دکتر خلیل حاجی پور 1399

دکتر خلیل حاجی پور 1399


 

دکترخلیل حاجی پور

دکتری برنامه ریزی شهری و منطقه ای

تاریخ شروع

1399/05/11

تاریخ پایان

1401/06/12

  هیات رئیسه

معاون آموزشی
دکتر امین حبیبی (97/04/01 تا 99/06/28)
دکتر کاوه فتاحی (99/06/28 الی 99/12/9)
دکتر مهسا شعله99/12/9  تا 00/2/15 )سرپرست
دکتر مهسا شعله(00/2/15 تا کنون)
معاون پژوهشی
دکتر سهند لطفی (97/04/01 تا کنون)
معاون فرهنگی دانشجویی
 دکتر مهسا شعله (93/12/2 تا 1401/01/27)
دکتر محمد صادق میرزاابوالقاسمی 
(1401/01/27 تا ...)
رئیس بخش شهرسازی
دکتر حسن ایزدی (97/07/29 الی99/8/10)
دکتر علیرضا صادقی( 99/8/10 تا کنون
رئیس بخش معماری
دکتر سید محمد حسین ذاکری(97/06/20 تا 99/06/12)
دکتر امین حبیبی (99/06/13 تا کنون)
رئیس بخش هنر

دکتر مجیدرضا مقنی پور(97/09/21 تا کنون)