رئیس بخش

رئیس بخش


دکتر ساسان سامانیان
 تحصیلات دکتری هنر
 شماره تماس 36131089
 دورنگار 36259058-36242800
 پست الکترونیکی moghanipour@shiraz.ac.ir
 نشانی دفتر  ساختمان شماره 3 / طبقه چهارم