متن خبر

بازگشت به صفحه کامل

انجمن علمی بخش شهرسازی برگزار می کند:کارگاه آشنایی با کاربرد GIS در طراحی شهری

انجمن علمی بخش شهرسازی برگزار می کند:کارگاه آشنایی با کاربرد GIS در طراحی شهری