برنامه درسی

                      ​چارت جدید مهندسی معماری بازنگری98

 

 

  

مهنــدســـی معـمـــاری

     

 

تعداد واحدهای درسی به تفکیک نوع واحد
دروس عمومی
دروس پایه
دروس اصلی
دروس تخصصی
دروس اختیاری
20 واحد
29 واحد
60 واحد
27 واحد
4 واحد
جمع واحد :     140
 

نیمسال اول

ردیف
نام درس
تعداد واحد
1
کارگاه مصالح و ساخت
2
2
درک و بیان محیط
3
3
هندسه کاربردی
3
4
ریاضیات و آمار در معماری
3
5
درس عمومی
3
 
جمع واحد
14
 

نیمسال دوم

ردیف
نام درس
تعداد واحد
1
ایستایی
2
2
مصالح ساختمانی
2
3
مقدمات طراحی معماری 1
5
4
بیان معماری 1
2
5
هندسه مناظر و مرای
2
6
درس عمومی
5
 
جمع واحد
18
 

نیمسال سوم

ردیف
نام درس
تعداد واحد
1
انسان ، طبیعت ، معماری
2
2
مقدمات طراحی معماری 2
5
3
کاربرد کامپیوتر در معماری (درس اختیاری)
2
4
بیان معماری 2
2
5
نقشه برداری
2
6
در س عمومی
3
جمع واحد
16
 

نیمسال چهارم

ردیف
نام درس
تعداد واحد
1
طرح معماری1
5
2
مقاومت مصالح و سازه های فلزی
2
3
آشنایی با معماری جهان
2
4
برداشت از بناهای تاریخی
3
5
درس عمومی
4
جمع واحد
16
 

نیمسال پنجم

ردیف
نام درس
تعداد واحد
1
ساختمان 1
2
2
آشنایی با معماری معاصر
2
3
آشنایی با معماری اسلامی
4
4
تنظیم شرایط محیطی
2
5
روستا 1
3
6
طرح معماری 2
5
7
درس عمومی
1
جمع واحد
19
 

نیمسال ششم

ردیف
نام درس
تعداد واحد
1
ساختمان 2
3
2
سازه های بتنی
2
3
تاسیسات مکانیکی
2
4
تاسیسات الکتریکی
2
5
طرح معماری3
5
6
روستا2
3
7
درس عمومی
2
جمع واحد
19
 

نیمسال هفتم

ردیف
نام درس
تعداد واحد
1
متره و برآورد
2
2
آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی
2
3
طرح معماری 4
5
4
مبانی نظری معماری
3
5
طراحی فنی
3
6
فریندها و روش های معماری  (درس اختیاری)-
زبان تخصصی (درس اختیاری )
2
7
درس عمومی
2
جمع واحد
19
 

نیمسال هشتم

ردیف
نام درس
تعداد واحد
1
مدیریت تشکیلات کارگاهی
2
2
تحلیل فضاهای شهری
3
3
آشنایی با مرمت ابنیه
3
4
طرح معماری 5
5
5
طرح نهایی
6
جمع واحد
19
 

 

 

  

کـارشنـاسـی ارشـد نـاپـیوستـه مـعـماری

     

 
نیمسال اول
ردیف
نام درس
تعداد واحد
1
طراحی معماری 1
4
2
روش تحقیق در معماری
2
3
اصول و مبانی طراحی معماری پایدار
2
4
نظریه و روشهای طراحی
2
5
انگلیسی ویژه– ارشد معافی (معافی)
0
جمع واحد
10

 

نیمسال دوم

ردیف
نام درس
تعداد واحد
1
طراحی معماری 2
4
2
سازه ها نو
2
3
سیر و اندیشه های معماری
2
4
مسائل بستر و محیط
2
جمع واحد
10

 

نیمسال سوم

ردیف
نام درس
تعداد واحد
1
حکمت و هنر اسلامی
2
2
رساله و طرح نهایی
6
جمع واحد
8

مجموع واحدهایی که دانشجویان ارشد می بایست بگذرانند 28 واحد می باشد .

 

 

  

کـارشنـاسـی ارشـد مـعـماری منظر
 
ردیف
عنوان درس
تعداد واحد
واحد نظری
واحد عملی
نوع درس
پیش نیاز
اصلی
اختیاری
نیمسال اول
1
روش تحقیق
2
2
 
2
 
 
 
2
نقاشی و بیان تصویری
2
 
2
2
 
 
 
3
مصالح و جزئیات اجرایی محوطه سازی
2
 
2
2
 
 
 
4
GIS و کاربرد آن در معماری منظر
2
1
1
2
 
 
 
5
طرح منظر 1
3
 
3
 
3
 
 
6
گیاه شناسی کاربردی
2
2
 
 
2
 
 
7
مبانی نظری منظر
2
2
 
 
2
 
 
 
جمع واحدهای نیمسال
15
7
8
8
7
 
 
 
 
ردیف
عنوان درس
تعداد واحد
واحد نظری
واحد عملی
نوع درس
پیش نیاز
اصلی
اختیاری
نیمسال دوم
8
طرح منظر 2
4
1
3
 
4
 
 
9
منظر معاصر
2
2
 
 
2
 
 
10
باغ  ایرانی
2
2
 
 
2
 
 
11
تاریخ باغ و منظر جهان
2
2
 
 
2
 
 
12
درس اختیاری 1
پایداری و اکولوژی در معماری منظر
2
2
 
 
 
2
 
 
جمع واحدهای نیمسال
12
9
3
 
10
2
 
 
 
ردیف
عنوان درس
تعداد واحد
واحد نظری
واحد عملی
نوع درس
پیش نیاز
اصلی
اختیاری
نیمسال سوم
13
طرح منظر 3
4
1
3
 
4
 
 
14
طراحی فنی
2
 
2
 
2
 
 
15
درس اختیاری 2
زیبا شناسی منظر
2
2
 
 
 
2
 
 
جمع واحدهای نیمسال
8
3
5
 
6
2
 
 
ردیف
عنوان درس
تعداد واحد
واحد نظری
واحد عملی
نوع درس
پیش نیاز
اصلی
اختیاری
نیمسال  چهارم
17
پایان نامه
5
5
 
 
5
 
 
 
جمع واحدهای نیمسال
5
5
 
 
5
 
 
 
عنوان درس
تعداد واحد
واحد نظری
واحد عملی
نوع درس
پیش نیاز
اصلی
اختیاری
جمع واحدهای دوره
40
24
16
8
28
4
 
 
ردیف
عنوان درس
تعداد واحد
واحد نظری
واحد عملی
نوع درس
پیش نیاز
اصلی
اختیاری
درس­های اختیاری
17
منظر شهری
 
2
 
 
 
2
قابل جایگزینی
18
روانشناسی محیطی
 
2
 
 
 
2