روز جهانی قدس گرامی باد.

روز جهانی قدس گرامی باد.


روز جهانی قدس روز فریاد و مقاومت امت اسلامی بر سر امریکا و صهیونیزم در مقابل سیاستهای تفرقه انگیز است مقام معظم رهبری