دکترسیدحسین افضلی 1381-1382

دکترسیدحسین افضلی 1381-1382


دکترسیدحسین افضلی

دکتری مهندسی راه و ساختمان

تاریخ شروع

1381/06/06

تاریخ پایان

1382/04/07

  هیات رئیسه

معاون آموزشی دکتر محمدرضا بذرگر(81/06/06 الی 82/04/29)
معاون پژوهشی دکتر محمدرضا بذرگر(81/06/06 الی 82/04/29)
معاون فرهنگی دانشجویی مهندس احسان شریفی
رئیس بخش شهرسازی دکتر مهیار اردشیری(81/6/6 الی 82/4/7)
رئیس بخش معماری دکتر حمیدرضا شریف(81/06/06 الی 82/04/07)
رئیس بخش صنایع دستی مهندس سید علی اکبر سیدی(81/06/06 الی 82/04/30)