اعضای هیات علمی بخش شهرسازی

اعضای هیات علمی بخش شهرسازی


 

نام و نام خانوادگی  

مدرک تحصیلی

رشته  تحصیلی

زمینه تخصص (گرایش)

مرتبه علمی

  علی سلطانی

دکتری

شهر سازی

طراحی شهری

استاد

  سهند  لطفی

دکتری

شهر سازی

طراحی شهری

دانشیار

علیرضا  صادقی

دکتری

شهرسازی

طراحی شهری

استادیار

خلیل حاجی ‌پور

دکتری

شهر سازی

برنامه ریزی شهری و منطقه ای

استادیار

مهسا شعله

دکتری

شهر سازی

طراحی شهری

استادیار

حسن  ایزدی

دکتری

جغرافیا

برنامه ریزی روستایی

استادیار

محمدرضا  بذرگر

دکتری

شهر سازی

بافت های تاریخی فضای شهری

استادیار

محمد حسین‌پور

دکتری

شهر سازی

شهر سازی

استادیار

مریم روستا

دکتری

  شهر سازی

طراحی شهری

استادیار

مجتبی آراسته

دکتری

  شهر سازی

برنامه ریزی شهری و منطقه ای هست

استادیار