رئیس بخش

دکتر مجیدرضا مقنی پور
 تحصیلات دکتری پژوهش هنر
 شماره تماس 36131089
 دورنگار 36259058-36242800
 پست الکترونیکی moghanipour@shiraz.ac.ir
 نشانی دفتر  ساختمان شماره 3 / طبقه چهارم 

 

مسئول دفتر

زینب کارگر  
مسئول دفتر بخش هنر
 شماره تماس 36131041 
 ساختمان شماره 1 / اتاق
شرح وظایف

 

کارشناسان کارگاه

حجت تمنایی
سمت:کارشناس آموزشی بخش هنر

شماره تماس: 36131049

 

شرح وظایف

ساختمان شماره 1/ اتاق108

ملیحه جعفری
سمت:کارشناس آموزشی بخش هنر

شماره تماس: 36131048

 

شرح وظایف

ساختمان شماره 3/ اتاق

فرناز سلمانیان  
سمت:کارشناس آموزشی بخش هنر

شماره تماس: 36131076

 

شرح وظایف

ساختمان شماره 3/ اتاق

 

روسای پیشین بخش هنر تا کنون

 • سال  1373الی 1378 (مهندس بهمن فیزابی)
 • سال 1378 الی 1380 (مهندس حاجی وندی)
 • سال 1380 الی 1381 (دکتر زارع خلیلی)
 • سال 1381 الی 1384 (مهندس علی اکبر سیدی)
 • سال 1384 الی 1386 (مهندس بهمن فیزابی)
 • سال 1386 الی 1388 (مهندس شهریار اسدی)
 • سال 1388 الی 1391 (مهندس ساسان سامانیان)
 • سال 1391 الی 1393 (دکتر زارع خلیلی)
 • سال 1393 الی 1394 (مهندس سیداحمد راعی)
 • سال 1394 الی 1395 (مهندس سید محمد خلیل اثنی عشری)
 • 22/08/1395لی 20/09/1397(مهندس شهریار اسدی)
 • 21/09/1397 تا کنون (دکتر مجیدرضا مقنی پور)