معاون فرهنگی

معاون فرهنگی


دکتر مهسا شعله

 تحصیلات دکتری شهرسازی
 شماره تماس  تلفن : 36131040
 دورنگار  36242800
 پست الکترونیکی msholeh@shiraz.ac.ir
 نشانی دفتر ساختمان شماره 2 / اتاق236