حوزه فعالیت/شرح وظایف

حوزه فعالیت/شرح وظایف


 • نصب و راه اندازی شبکه داخلی دانشکده و اینترانت و راهبری
 • نصب و راه اندازی سرور کتابخانه و راهبری
 • نصب و راه اندازی سرورحسابداری و راهبری
 • طراحی وب و انتشار وب سایت دانشکده  به آدرس http://art.shirazu.ac.ir
 • نصب و راه اندازی سیستم وایرلس در ساختمان های دانشکده
 • رفع ایراد سخت افزاری و نرم افزاری سیستم وایرلس دانشکده
 • رفع ایراد سخت افزاری و نرم افزاری شبکه دانشکده
 • رفع ایراد سخت افزاری و نرم افزاری سیستم های کامپیوتری دانشکده
 • نصب ویندوزوبرنامه هایکاربردی بر روی سیستم های دانشکده
 • رفع ایراد سیستم اتوماسیون اداری سیستم های دانشکده
 • رفع ایراد سیستم اتوماسیون آموزشی – پژوهشی سیستم های دانشکده
 • رفع ایراد و پیگیری شناسه کاربری اینترنت دانشجویان، پرسنل و اعضای  محترم هیات علمی
 • تهیه لیست خرید قطعات و تجهیزات مورد نیاز بخش IT و دانشکده
 • تهیه لیست خرید قطعات و تجهیزاتمورد نیاز اعضای محترم هیات علمی دانشکده