دانشجویان

 

کارشناسی

 

 

 

دانشجویان دوره کارشناسی به تفکیک نوبت تحصیل
 
نوبت اول
نوبت دوم
 دانشجویان
پذیرش شده
کل دانشجویان
دانشجویان
پذیرش شده
کل دانشجویان
سال 89
40
172
11
52
سال 90
38
174
20
16
سال 91
40
177
12
38
سال 92
36
158
8
35
سال 93
23
167
8
40
سال 94 28 187 11 50
سال 95 33 148 6 53
سال 96 31 107 3 56
سال97 30 138 4 60
سال 98 14 142 - 60

 

 

 

 کارشناسی ارشد معماری

 

 

 

 

دانشجویان دوره کارشناسی ارشد به تفکیک نوبت تحصیل
 
نوبت اول
نوبت دوم
 دانشجویان
پذیرش شده
کل دانشجویان
دانشجویان
پذیرش شده
کل دانشجویان
سال 89
12
34
6
15
سال 90
18
46
1
17
سال 91
13 48 1
2
سال 92
7 46 5
5
سال 93
12 34 6
9
سال 94 17 45 2 11
سال 95  15 52 - 8
سال 96 13 21 - 6
سال 97 21 41 2 -
سال 98 18 60 - -

 

 

 کارشناسی ارشد منظر

 

 

 

 

دانشجویان دوره کارشناسی ارشد به تفکیک نوبت تحصیل
 
نوبت اول
نوبت دوم
 دانشجویان
پذیرش شده
کل دانشجویان
دانشجویان
پذیرش شده
کل دانشجویان
سال 95  6 58 - 8
سال 96 14 18 - -
سال 97 15 34 - -
سال 98 11 44 - -