معاونت آموزشی

معاونت آموزشی


 

دکتر کاوه فتاحی

 تحصیلات

دکتری معماری

 شماره تماس

 تلفن : 36131023-36131097

36230451

 دورنگار

 36242800

 پست الکترونیکی

ka_fattahi@shirazu.ac.ir

 

 نشانی دفتر

ساختمان شماره 2 / اتاق253