افتخار آفرینی سه تن از دانشجویان کارشناسی ارشد بخش معماری

افتخار آفرینی سه تن از دانشجویان کارشناسی ارشد بخش معماری


کسب رتبه ی اول مسابقه ی بین المللی کنفرانس معماری منظر دیجیتال توسط سه تن از دانشجویان دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز