اعضای هیات علمی

سهند لطفی

سهند لطفی

سهند لطفی    (EN Page)

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
زهرا حیدری تدوین راهنمای طراحی شهری روایی در برندسازی یادمان گرایانه مکان، نمونه موردی: بافت تاریخی شیراز کارشناسی ارشد 1399/12/27
رضا علیشاهی چارچوب طراحی شهری برای حفاظت از بارزه مندی های انسان ساخت و تاریخی منظر فرهنگی، مطالعه موردی: پهنه بافت میانی شهر شیراز کارشناسی ارشد 1398/06/30
هدی افضلی تدوین راهنمای طراحی شهری پشتیبان شهرسازی خودانجام‌ده (DIY) در فضاهای همگانی (نمونه موردی: خیابان شهیدبهشتی، خیابان طالقانی شمالی کرج) کارشناسی ارشد
فرهاد احمدی سنجش میزان رضایتمندی شهروندان از سیاست های مسکن به منظور کاربست در بازآفرینی بافت های حاشیه نشین ( نمونه مطالعاتی: بافت حاشیه نشین شهر مهاباد، آذربایجان غربی) کارشناسی ارشد 1401/11/12
فاطمه علی اکبری تدوین راهنمای طراحی شهری در بافت های تاریخی با تاکید بر بازآفرینی فرهنگ- مبنا، نمونه موردی: بافت تاریخی در محدوده میانی خیابان لطفعلی خان زند و کریم خان زند، شیراز. کارشناسی ارشد 1393/11/08
فاطمه ارغوان تدوین راهنمای طراحی شهری ریخت‌شناسیک زمینه‌گرا با هدف ایجاد انسجام کالبدی-فضایی بین بافت قدیم و جدید لار کارشناسی ارشد 1399/06/31
سید علی اسدی نیا طراحی قلمرو فیلم‌پیمایی شهری در بازآفرینی پهنه‌های فرهنگی-تاریخی (مطالعه موردی: محله ساغری سازان شهر رشت) کارشناسی ارشد
نفیسه بابائی کاربست اصول طراحی بایوفیلیک در تدوین چارچوب طراحی شهری احیایی (نمونه موردی: بافت تاریخی شهر شیراز) کارشناسی ارشد 1400/06/31
هدی بختیاری رزق اباد ساماندهی نظام حرکتی در بافت محله های شهری بر اساس اصول نوشهرسازی (نمونه موردی شهر کاشمر) کارشناسی ارشد 1391/12/12
نیره دیاریان تدوین راهبرد بازآفرینی شهری با تأکید بر مفهوم محل? فرهنگی؛ نمونه موردی: بافت درونی شهر همدان کارشناسی ارشد 1391/12/14
امیرحسین دعایی طراحی شهری به منظور ارتقاء نقش فضاهای محله‌ای در تقویت حس محله در مجموعه‌های مسکونی ارزان قیمت، نمونه موردی: مسکن مهر شهر صدرا کارشناسی ارشد 1400/06/27
الهام دوستی طراحی قلمرو همگانی در شهرهای جدید با هدف ارتقاء سطح پایداری اجتماعی (نمونه موردی: محله دنا در شهر جدید صدرا) کارشناسی ارشد 1397/11/30
علی احسانی فریمانی طراحی مجموعه چند عملکردی در مشهد (به سوی پیوند اجتماعی مناطق شهری) کارشناسی ارشد 1391/11/30
مریم عرفان ساماندهی بافت قدیم شهر بندرعباس با تکیه بر اصول پیاده مداری در ترکیب با نوار ساحلی (محدوده ی مورد مطالعه: محله ی سورو) کارشناسی ارشد 1392/12/14
میثاق اسلامیان تدوین راهنمای طراحی شهری هویت بخش در محله های تاریخی از طریق خوانش و تحلیل محتوای جغرافیای ادبی، نمونه موردی: محله ی لب آب شیراز کارشناسی ارشد 1399/11/30
پرنیان اسلاملو کاربست تلفیقی روش‌های «مشاهد‌ه‌ای-استنباطی» و «مصاحبه‌ای - ارتباطی» در مطالعه ابعاد سه‌گانه مکان کارشناسی ارشد 1396/06/22
فردوس فلاحی کاربست اصول و مفاهیم توسعه هوشمند به منظور ارتقاء کیفیت¬های کالبدی – کارکردی محیط شهری (نمونه موردی: شهر مرودشت) کارشناسی ارشد 1390/11/12
افروز فلاح منشادی بازآفرینی فضاهای شهری با رویکرد رویدادمداری به منظور تقویت سرزندگی و ارتقاء کیفیت زیست پذیری، نمونه موردی: محور شمالی-جنوبی شیراز (دروازه قرآن تا شاهچراغ) کارشناسی ارشد 1392/07/10
فرزاد فرازیان شیرازی طراحی و تقویت فضاهای شهری در بافتهای فرسوده با رویکرد افزایش تعاملات اجتماعی (نمونه موردی: محدوده پشت آرامگاه سعدی, شیراز) کارشناسی ارشد 1396/06/31
مریم فرمند طراحی محله شهری با رویکرد محله ی کم کربن و بدون کربن (نمونه موردی : منطقه ی 22 شهر تهران) کارشناسی ارشد 1393/06/26
عرفانه قنبری تدوین ضوابط طراحی شهری با تأکید بر حریم عناصر ارزشمند و میراثی، نمونه موردی: بافت تاریخی شهر لار کارشناسی ارشد 1397/06/31
یاسمن غریب دوست طراحی قلمرو فضایی پیرامون برکه های تاریخی به منظور بازپیوند فضایی محله های شهر قدیم (مطالعه موردی: شهر قدیم لار) کارشناسی ارشد
دانا گلستان نژاد طراحی شهری محله-محور در بافت تاریخی با رویکرد اقتصاد چرخشی (محدوده مورد مطالعه: محله قلعه محمود و میدان قلعه شهر کرمان) کارشناسی ارشد
ارسلان گل مکانی تدوین چهار چوب طراحی برای خیابان های تجاری – تفریحی با رویکرد افزایش تعاملات اجتماعی (نمونه موردی:خیابان ملاصدرای شیراز) کارشناسی ارشد 1392/12/19
زهرا حمزوی تدوین چارچوب حفاظت و توسعه محله های تاریخی با تاکید بر بازکاربست ذخایر ساختمانی (مورد پژوهی: محله اسحاق بیگ شیراز) کارشناسی ارشد
آلاله حسن پوراصفهانی طراحی مسیر سبز گردشگری پیرامون آبراهه های تاریخی: باز تعریف استخوانبندی طبیعی-تاریخی (نمونه موردی:حلقه ی سبز مادی نیاصرم، حدفاصل سی وسه پل و پل تاریخی مارنان) کارشناسی ارشد 1396/12/20
سیده رابعه حسینی حقیقی کاربست رهیافت برندسازی مکان در معاصرسازی و بهبود تصویر ذهنی ساکنان از محله خود (نمونه موردی، محله تاریخی درب شاهزاده - شیراز) کارشناسی ارشد 1392/07/10
سید جواد حسینی نژاد بازتعریف ساختار شهر استهبان با تاکید بر نقش سامانه ی سنتی پخشایش آب کارشناسی ارشد 1393/12/04
نگار ایمانی کاربست نقش هم‌افزای عوامل موسیقایی بر ارتقای کیفیت منظر صوتی و مانایی حس مکان (چهارچوب بازطراحی مکان واجد هویت صوتی) نمونه موردی: پارک خلدبرین شیراز کارشناسی ارشد 1398/11/29
عاطفه جعفری تدوین راهنمای طراحی فضای پیرامونی ایستگاه های مترو با رویکرد پیاده مداری (نمونه موردی ایستگاه جانبازان) کارشناسی ارشد 1400/10/05
سعید جغتائی تحلیل کارکرد شهری مبتنی بر فعالیت های خاص (تولید و توزیع خشکبار) و نقش آن در برندسازی شهری، نمونه موردی: شهر فاروج در استان خراسان شمالی کارشناسی ارشد 1401/11/15
مهسا جمعه طرقبه تبیین نقش دروازه های کانونی مرزی بر تقویت ساختار فضائی سرزمین (نمونه موردی: منطقه ویژه اقتصادی سرخس) کارشناسی ارشد
نوشین کلانترزاده طراحی سایت گردشگری پیاده محور با رویکرد زمینه گرایی (مورد پژوهی: حد فاصل باغ بیرم آباد و تخت درگاه قلی بیگ) کارشناسی ارشد 1401/11/15
پریسا خواجه زاده طراحی میدان مرکزی محله با هدف تقویت تعاملات اجتماعی با رویکرد صمیمیت فضایی (نمونه موردی: محله جهان آرا، شیراز) کارشناسی ارشد 1395/10/13
محمدعلی خورسندنیا سنجش پایداری محله های شهری شهر داراب ( نمونه موردی: محله تاج آباد و شهرک امام حسن) کارشناسی ارشد 1392/07/09
عباس کیانی بابوکانی کاربست مدل عامل مبنا در بازطراحی قلمروهای گسسته مسکونی ناشی از ایجاد عناصر انسان ساخت خطی، نمونه موردی: محله همت آباد اصفهان کارشناسی ارشد 1397/12/21
بهاره محمودی طراحی بافت محله های تاریخی با رویکرد توسعه میان افزا (نمونه مورد مطالعه: محله سوروی شهر بندرعباس) کارشناسی ارشد 1395/02/04
مریم مرزبان تأثیر اقدامات فرهنگی دفاتر تسهیل گری بر روند تحرّک بخشی اقتصادی بافت های تاریخی- نمونه موردی: دفتر تسهیل گری بافت تاریخی "منطقه سنگ سیاه" 1392-1397 کارشناسی ارشد 1400/11/15
رزیتا مقدم بازآفرینی شهری با رویکرد فرهنگی در برنامه ریزی؛ مطالعه موردی:محله ناصری کرمان کارشناسی ارشد 1392/11/30
فرناز محسنی بازتدوین ضوابط ارتفاعی طراحی شهری با رویکرد حفاظت از منظر تاریخی-میراثی شهر؛ نمونه موردی: محور دید راهبردی دروازه قرآن شیراز کارشناسی ارشد 1393/12/15
فاطمه مختاری تصویرسازی آستانه‌های ورودی تاریخی شیراز از صفویه تا قاجار با تاکید بر سفرنامه‌ها کارشناسی ارشد
پیمان نجفی تدوین مدل پارامتریک سنجش کیفیت سرزندگی فضاهای همگانی و ارائه راهنمای طراحی شهری (مورد پژوهی: دروازه اصفهان) کارشناسی ارشد 1396/06/22
فهیمه نامور حقیقی شیرازی فرد ارزیابی تاثیر مولفه های کالبدی در تکوین محلات زیست پذیر با رویکرد سرزندگی اجتماعی کارشناسی ارشد 1392/07/30
فاطمه نصرازادانی باز طراحی و ارتقای کیفیت محیطی محله های شهری با رویکرد محله سبز (نمونه موردی محله کارلادان اصفهان) کارشناسی ارشد 1393/12/19
مریم پویان ظرفیت سنجی بافت فرسوده به منظور جلوگیری از پراکنده رویی شهری (نمونه موردی شهر کازرون) کارشناسی ارشد 1392/05/01
مهسا صبوری طراحی محور شهری خلاق با رویکرد باز کاربست همساز. نمونه موردی : خیابان لاله زار ، حد فاصل میان محور شهید تقوی وجمهوری کارشناسی ارشد 1393/12/15
کمیل صفانیا تدوین چارچوب طراحی شهری قلمرو همگانی تعامل کننده با محوطه تاریخی ، نمومه موردی :معبد آناهیتا کنگاور کارشناسی ارشد
ایمان سالاری نیا از قهستان تا قائنات: جستاری در ساختار شهرها و معماری بناهای شاخص از نگاه سیاحان و تاریخ نگاران از صفویه تا قاجار( نمونه موردی: شهر بیرجند) کارشناسی ارشد
محمدعلی ساسانی تدوین راهنمای طراحی شهری قلمرو همگانی با تاکید بر هم افزایی بینافرهنگی (نمونه موردی: مجموعه زندیه) کارشناسی ارشد 1395/12/18
فاطمه شمس بازطراحی جداره های فعال با تاکید بر ادراک منظر خیابانی مطالعه موردی بافت میانی شهر شیراز، خیابان خیام کارشناسی ارشد 1396/06/22
پریسا شرافتی تحلیل شبکه ای نقاط بالقوّگی مکانی به مثابه الگوی جدید استخوان بندی فضاهای همگانی با استفاده از «کدهای مکان‌مند» نمونه موردی: بافت تاریخی و میانی شهر شیراز کارشناسی ارشد 1396/06/21
طناز تبریزی تدوین ضوابط طراحی در جهت ارتقا کیفیت منظر شهری با استفاده از برش عرضی شهر و اصول کدهای فرم بنیاد نمونه موردی : محدوده خیابان وصال شیراز کارشناسی ارشد 1395/06/24
هانیه تاجی تل سرخی بازخوانی مؤلفه های حفاظت و توسعه در تدوین چارچوب طراحی شهری بافت تاریخی با رویکرد تاب آوری کالبدی (نمونه موردی: بافت تاریخی شیراز) کارشناسی ارشد
سیدامید طالبی ازاد امکان سنجی و بکارگیری رویکرد شهرسازی جدید در توسعه مجدد بافت های فرسوده میانی شهر شیراز کارشناسی ارشد 1390/11/08
زهره طرفدار بازشناخت نقش پروژه های محرک توسعه شهری در بازآفرینی بافت های ارزشمند تاریخی( نمونه موردی: منطقه 8 شیراز) کارشناسی ارشد 1393/12/12
زهره ونداد طراحی ساختار پیونددهنده شهر معاصر و باستانی با تاکید بر بستر طبیعی-تاریخی (نمونه موردی: دره شهر – ماداکتو) کارشناسی ارشد 1401/11/15
طاهره وثوقی بازآفرینی ساختار فضایی مرکز تاریخی شهر با رویکرد آفرینش مکان ( نمونه موردی : گذر امامزاده یحیی ساری ) کارشناسی ارشد 1401/11/12
حمیدرضا وثوقی بازتعریف استخوانبندی اصلی شهر با تأکید بر نقش فضاهای باز و سبز شهری موثر در تفریح و تفرج شهروندان-نمونه مورد پژوهی؛ شهر شیراز کارشناسی ارشد 1391/06/21
نجمه زکی پور نقش محوری شریعت اسلام در شکل گیری ساختار کالبدی محلات با تکیه بر روابط اجتماعی ، نمونه موردی محله درب شاهزاده شیراز کارشناسی ارشد 1391/12/16
محمدجواد زمزمی ستوده طراحی احیائی ریخت‌شناسیک شهری؛ با تأکید بر "تنظیم اقلیم" (مورد پژوهی: بافت تاریخی شهر لار) کارشناسی ارشد 1398/06/31
علیرضا زارعی کوشکی کاربست اصول طراحی اکولوژیک میان افزا در حفاظت فعال بافت های شهری تاریخی , مورد پژوهی: بافت تاریخی شیراز کارشناسی ارشد 1398/06/31
ابراهیم زرگری مرندی بازتعریف معیارهای فرسودگی با رویکرد پایداری و پهنه بندی فرسودگی با تکنیک فرآیند تحلیل شبکه ای فازی کارشناسی ارشد 1391/06/26
حیدر عباسی بررسی تاثیر فرم شهر بر مصرف انرژی خانوارها در بخش حمل و نقل- مطالعه موردی: مقایسه تطبیقی چند محله شهری شیراز کارشناسی ارشد 1391/03/28
سحر اکبری طراحی محله با رویکرد تاب آوری انرژی مبنا در راستای دستیابی به آسایش اقلیمی کارشناسی ارشد 1396/12/19
امید باقرزاده تدوین راهکارهای طراحی شهری به منظور ارتقاء همبستگی و انسجام اجتماعی در بافت‎های تاریخی ناکارآمد. نمونه موردی: محله بهبهانی بوشهر کارشناسی ارشد 1397/06/25
علی دشتی بررسی اثرات گردشگری مذهبی بر تحولات کالبدی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی (ع) کارشناسی ارشد 1390/06/30
سعید داودی طراحی مرکز اجتماعات شهری با هدف توسعه پایداری اجتماعی در شهر شیراز کارشناسی ارشد 1392/11/15
شیرین امامی بازطراحی ساختار تاریخی شهری با رویکرد بازآفرینی میراث-مبنا (نمونه موردی: بافت تاریخی شهر ابرکوه) کارشناسی ارشد 1398/11/30
شیرین عرفان طراحی منظر شهری کناره آبراهه‌های فصلی درون شهری با رویکرد طراحی اکولوژیک منظر، نمونه موردی: کال چهل بازه، مشهد کارشناسی ارشد 1399/06/31
سیدمجتبی فخراحمد بررسی رابطه میان فرم شهر و پایداری اجتماعی در مقیاس بلوک شهری در محلات شهر شیراز کارشناسی ارشد 1395/05/31
محمدجعفر فلامک فرد بازشناسی فضاهای عمومی براساس شاخص های مکان سوم (نمونه موردی خیابان های ستارخان ومعالی آباد شهر شیراز) کارشناسی ارشد 1390/11/15
علیرضا فرج پور فرد طراحی محله تاب آور با رویکرد شهر هوشمند، نمونه موردی: شهر صدرا کارشناسی ارشد 1399/11/30
امیرحسین قاسم نژاددرویشی بازشناسی مکان و طراحی شهری عرصه‌های همگانی رویدادمدار، نمونه موردی: بافت مرکزی شهر رشت. کارشناسی ارشد 1399/06/29
محمد قضائی تبیین جدایی گزینی شهری و سنجش رابطه آن با محنت زدگی شهری در مناطق 10 و 11 شهرداری مشهد کارشناسی ارشد 1393/04/31
کیمیا حق نگهدار تدوین راهنمای طراحی بومی مورفولوژی شهری در راستای تامین آسایش حرارتی (نمونه موردی: محله تاریخی سنگ سیاه، شیراز) کارشناسی ارشد 1401/11/15
سمیه حکیمی بازتعریف محله های پایدار شهری با رویکرد اجتماعی کارشناسی ارشد 1392/07/10
زهرا حسن دایی طالخونچه تدوین راهنمای طراحی منظر مولد یکپارچه شهری (نمونه موردی: بافت تاریخی شیراز) کارشناسی ارشد 1402/03/27
مریم حیدری هراتمه تدوین چارچوب طراحی شهری به منظور ارتقاء سرمایه‌های فرهنگی در بافت‌های تاریخی ناکارآمد؛ نمونه موردی: محله جویباره اصفهان کارشناسی ارشد 1398/06/31
شعله حیدری تدوین چارچوب طراحی شهری منظر خیابان به منظور افزایش تمایل به حضور عابر‌پیاده؛ نمونه موردی: خیابان های ارم، ملاصدرا، عفیف‌آباد و معالی‌آباد شهر شیراز کارشناسی ارشد 1400/06/31
سارا هوروش تبدیل خانه‌های تاریخی به اقامتگاه های بوم گردی و نقش آن‌ها در توسعه گردشگری و رونق بخشی به بافت تاریخی -فرهنگی شهرها ، نمونه موردی: شهر شیراز کارشناسی ارشد
سیدحسین حسینی ارزیابی تاثیر محیط مصنوع بر پتانسیل تحرک فیزیکی در شهر ها مطالعه موردی سه محدوده شهری در شهر شیراز کارشناسی ارشد 1389/12/01
محمدعلی جهانی دوقزلو بررسی بازتاب کالبدی فضایی مجموعه مسکن مهر لپویی بر توسعه منطقه ای کارشناسی ارشد
سینا جنگجو ارائه چارچوب برنامه‌ریزی شهر رویدادمدار به منظور ارتقاء رقابت‌پذیری شهرها به عنوان مقاصد گردشگری، مطالعه موردی: شهر شیراز کارشناسی ارشد 1399/06/20
سالار جدیری ارائه چارچوب طراحی فضای شهری عمومی در شهرهای هوشمند با تاکید برفناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، نمونه موردی: خیابان عفیف آباد شیراز کارشناسی ارشد 1395/11/18
زینب کرامتی تحلیل توزیع فضایی و میزان دسترسی به بوستان های شهری نمونه موردی : شهر شیراز کارشناسی ارشد 1390/12/23
عماد کتابچی بررسی چگونگی پیاده سازی اصول و معیارهای نوشهرسازی در محور شمال غرب شیراز،نمونه موردی: شهرک شهید بهشتی کارشناسی ارشد 1392/07/10
زهرا خاکسار باز طراحی محله فرهنگی تاریخی با رویکرد اصالت بخشی و جذب اهالی هنر (نمونه موردی: محله درب شازده شیراز) کارشناسی ارشد 1397/06/31
مهشاد خاوری طراحی زیرساخت سبز شهری با رویکرد کاهش اثر جزایر گرمایی (نمونه موردی : شهر بجنورد) کارشناسی ارشد
هانیه خضرایی تعیین تابع کاهشی فاصله در دسترسی پیاده به ایستگاه های اتوبوس،نمونه موردی: ایستگاه امام علی (ع) شهرک گلستان شیراز کارشناسی ارشد 1397/11/30
فریبا کیان کاربست فرایند طراحی شهری یکپارچه در بازآفرینی فضاهای تاریخی شهر، نمونه موردی فضاهای تاریخی گذر سنگ سیاه شیراز کارشناسی ارشد 1395/12/09
یلدا کیان مهر تحلیل الگوی سفر گردشگران خارجی با تاکید بر نقش عوامل کالبدی ،نمونه موردی شهر شیراز کارشناسی ارشد 1397/04/02
شایان کردی طراحی شهری خیابان اشتراکی با تاکید بر ارتقاء کیفیت منظرصوتی، نمونه موردی: خیابان انقلاب شیراز کارشناسی ارشد 1400/11/15
علی محزون طراحی پیاده مدار مسیرهای دسترسی به باغات قصردشت به منظور دستیابی به گردشگری پایدار کارشناسی ارشد
مریم سلیمانی « بازطراحی محیط انسان ساخت با هدف ارتقای فعالیت جسمانی؛ نمونه موردی: بخشی از محله دینکان» کارشناسی ارشد 1395/12/09
فرانک میرزائیان نقش برند شهری صنعت گز در توسعه پایدار شهر بلداجی کارشناسی ارشد
پگاه محمدیان بررسی میزان اثر بخشی اقدامات کالبدی ریز مقیاس و مداخلات پروژه محور شهری در احیای بافت های نابسامان شهری، (نمونه موردی: محله سهل آباد- شیراز) کارشناسی ارشد 1393/04/18
محدثه سادات مصطفوی طراحی احیایی منظر باغ سیلو شیراز کارشناسی ارشد 1401/09/28
سمانه مزینی مقایسه تطبیقی محله¬های شهری شیراز از نظر عوامل کالبدی موثر بر پتانسیل وقوع جرم و احساس امنیت و ارائه راهکارهای طراحی کارشناسی ارشد 1388/11/03
حامد نقیب زاده ارزیابی آثار و بازتاب های تقاطع های غیر همسطح اجراشده- شهر شیراز کارشناسی ارشد 1392/06/16
غزال نصیری طراحی مرکز مدنی شیراز با بهره گیری از اندیشه آرمانشهر ایرانی کارشناسی ارشد 1399/11/30
فرزانه نورابادی احیا ساختار بافت تاریخی شهر از طریق ارتقا کیفیت فضای شهری(نمونه موردی :بافت تاریخی گرگان). کارشناسی ارشد 1393/06/31
ارمین پیاب بازتـعریف فرم شهری در راستای ارتـقاء پـایـداری اجـتماعی ( مطالعه موردی: محله 86 هکتاری شهر صدرا) کارشناسی ارشد 1397/11/30
مریم پیروی بررسی میزان پاسخدهی عرصه های عمومی شهر با تاکید برحقوق شهروندی ، نمونه موردی : محدوده پیرامونی ارگ کریم خان شهر شیراز کارشناسی ارشد 1393/12/20
طاهره رحمانی توسعه گردشگری شهر شیراز با محوریت میراث فرهنگی-ادبی در چارچوب نظریه شهر خلاق، نمونه مطالعاتی: محور حدفاصل آرامگاه سعدی تا حافظیه کارشناسی ارشد 1395/12/02
امیدعلی رمضانپورعلی اباد ارزیابی حین اجرای طرح های ساماندهی بافت های فرسوده شهری، نمونه موردی: محله سادات شهر دوگنبدان کارشناسی ارشد 1392/06/30
علیرضا روایی طراحی منظر شبانه خیابان‌های شهری با هدف خلق خیابان‌های کامل بر اساس ارزیابی ترجیحات بصری، نمونه موردی: خیابان آزادی شیراز کارشناسی ارشد 1400/06/31
عارفه رضایی طراحی نظام بصری منظر شهری با رویکرد تثبیت و ارزش‌دهی ساختار نشانه‌ای، نمونه موردی : شهر صدرا کارشناسی ارشد 1396/12/16
سمیه صادقی باز طراحی خیابان های شهری با هدف شکل گیری فضای شهری خلاق، نمونه موردی: خیابان نیایش شیراز کارشناسی ارشد 1401/09/14
فاطمه شاهوران آفرینش مکان بر اساس ارزیابی نقش هنر همگانی در ادراک محیطی شهروندان، نمونه مطالعاتی: فضای شهری مجموعه تاریخی زندیه شیراز کارشناسی ارشد 1400/11/15
سمانه شریعتی بررسی اثرات کالبدی-فضایی ناشی از راه اندازی سیستم متروی تهران کارشناسی ارشد 1391/12/12
نرجس شیبانی طراحی شهری کرانه رودخانه با رویکرد باززنده سازی خاطره جمعی- نمونه موردی: اروند رود آبادان کارشناسی ارشد 1393/12/06
ملیکا سلطانی تدوین راهنمای طراحی محله شهری با الگوی ریخت‌شناسی شهر ایرانی- اسلامی (نمونه موردی محله بالاکفت شیراز) کارشناسی ارشد
هانیه السادات تقوی طراحی مجموعه فرهنگی- هنری شیراز: با تمرکز بر تعامل اجتماعی معلولین جسمی با جامعه کارشناسی ارشد 1396/12/16
یونس تواناراد آینده نگری بافت فرسوده محله جیحون شهر تهران با استفاده از چارچوب نظری شهریت کارشناسی ارشد 1392/11/28
نیوشا تیمی تدوین چارچوب طراحی شهری حساس به اقلیم با تاکید بر زیرساخت سبز شهری (نمونه موردی:محله گل‌محمدی اصفهان) کارشناسی ارشد 1401/11/15
امیر یدالله پور بازتعریف اصول و معیارهای پیاده‎مداری با تأکید بر پاسخدهی بافت‎های شهری – نمونه‎ی موردی: سه بافت شهری در شیراز کارشناسی ارشد 1393/12/18
فاطمه زارعی کردشولی احیای منظر میراثی کاروانسرای دوکوهک شیراز کارشناسی ارشد 1401/11/15
سمیه بازرگان طراحی منظر باغات قصردشت با رویکرد بیوفیلیک کارشناسی ارشد
سعیده ملامهدی زاده ماهونک طراحی شهری فضاهای گمشده در محله های تاریخی به منظور ارتقاء اعتماد اجتماعی ساکنین، نمونه موردی محله قطب آباد رفسنجان کارشناسی ارشد 1399/06/25
ژاله عباسی شناسایی و تحلیل پیشران های توسعه پایدار در شهرهای میانی با استفاده از روش تحلیل اثرات متقابل (نمونه موردی شهر سنندج) کارشناسی ارشد 1398/04/29
عباس افشار بررسی تطبیقی کیفیت محیط شهری در محلات با الگوی منطقه‌بندی زمین و اختلاط کاربری، نمونه موردی محله شهید بهشتی و محله پاسارگاد کارشناسی ارشد 1398/06/30
علی ارکیان مدل سازی سه بعدی به مثابه ابزار جلب مشارکت مردمی در طراحی محله(نمونه موردی محله خواجه خضر کرمان) کارشناسی ارشد 1392/12/20
زهره اسدی سنت مصورسازی متون علمی تمدن اسلامی (قرون 6 و 7 ق) مطالعه موردی کتاب الجامع بین العلم و العمل النافع فی صناعه الحیل کارشناسی ارشد 1395/06/27
سینا عطایی تحلیل سیستمی عوامل موثر بر تغییرنقش عملکردی مناطق شهری (نمونه موردی منطقه 11و12 شهرداری تهران) کارشناسی ارشد 1391/09/29
محمد باغی بررسی عوامل کالبدی موثر در تشکیل و تشدید جزایر حرارتی ، مطالعه تطبیقی ، بافت های شهری شیراز کارشناسی ارشد 1393/12/11
مریم بحرانی برنامه ریزی توسعه میان افزا در بافت های تاریخی با تاکید بر آسایش اقلیمی، نمونه موردی شهر بوشهر کارشناسی ارشد 1399/11/30
سپیده برزگر سنجش ارزش‏های محیطی تأثیرگذار بر انتخاب محیط مسکونی با استفاده از روش انتخاب تجربی کارشناسی ارشد 1392/05/12
ندا دهناد مطالعه ی کاربردهای درمانی در موسیقی کهن ایران بررسی تطبیقی رساله های موسیقی ایران طی قرون 3 الی 13 ه.ق کارشناسی ارشد 1394/08/13
اختر علمی چگنی ارتقا کیفیت محیطی بافت های فرهنگی – تاریخی در جهت توسعه گردشگری با رویکرد شهر خلاق ( نمونه موردی شهر خرم آباد) کارشناسی ارشد 1397/06/31
پریسا فرهنگیان بررسی ابعاد عرفانی و آیینی موسیقی ایران و کاربردهای آن کارشناسی ارشد 1395/06/31
نرجس فروزان بررسی پایداری الگوی مسکن با تاکید بر میزان مصرف انرژی نمونه موردی شهر شیراز کارشناسی ارشد 1392/11/15
مهسا حاجی میر صادقی بررسی نقش و جایگاه فضاهای عمومی شهری در شکل گیری سرمایه اجتماعی کارشناسی ارشد 1393/11/08
محمد حسین حسینی تعیین روش مناسب برنامه‌ریزی تراکم ساختمانی در بافت‌های ساخته شده شهری (نمونه موردی محلات گلدشت معالی آباد، ولی عصر قصر الدشت شیراز) کارشناسی ارشد 1390/11/15
رضا خیاط زاده ماهانی ارزیابی تاثیر خصوصی سازی خدمات شهرداری ها بر میزان رضایتمندی شهروندان کارشناسی ارشد 1391/07/11
نرجس خرسند تعیین شاخص¬ها و اندازه¬گیری پراکنده¬رویی شهری کلانشهر شیراز با تاکید بر ملاحظات کالبدی کارشناسی ارشد 1389/06/31
علی اصغر مهدوی بازنگری فصول برنامه پنج ساله شهرداریها در قالب مدیریت یکپارچه شهری- نمونه موردی شهر مراغه کارشناسی ارشد 1390/06/30
سودابه محمودی طراحی شهری با هدف تقویت زندگی شبانه، بررسی موردی خیابان حضرتی در شیراز کارشناسی ارشد 1393/12/18
وحید مهرابی بازتاب اجرای رویداد های فرهنگی ـ هنری در ارتقای شرایط محیطی ـ اجتماعی در بافت تاریخی شهر شیراز کارشناسی ارشد 1398/06/31
فاطمه معینی فر ارزیابی طرح های بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری با رویکرد برنامه ریزی مشارکتی. (نمونه موردی محله مهدی آباد قصردشت-شیراز ) کارشناسی ارشد 1392/12/20
پریسا مشک سار ارزیابی آسیب¬پذیری کالبدی بافت¬های شهری در برابر زلزله (نمونه موردی منطقه 3 شهرداری شیراز) کارشناسی ارشد 1392/07/10
شهاب نخودی امکانسنجی کاربرد رویکرد تعدیل و تنظیم مجدد زمین در بازسازی بافتهای فرسوده شهری (نمونه موردیناحیه جوادیه تهران) کارشناسی ارشد 1390/06/30
نیلوفر پناهی تحلیل گونه بندی شبکه های ترافیکی بر اساس قابلیت های ساختاری معابر و کاربری های همجوارنمونه موردی شبکه معابر منطقه 6 شهرداری شیراز،( حدفاصل شهرک گلستان و پل معالی آباد) کارشناسی ارشد 1392/11/19
نعیمه رشید ارائه راهبردهای برای بازآفرینی بافت های فرسوده شهری با رویکرد ارتقا امنیت، نمونه موردی محله نوغان در منطقه ثامن شهر مشهد کارشناسی ارشد 1399/03/21
محمد صداقت فرد تحلیل اثرات ویژگی های کالبدی و الگوی تکوین از منظر احساس امنیت شهروندان (مقایسه تطبیقی مناطق 5 و 10 شهر شیراز) کارشناسی ارشد 1396/06/20
محمد شفاعت تبیین انعکاس فضایی عدالت اجتماعی در روابط متقابل مراکز زیارتی و بافت شهری؛ مورد پژوهش بافت شهری تاریخی پیرامون حرم شاه چراغ(ع) کارشناسی ارشد 1397/06/31
غلامرضا شهریاری ارزیابی کالبدی قلمرو همگانی شهر به لحاظ وقوع جرم و احساس امنییت کارشناسی ارشد 1392/12/07
مهیار شریعتمداری بررسی سیر تحول و عوامل موثر بر استخوان بندی شهر گرگان کارشناسی ارشد 1393/06/25
نگار صلح جو مجموعه اقامتی-تفریحی لافت با هدف جذب توریست (معماری زمینه گرا ) کارشناسی ارشد 1394/12/13
پریسا زارع کاربست ابزار سنجش قابلیت پیاده مداری در باز طراحی خیابان های شهری؛ نمونه موردی محدوده پیرامونی باغ ارم شیراز کارشناسی ارشد 1395/10/18
فاطمه ضیغمی بررسی عوامل موثر در روند گسترش کالبدی شهر نی ریز طی دوره زمانی 1390-1357 کارشناسی ارشد 1392/04/25
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تاریخ شهر در ایران 220148171 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1400 الی 1600) 1400/10/22 (1400 - 1600) ترم اول 1400
شناخت و تحلیل فضای شهری 220337171 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 1200) 1400/10/22 (1400 - 1530) ترم اول 1400
کارگاه طراحی شهری 3 220346071 2 2 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1200) 1400/10/21 (1030 - 1200) ترم اول 1400
کارگاه طراحی شهری 3 220346071 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1200) 1400/10/29 (1030 - 1200) ترم اول 1400
مبانی نظری طراحی شهری 220346001 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1000 الی 1200) 1400/10/29 (1030 - 1200) ترم اول 1400
مبانی تجدید حیات شهری 220346131 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/28 (1030 - 1200) ترم اول 1400
شهر و شهرسازی در دوران معاصر 220337491 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 1000) 1400/04/19 (1000 - 1200) ترم دوم 1399
کارگاه طراحی شهری 2 220346061 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 0800 الی 1200) 1400/04/22 (1000 - 1200) ترم دوم 1399
کارگاه شهرسازی (4) 220337241 5 2 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1700) 1400/04/24 (1000 - 1200) ترم دوم 1399
کارگاه شهرسازی (4) 220337241 5 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1700) 1400/04/24 (1000 - 1200) ترم دوم 1399
تاریخ شهر و شهرسازی در جهان 220337181 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) 1400/04/06 (1400 - 1600) ترم دوم 1399
شناخت و تحلیل فضای شهری 220337171 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 1200) 1399/10/23 (0830 - 1030) ترم اول 1399
کارگاه طراحی شهری 3 220346071 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1200) 1399/10/23 (1400 - 1530) ترم اول 1399
مبانی نظری طراحی شهری 220346001 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1000 الی 1200) 1399/10/21 (0830 - 1030) ترم اول 1399
مبانی تجدید حیات شهری 220346131 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) 1399/10/20 (1030 - 1200) ترم اول 1399
نمایش 15 نتیجه
از 1