تماس با ما

 

 

شماره تماس

دور نگار

دفتر بخش معماری

07136230447

07136230447

 

نشانی : شیراز، معالی آباد، گلدشت 3، دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز، ساختمان شماره 2، طبقه دوم، دفتر بخش معماری