ی هنر و هنرمندی مفاخر این شهر، تا اقصی نقاط ایران بزرگ، وجهان دیروز و امروز، راه یافته است. با تکیه بر پشتوانه ای چنین برجسته و افتخار آفرین، و به منظور آموزش نسل جوان در راه اشاعه این فرهنگ غنی، و تدارک دستمایه ای پرمحتوا دراستفاده از میراث هنری، معماری و شهرسازی سرزمین فارس، دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز، فعالیت خود را ازسال 1373 آغاز نمود.

در نخستین گام، بخشی ازفضای دانشکده ادبیات و علوم انسانی، پذیرای حضور دانشکده هنر و معماری بود. با گسترش دامنه ی فعالیت دانشکده و نیاز به  فضای کالبدی وسیع تر، بخشی از فعالیت های کارگاهی به دانشکده مهندسی انتقال یافت، تا سرانجام، ازمهرماه سال 1377 دانشکده هنر و معماری به دانشکده ای مستقل تبدیل گردید، و بخش های هنر، معماری وشهرسازی در قالب ساختار دانشگاه شیراز برخوردار از امورآموزشی، پژوهشی وفرهنگی- دانشجویی تکوین پیدا کرد.

مکان کنونی دانشکده هنرومعماری که ازسال 1379 به این مهم اختصاص یافته، حاصل همت والا وگشاده دستی واقف بزرگوار و خیرخوشنام شیرازی، آقای احمد نادر کاظمی است. دانشکده هنرو معماری ازهمان سال تاکنون در این فضای زیبا و فاخر به فعالیت ادامه می دهد. طی این مدت با احداث ساختمان های جدید، فضای آموزشی آن توسعه ای چشمگیر یافته و با کوشش بی وقفه اعضاء هیات علمی و کارکنان پرتلاش  و دانشجویان، دانشکده به قطب علمی وپژوهشی یگانه ای در رشته های مختلف در بخشهای هنر، معماری و شهرسازی، در مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاهی به ویژه تحصیلات تکمیلی، تبدیل شده است.

روسای پیشین دانشکده تاکنون 

1373-1377

دکترمحمدرضا مغاره

رئیس بخش معماری

دکتری عمران

 

زنده یاد دکتر بهمن فیزابی

رئیس بخش صنایع دستی

دکتری پژوهش هنر

(گرایش ارتباط تصویری)

 

1377-1378

دکترمحمدرضا مغاره  

دکتری عمران

تاریخ شروع

 1377/02/01

تاریخ پایان

 1378/06/28

  هیات رئیسه

معاون آموزشی

دکترعبدالرضا پاکشیر

معاون پژوهشی

دکترعبدالرضا پاکشیر

معاون فرهنگی دانشجویی

--------------

رئیس بخش شهرسازی

دکتر مهیار اردشیری(77/12/15 الی 78/6/28)

رئیس بخش معماری

زنده یاد دکتر کاظم معمارضیاء

رئیس بخش صنایع دستی

زنده یاد مهندس بهمن فیزابی(77/02/01 )

 

1378-1381

 

دکترعبدالرضا پاکشیر 

دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

تاریخ شروع

 1378/06/28

تاریخ پایان

 1381/06/06

  هیات رئیسه

معاون آموزشی

دکتر محمدرضا بذرگر(78/7/12 الی 81/6/6)

معاون پژوهشی

دکتر محمدرضا بذرگر(78/7/12 الی 79/01/15)

معاون فرهنگی دانشجویی

زنده یاد مهندس بهمن فیزابی

رئیس بخش شهرسازی

دکتر مهیار اردشیری(78/06/28 الی 79/12/15)
دکتر مهیار اردشیری(81/03/17 الی 81/06/06)

رئیس بخش معماری

دکتر حمیدرضا شریف (80/06/24 الی 81/06/06)

رئیس بخش صنایع دستی

مهندس حاجی وندی(78/06/28 الی 80/02/01)
دکتر زارع خلیلی (80/02/01 الی 81/06/06)

 

 

1381-1382

دکترسیدحسین افضلی

دکتری مهندسی راه و ساختمان

تاریخ شروع

1381/06/06

تاریخ پایان

1382/04/07

  هیات رئیسه

معاون آموزشی دکتر محمدرضا بذرگر(81/06/06 الی 82/04/29)
معاون پژوهشی دکتر محمدرضا بذرگر(81/06/06 الی 82/04/29)
معاون فرهنگی دانشجویی مهندس احسان شریفی
رئیس بخش شهرسازی دکتر مهیار اردشیری(81/6/6 الی 82/4/7)
رئیس بخش معماری دکتر حمیدرضا شریف(81/06/06 الی 82/04/07)
رئیس بخش صنایع دستی مهندس سید علی اکبر سیدی(81/06/06 الی 82/04/30)

 

1382-1384

 

 

دکترمحمدرضا مغاره  

دکتری عمران

تاریخ شروع

1382/04/07

تاریخ پایان 

1384/04/11

  هیات رئیسه

معاون آموزشی

دکتر مهیار اردشیری(82/4/30 الی 84/4/11)

معاون پژوهشی

دکتر مهیار اردشیری(82/4/30 الی 82/4/11)

معاون فرهنگی دانشجویی

مهندس ریاحی- احسان شریفی

رئیس بخش شهرسازی

دکتر مهیار اردشیری(82/4/7 الی 82/6/30)

رئیس بخش معماری

دکتر محمدحسن فلاح (82/7/21 الی 84/4/11)

رئیس بخش صنایع دستی

مهندس سیدعلی اکبر سیدی(82/04/30 الی 84/08/15 

 

 

1384-1387

 

دکترمهیار اردشیری

دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

تاریخ شروع

1384/04/11

تاریخ پایان

1387/07/21

  هیات رئیسه

معاون آموزشی
دکتر مهیار اردشیری(84/07/21 الی 84/04/30)
دکترعبدالرضا پاکشیر
معاون پژوهشی
دکتر مهیار اردشیری(84/07/21 الی 84/04/30)
دکترعبدالرضا پاکشیر
معاون فرهنگی دانشجویی احسان شریفی- مهندس شهریار اسدی
رئیس بخش شهرسازی
دکتر حسن ایزدی (84/10/24 الی 86/11/19)
دکتر علی سلطانی( 86/11/19 الی 87/07/21)
رئیس بخش معماری
دکتر محمدحسن فلاح (84/04/11 الی 84/07/21)
دکتر محمد علی آبادی (86/10/9 الی 87/07/21)
رئیس بخش صنایع دستی
زنده یاد مهندس بهمن فیزابی (84/08/15 الی 86/11/14)
مهندس شهریار اسدی(86/11/14 الی 87/07/21)

 

 

1387-1390

 

دکترعلی سلطانی

دکتری طراحی شهری

تاریخ شروع

1387/07/21

تاریخ پایان

1390/01/15

  هیات رئیسه

معاون آموزشی
دکترعبدالرضا پاکشیر (87/9/26 الی 89/1/28)
زنده یادمهندس بهمن فیزابی (89/1/28 الی 1390/01/15)
معاون پژوهشی
دکتر حسن ایزدی (87/10/23 الی 89/02/13 )
دکتر محمد علی آبادی (89/02/13 الی 90/01/15)
معاون فرهنگی دانشجویی دکتر فریبا غروی (87/11/05 الی 1390/01/15)
رئیس بخش شهرسازی
دکتر علی سلطانی( 87/07/21 الی 89/06/20)
دکتر خلیل حاجی پور (89/06/20 الی 1390/01/15)
رئیس بخش معماری
دکتر محمد علی آبادی (87/07/21 الی 89/02/11)
دکتر محمدحسن فلاح (89/02/11 الی 90/01/15)
رئیس بخش صنایع دستی
مهندس شهریار اسدی(87/07/21 الی 88/11/15)
مهندس ساسان سامانیان (89/02/25 الی 90/01/15)

 

1390-1393

 

دکترخلیل حاجی پور

دکتری برنامه ریزی شهری و منطقه ای

تاریخ شروع

1390/01/15

تاریخ پایان

1393/02/16

  هیات رئیسه

معاون آموزشی
زنده یادمهندس بهمن فیزابی (90/1/15 الی 1390/04/28)
دکتر عبداالرضا پاکشیر(90/04/28 الی 1393/02/16)
معاون پژوهشی
دکتر محمد علی آبادی (90/01/15 الی 92/10/01)
دکتر کاوه فتاحی(92/10/01 الی 93/02/16)
معاون فرهنگی دانشجویی
دکتر فریبا غروی ( 1390/01/15 الی 91/07/15)
دکتر امین حبیبی ( 91/07/15 الی 93/02/16)
رئیس بخش شهرسازی
دکتر سهند لطفی (1390/01/15 الی 1393/02/16)
رئیس بخش معماری
دکتر محمدحسن فلاح (90/01/15 الی 91/05/11) 
دکتر حمیدرضا شریف (91/05/11 الی 93/02/16) 
رئیس بخش هنر
مهندس ساسان سامانیان (90/01/15 الی 91/02/30)
 دکتر فتح اله زارع خلیلی (91/02/27 الی 93/02/16)

 

1393-1397

 

دکترحمیدرضا شریف

دکتری معماری

تاریخ شروع

1393/02/16

تاریخ پایان

1397/03/07

  هیات رئیسه

معاون آموزشی
دکتر عبداالرضا پاکشیر (93/02/16 الی 93/11/15)
 دکتر امین حبیبی (93/011/15 الی 96/11/01 )
دکتر منصور مصلی نژاد( 96/11/01 الی 97/03/31)
معاون پژوهشی
دکتر کاوه فتاحی(93/02/16 الی 93/10/01) 
دکتر سیدجواد ظفرمند (93/11/15 الی 96/07/25)
دکتر محمدرضا مغاره ( 96/07/25 الی 96/11/01)
 دکتر امین حبیبی ( 96/11/01 الی 97/03/31 )
معاون فرهنگی دانشجویی
دکتر امین حبیبی (93/02/16 الی 93/12/02)
خانم دکتر مهسا شعله (93/12/2)
رئیس بخش شهرسازی
دکتر سهند لطفی (93/02/16 الی 94/05/05)
دکتر محمدرضا بذرگر(94/05/05 )
رئیس بخش معماری
دکتر حمیدرضا شریف (93/02/16 الی 93/04/01) 
 دکتر محمد علی ابادی (93/04/01)
رئیس بخش هنر

دکتر فتح اله زارع خلیلی (93/02/16 الی 93/03/28)

مهندس سید احمد راعی (93/03/28 الی 94/06/01)

دکتر حمیدرضا شریف (94/06/01 الی 95/08/22)

مهندس شهریار اسدی (95/08/22 )

 

1397-1399

 

دکترمحمد رضا بذرگر

دکتری شهرسازی

تاریخ شروع

1397/03/07

تاریخ پایان

1399/05/11

  هیات رئیسه

معاون آموزشی
دکتر منصور مصلی نژاد( 96/11/01 الی 97/03/31)
 دکتر امین حبیبی (97/04/01 )
معاون پژوهشی
دکتر امین حبیبی ( 96/11/01 الی 97/03/31 )
 دکتر سهند لطفی (97/04/01 )
معاون فرهنگی دانشجویی
خانم دکتر مهسا شعله (93/12/2)
رئیس بخش شهرسازی
دکتر محمدرضا بذرگر(94/05/05 الی 97/07/28 )
دکتر حسن ایزدی (97/07/29)
رئیس بخش معماری
دکتر محمد علی ابادی (93/04/01 الی 97/06/19)
دکتر سید محمد حسین ذاکری(97/06/20)
رئیس بخش هنر

مهندس شهریار اسدی (95/08/22 الی 97/09/20 )

دکتر مجیدرضا مقنی پور(97/09/21 تا کنون)

 

1399-1401

 

دکترخلیل حاجی پور

دکتری برنامه ریزی شهری و منطقه ای

تاریخ شروع

1399/05/11

تاریخ پایان

1401/06/12

  هیات رئیسه

معاون آموزشی
دکتر امین حبیبی (97/04/01 تا 99/06/28)
دکتر کاوه فتاحی (99/06/28 الی 99/12/9)
دکتر مهسا شعله99/12/9  تا 00/2/15 )سرپرست
دکتر مهسا شعله(00/2/15 تا کنون)
معاون پژوهشی
دکتر سهند لطفی (97/04/01 تا کنون)
معاون فرهنگی دانشجویی
 دکتر مهسا شعله (93/12/2 تا 1401/01/27)
دکتر محمد صادق میرزاابوالقاسمی 
(1401/01/27 تا ...)
رئیس بخش شهرسازی
دکتر حسن ایزدی (97/07/29 الی99/8/10)
دکتر علیرضا صادقی( 99/8/10 تا کنون
رئیس بخش معماری
دکتر سید محمد حسین ذاکری(97/06/20 تا 99/06/12)
دکتر امین حبیبی (99/06/13 تا کنون)
رئیس بخش هنر

دکتر مجیدرضا مقنی پور(97/09/21 تا کنون)

 

1401-

 

دکترعلیرضا صادقی

دکتری طراحی شهری

تاریخ شروع

1401/06/12

تاریخ پایان

-

  هیات رئیسه

معاون آموزشی
دکتر مهسا شعله(00/2/15 تا کنون)
معاون پژوهشی
دکتر سهند لطفی (97/04/01 تا کنون)
معاون فرهنگی دانشجویی
دکتر محمد صادق میرزاابوالقاسمی (1401/01/27 تا ...)
رئیس بخش شهرسازی
دکتر علیرضا صادقی( 99/8/10 تا کنون
رئیس بخش معماری
دکتر امین حبیبی (99/06/13 تا کنون)
رئیس بخش هنر

دکتر مجیدرضا مقنی پور(97/09/21 تا کنون)