ریاست

 

دکتر سید محمدحسین ذاکری
سمت رئیس بخش معماری

تحصیلات دکتری معماری
شماره تماس
36131027-36131016-36230447
دورنگار 36242800
پست الکترونیکی: zakeri@shirazu.ac.ir

 

(شرح وظایف و اختیارات)

  • ابلاغ برنامه های اجرایی و تکلایف عمومی اعضای هیات علمی اعم از آموزشی (نظری – علمی)، پژوهشی، راهنمایی دانشجو و خدمات و رعایت نظم و انضباط کاری اعضای هیات علمی گروه و نظارت بر حسن اجرای آن.

  • تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدمات ارائه شده از طریق گروه بر اساس خط مشی شورای دانشگاه برای هماهنگی اجرای یا طی مراحل قانونی.

  • تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار، مصوبات، پیشنهادها و نظارت جمعی گروه به رئیس دانشگاه برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی برای اجرا.

  • ابلاغ بخشنامه ها و آیین نامه ها و مصوبات ابلاغی از سوی رئیس دانشکده به اعضای گروه.

  • پیشنهاد نیاز های مالی گروه به رئیس دانشکده.

  • انجام کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوزام، کتب ها ، نشریات و سایر ملزومات مورد نیاز گروه به رئیس دانشکده.

  • پیشنهاد طرح های پژوهشی که گروه راساً یا با همکاری گروه های دیگر آماده انجام دادن آن است به رئیس دانشکده برای تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه.

  • ارزیابی کار سالانه اعضای گروه و گزارش آن به رئیس دانشکده.

  • تجدید نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفت ها و تغییرات تحولات علمی و تسلیم این برنامه ها به مراجع ذی ربط.

 

روسای پیشین بخش معماری تا کنون  

سال 1373 الی  1377 (دکتر محمدرضا مغاره)

سال 1377 الی 1378 (دکتر کاظم معمارضیاء)

سال 1378 الی  1381 (دکتر حمیدرضا شریف)

سال 1382 الی 1384 (دکتر محمدحسن فلاح)

سال 1386 الی 1387 (دکتر محمد علی آبادی)

سال 1389 الی 1390 (دکتر محمدحسن فلاح)

سال 1391 الی 1393 (دکتر حمیدرضا شریف )

سال 1393 الی 1397 (دکتر محمد علی آبادی )

سال 1397 تا کنون (دکتر سید محمدحسین ذاکری )