کارکنان کتابخانه

کارکنان کتابخانه


 

ناصر دشتی
سمت:کتابدار میز امانت
شماره تماس: 36131061
 ساختمان شماره 1 /طبقه دوم
شرح وظایف

 

نرگس کوثری 
سمت:کتابدار بخش مرجع و 
پایان نامه
(پست موقت)
شماره تماس: 36131009
 ساختمان شماره 1 /طبقه دوم
شرح وظایف
کمال غلامی
سمت: کتابدار بخش نشریات
 
شماره تماس: 36131088
 ساختمان شماره 1 /طبقه دوم
شرح وظایف