هیات علمی

 

اسـاتـید بــخـش مـعـمـــــــــاری

ردیف

نام خانوادگی

نام

مرتبه علمی

رشته

زمینه تخصص (گرایش)

تلفن

کارنامه آموزشی پژوهشی وبسایت

1

مغاره

محمدرضا

دانشیار

عمران

مهندسی عمران

36131018

2 شریف حمیدرضا

دانشیار

معماری

آموزش معماری

36131095

3

فلاح

محمد حسن

استادیار

معماری

فن ساختمان

36131020

4

نیک‌کار

محمد

استادیار

معماری

معماری

36131023

5

علی‌آبادی

محمد

استادیار

معماری

معماری اسلامی

36131022

6 مصلی نژاد منصور استادیار عمران مکانیک خاک و پی 36131042

7

فتاحی

کاوه

استادیار

معماری

طراحی شهری   و معماری

36131023

8

اختیاری

مریم

استادیار

معماری

روانشناسی محیط

36131062

9

حبیبی

امین

استادیار

معماری

معماری اقلیم

36131078

10

ذاکری

سید  محمد  حسین

استادیار

معماری

طراحی پژوهشی

36131027

11

دانشمند 

سارا

استادیار

معماری

معماری

36131058

12 وکیلی نژاد

رزا

استادیار

معماری

معماری

36131059

13 قنبری

جاوید

استادیار

معماری

تکنولوژی معماری 

معماری بومی

36131019
14 عبدی حجت اله

استادیار

معماری

تاریخ معماری، مرمت 36131019
15 حائری ساناز مربی معماری مبانی زیبا شناسی 36131062

 

اسـاتـید حق التدریس بــخـش مـعـمـــــــــاری

اسـاتـید حق التدریس بــخـش مـعـمـــــــــاری
ردیف نام خانوادگی نام مرتبه علمی رشته نوع استخدام
1 اردشیری مهیار دکتری شهرسازی استاد بازنشسته دانشگاه شیراز
2 جمشیدی امیرحسین فوق لیسانس معماری حق التدریس
3  رستم پور احمد  فوق لیسانس تاسیسات الکتریکی حق التدریس
4 فهیمی زاده حسین فوق لیسانس معماری حق التدریس
5  عبداله زاده سیدعلی فوق لیسانس تاسیسات مکانیکی حق التدریس
6 محمودزاده امین فوق لیسانس معماری مرمت حق التدریس
7 نظری محمدجواد فوق لیسانس نقشه برداری حق التدریس
8 گلکار شبنم فوق لیسانس معماری حق التدریس
9 علوی جوانه فوق لیسانس معماری حق التدریس
10 بختیاری وحید فوق لیسانس   حق التدریس
11 همایونی هومن فوق لیسانس   حق التدریس
12 اسد پور علی دکتری معماری حق التدریس
13 زارع  شهرام فوق لیسانس   حق التدریس
14 بنازاده بهاره فوق لیسانس   حق التدریس
 
 

اساتید مدعو بخش معماری - رشته معماری منظر

 

اسـاتـید مدعو بــخـش مـعـمـــــــــاری
ردیف نام خانوادگی نام مرتبه علمی رشته

نوع استخدام

1 اعتضادی لادن دکتری معماری مدعو
2 شیبانی مهدی فوق لیسانس معماری مدعو
3 منصوری امیر دکتری معماری مدعو
4 خراسانی زاده محسن فوق لیسانس معماری مدعو
5 سامی کشکولی علی محمد دکتری معماری مدعو