رشته های شهرسازی

رشته های شهرسازی


کارشناسی:  مهندسی شهرسازی

کارشناسی ارشد: شهرسازی - طراحی شهری*شهرسازی - برنامه ریزی شهری *برنامه ریزی منطقه ای

دکتری: -