پیمایش

جدیدترین اخبار دانشکده

اطلاعیه ها

کارشناسی: صنایع دستی * ارتباط تصویری *  فرش 

کارشناسی ارشد: پژوهش هنر 

دکتری: -

کارشناسی: مهندسی معماری

کارشناسی ارشد: معماری * ناپیوسته معماری - منظر*  تکنولوژی معماری *مطالعات معماری ایران( در دست اقدام)

دکتری:معماری

نمایشگر یک مطلب

کارشناسی:  مهندسی شهرسازی

کارشناسی ارشد: طراحی شهری | برنامه ریزی شهری | برنامه ریزی منطقه ای | مرمت و احیای بافت های تاریخی

دکتری: تخصصی شهرسازی