اعضای هیات علمی

سهند لطفی

سهند لطفی

سهند لطفی    (EN Page)

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
زهرا حیدری تدوین راهنمای طراحی شهری روایی در برندسازی یادمان گرایانه مکان، نمونه موردی: بافت تاریخی شیراز کارشناسی ارشد 1399/12/27
رضا علیشاهی چارچوب طراحی شهری برای حفاظت از بارزه مندی های انسان ساخت و تاریخی منظر فرهنگی، مطالعه موردی: پهنه بافت میانی شهر شیراز کارشناسی ارشد 1398/06/30
هدی افضلی تدوین راهنمای طراحی شهری پشتیبان شهرسازی خودانجام‌ده (DIY) در فضاهای همگانی (نمونه موردی: خیابان شهیدبهشتی، خیابان طالقانی شمالی کرج) کارشناسی ارشد
فرهاد احمدی سنجش میزان رضایتمندی شهروندان از سیاست های مسکن به منظور کاربست در بازآفرینی بافت های حاشیه نشین ( نمونه مطالعاتی: بافت حاشیه نشین شهر مهاباد، آذربایجان غربی) کارشناسی ارشد 1401/11/12
فاطمه علی اکبری تدوین راهنمای طراحی شهری در بافت های تاریخی با تاکید بر بازآفرینی فرهنگ- مبنا، نمونه موردی: بافت تاریخی در محدوده میانی خیابان لطفعلی خان زند و کریم خان زند، شیراز. کارشناسی ارشد 1393/11/08
فاطمه ارغوان تدوین راهنمای طراحی شهری ریخت‌شناسیک زمینه‌گرا با هدف ایجاد انسجام کالبدی-فضایی بین بافت قدیم و جدید لار کارشناسی ارشد 1399/06/31
سید علی اسدی نیا طراحی قلمرو فیلم‌پیمایی شهری در بازآفرینی پهنه‌های فرهنگی-تاریخی (مطالعه موردی: محله ساغری سازان شهر رشت) کارشناسی ارشد
نفیسه بابائی کاربست اصول طراحی بایوفیلیک در تدوین چارچوب طراحی شهری احیایی (نمونه موردی: بافت تاریخی شهر شیراز) کارشناسی ارشد 1400/06/31
پریسا بهادری بازآفرینی مکان حافظه ای با تاکید بر حفاظت از ارزش های ناملموس و حافظه مکان در دروازه های تاریخی شهر نمونه موردی: دروازه باغشاه، شیراز کارشناسی ارشد
هدی بختیاری رزق اباد ساماندهی نظام حرکتی در بافت محله های شهری بر اساس اصول نوشهرسازی (نمونه موردی شهر کاشمر) کارشناسی ارشد 1391/12/12
نیره دیاریان تدوین راهبرد بازآفرینی شهری با تأکید بر مفهوم محل? فرهنگی؛ نمونه موردی: بافت درونی شهر همدان کارشناسی ارشد 1391/12/14
امیرحسین دعایی طراحی شهری به منظور ارتقاء نقش فضاهای محله‌ای در تقویت حس محله در مجموعه‌های مسکونی ارزان قیمت، نمونه موردی: مسکن مهر شهر صدرا کارشناسی ارشد 1400/06/27
الهام دوستی طراحی قلمرو همگانی در شهرهای جدید با هدف ارتقاء سطح پایداری اجتماعی (نمونه موردی: محله دنا در شهر جدید صدرا) کارشناسی ارشد 1397/11/30
علی احسانی فریمانی طراحی مجموعه چند عملکردی در مشهد (به سوی پیوند اجتماعی مناطق شهری) کارشناسی ارشد 1391/11/30
مریم عرفان ساماندهی بافت قدیم شهر بندرعباس با تکیه بر اصول پیاده مداری در ترکیب با نوار ساحلی (محدوده ی مورد مطالعه: محله ی سورو) کارشناسی ارشد 1392/12/14
میثاق اسلامیان تدوین راهنمای طراحی شهری هویت بخش در محله های تاریخی از طریق خوانش و تحلیل محتوای جغرافیای ادبی، نمونه موردی: محله ی لب آب شیراز کارشناسی ارشد 1399/11/30
پرنیان اسلاملو کاربست تلفیقی روش‌های «مشاهد‌ه‌ای-استنباطی» و «مصاحبه‌ای - ارتباطی» در مطالعه ابعاد سه‌گانه مکان کارشناسی ارشد 1396/06/22
فردوس فلاحی کاربست اصول و مفاهیم توسعه هوشمند به منظور ارتقاء کیفیت¬های کالبدی – کارکردی محیط شهری (نمونه موردی: شهر مرودشت) کارشناسی ارشد 1390/11/12
افروز فلاح منشادی بازآفرینی فضاهای شهری با رویکرد رویدادمداری به منظور تقویت سرزندگی و ارتقاء کیفیت زیست پذیری، نمونه موردی: محور شمالی-جنوبی شیراز (دروازه قرآن تا شاهچراغ) کارشناسی ارشد 1392/07/10
فرزاد فرازیان شیرازی طراحی و تقویت فضاهای شهری در بافتهای فرسوده با رویکرد افزایش تعاملات اجتماعی (نمونه موردی: محدوده پشت آرامگاه سعدی, شیراز) کارشناسی ارشد 1396/06/31
مریم فرمند طراحی محله شهری با رویکرد محله ی کم کربن و بدون کربن (نمونه موردی : منطقه ی 22 شهر تهران) کارشناسی ارشد 1393/06/26
عرفانه قنبری تدوین ضوابط طراحی شهری با تأکید بر حریم عناصر ارزشمند و میراثی، نمونه موردی: بافت تاریخی شهر لار کارشناسی ارشد 1397/06/31
یاسمن غریب دوست طراحی قلمرو فضایی پیرامون برکه های تاریخی به منظور بازپیوند فضایی محله های شهر قدیم (مطالعه موردی: شهر قدیم لار) کارشناسی ارشد
دانا گلستان نژاد طراحی شهری محله-محور در بافت تاریخی با رویکرد اقتصاد چرخشی (محدوده مورد مطالعه: محله قلعه محمود و میدان قلعه شهر کرمان) کارشناسی ارشد
ارسلان گل مکانی تدوین چهار چوب طراحی برای خیابان های تجاری – تفریحی با رویکرد افزایش تعاملات اجتماعی (نمونه موردی:خیابان ملاصدرای شیراز) کارشناسی ارشد 1392/12/19
زهرا حمزوی تدوین چارچوب حفاظت و توسعه محله های تاریخی با تاکید بر بازکاربست ذخایر ساختمانی (مورد پژوهی: محله اسحاق بیگ شیراز) کارشناسی ارشد
آلاله حسن پوراصفهانی طراحی مسیر سبز گردشگری پیرامون آبراهه های تاریخی: باز تعریف استخوانبندی طبیعی-تاریخی (نمونه موردی:حلقه ی سبز مادی نیاصرم، حدفاصل سی وسه پل و پل تاریخی مارنان) کارشناسی ارشد 1396/12/20
سیده رابعه حسینی حقیقی کاربست رهیافت برندسازی مکان در معاصرسازی و بهبود تصویر ذهنی ساکنان از محله خود (نمونه موردی، محله تاریخی درب شاهزاده - شیراز) کارشناسی ارشد 1392/07/10
سید جواد حسینی نژاد بازتعریف ساختار شهر استهبان با تاکید بر نقش سامانه ی سنتی پخشایش آب کارشناسی ارشد 1393/12/04
نگار ایمانی کاربست نقش هم‌افزای عوامل موسیقایی بر ارتقای کیفیت منظر صوتی و مانایی حس مکان (چهارچوب بازطراحی مکان واجد هویت صوتی) نمونه موردی: پارک خلدبرین شیراز کارشناسی ارشد 1398/11/29
عاطفه جعفری تدوین راهنمای طراحی فضای پیرامونی ایستگاه های مترو با رویکرد پیاده مداری (نمونه موردی ایستگاه جانبازان) کارشناسی ارشد 1400/10/05
سعید جغتائی تحلیل کارکرد شهری مبتنی بر فعالیت های خاص (تولید و توزیع خشکبار) و نقش آن در برندسازی شهری، نمونه موردی: شهر فاروج در استان خراسان شمالی کارشناسی ارشد 1401/11/15
مهسا جمعه طرقبه تبیین نقش دروازه های کانونی مرزی بر تقویت ساختار فضائی سرزمین (نمونه موردی: منطقه ویژه اقتصادی سرخس) کارشناسی ارشد 1402/06/26
نوشین کلانترزاده طراحی سایت گردشگری پیاده محور با رویکرد زمینه گرایی (مورد پژوهی: حد فاصل باغ بیرم آباد و تخت درگاه قلی بیگ) کارشناسی ارشد 1401/11/15
پریسا خواجه زاده طراحی میدان مرکزی محله با هدف تقویت تعاملات اجتماعی با رویکرد صمیمیت فضایی (نمونه موردی: محله جهان آرا، شیراز) کارشناسی ارشد 1395/10/13
محمدعلی خورسندنیا سنجش پایداری محله های شهری شهر داراب ( نمونه موردی: محله تاج آباد و شهرک امام حسن) کارشناسی ارشد 1392/07/09
عباس کیانی بابوکانی کاربست مدل عامل مبنا در بازطراحی قلمروهای گسسته مسکونی ناشی از ایجاد عناصر انسان ساخت خطی، نمونه موردی: محله همت آباد اصفهان کارشناسی ارشد 1397/12/21
بهاره محمودی طراحی بافت محله های تاریخی با رویکرد توسعه میان افزا (نمونه مورد مطالعه: محله سوروی شهر بندرعباس) کارشناسی ارشد 1395/02/04
مریم مرزبان تأثیر اقدامات فرهنگی دفاتر تسهیل گری بر روند تحرّک بخشی اقتصادی بافت های تاریخی- نمونه موردی: دفتر تسهیل گری بافت تاریخی "منطقه سنگ سیاه" 1392-1397 کارشناسی ارشد 1400/11/15
رزیتا مقدم بازآفرینی شهری با رویکرد فرهنگی در برنامه ریزی؛ مطالعه موردی:محله ناصری کرمان کارشناسی ارشد 1392/11/30
فرناز محسنی بازتدوین ضوابط ارتفاعی طراحی شهری با رویکرد حفاظت از منظر تاریخی-میراثی شهر؛ نمونه موردی: محور دید راهبردی دروازه قرآن شیراز کارشناسی ارشد 1393/12/15
فاطمه مختاری تصویرسازی آستانه‌های ورودی تاریخی شیراز از صفویه تا قاجار با تاکید بر سفرنامه‌ها کارشناسی ارشد
پیمان نجفی تدوین مدل پارامتریک سنجش کیفیت سرزندگی فضاهای همگانی و ارائه راهنمای طراحی شهری (مورد پژوهی: دروازه اصفهان) کارشناسی ارشد 1396/06/22
فهیمه نامور حقیقی شیرازی فرد ارزیابی تاثیر مولفه های کالبدی در تکوین محلات زیست پذیر با رویکرد سرزندگی اجتماعی کارشناسی ارشد 1392/07/30
فاطمه نصرازادانی باز طراحی و ارتقای کیفیت محیطی محله های شهری با رویکرد محله سبز (نمونه موردی محله کارلادان اصفهان) کارشناسی ارشد 1393/12/19
مریم پویان ظرفیت سنجی بافت فرسوده به منظور جلوگیری از پراکنده رویی شهری (نمونه موردی شهر کازرون) کارشناسی ارشد 1392/05/01
مهسا صبوری طراحی محور شهری خلاق با رویکرد باز کاربست همساز. نمونه موردی : خیابان لاله زار ، حد فاصل میان محور شهید تقوی وجمهوری کارشناسی ارشد 1393/12/15
کمیل صفانیا تدوین چارچوب طراحی شهری قلمرو همگانی تعامل کننده با محوطه تاریخی ، نمومه موردی :معبد آناهیتا کنگاور کارشناسی ارشد
ایمان سالاری نیا از قهستان تا قائنات: جستاری در ساختار شهرها و معماری بناهای شاخص از نگاه سیاحان و تاریخ نگاران از صفویه تا قاجار( نمونه موردی: شهر بیرجند) کارشناسی ارشد
محمدعلی ساسانی تدوین راهنمای طراحی شهری قلمرو همگانی با تاکید بر هم افزایی بینافرهنگی (نمونه موردی: مجموعه زندیه) کارشناسی ارشد 1395/12/18
فاطمه شمس بازطراحی جداره های فعال با تاکید بر ادراک منظر خیابانی مطالعه موردی بافت میانی شهر شیراز، خیابان خیام کارشناسی ارشد 1396/06/22
پریسا شرافتی تحلیل شبکه ای نقاط بالقوّگی مکانی به مثابه الگوی جدید استخوان بندی فضاهای همگانی با استفاده از «کدهای مکان‌مند» نمونه موردی: بافت تاریخی و میانی شهر شیراز کارشناسی ارشد 1396/06/21
محمدرضا طبسی طراحی منظر سوم شهر با رویکرد باغ اشتراکی و کشاورزی شهری کارشناسی ارشد
طناز تبریزی تدوین ضوابط طراحی در جهت ارتقا کیفیت منظر شهری با استفاده از برش عرضی شهر و اصول کدهای فرم بنیاد نمونه موردی : محدوده خیابان وصال شیراز کارشناسی ارشد 1395/06/24
هانیه تاجی تل سرخی بازخوانی مؤلفه های حفاظت و توسعه در تدوین چارچوب طراحی شهری بافت تاریخی با رویکرد تاب آوری کالبدی (نمونه موردی: بافت تاریخی شیراز) کارشناسی ارشد
سیدامید طالبی ازاد امکان سنجی و بکارگیری رویکرد شهرسازی جدید در توسعه مجدد بافت های فرسوده میانی شهر شیراز کارشناسی ارشد 1390/11/08
زهره طرفدار بازشناخت نقش پروژه های محرک توسعه شهری در بازآفرینی بافت های ارزشمند تاریخی( نمونه موردی: منطقه 8 شیراز) کارشناسی ارشد 1393/12/12
زهره ونداد طراحی ساختار پیونددهنده شهر معاصر و باستانی با تاکید بر بستر طبیعی-تاریخی (نمونه موردی: دره شهر – ماداکتو) کارشناسی ارشد 1401/11/15
طاهره وثوقی بازآفرینی ساختار فضایی مرکز تاریخی شهر ساری با رویکرد آفرینش مکان نمونه موردی (گذر امامزاده یحیی تا مسجد جامع) کارشناسی ارشد 1401/11/12
حمیدرضا وثوقی بازتعریف استخوانبندی اصلی شهر با تأکید بر نقش فضاهای باز و سبز شهری موثر در تفریح و تفرج شهروندان-نمونه مورد پژوهی؛ شهر شیراز کارشناسی ارشد 1391/06/21
نجمه زکی پور نقش محوری شریعت اسلام در شکل گیری ساختار کالبدی محلات با تکیه بر روابط اجتماعی ، نمونه موردی محله درب شاهزاده شیراز کارشناسی ارشد 1391/12/16
محمدجواد زمزمی ستوده طراحی احیائی ریخت‌شناسیک شهری؛ با تأکید بر "تنظیم اقلیم" (مورد پژوهی: بافت تاریخی شهر لار) کارشناسی ارشد 1398/06/31
علیرضا زارعی کوشکی کاربست اصول طراحی اکولوژیک میان افزا در حفاظت فعال بافت های شهری تاریخی , مورد پژوهی: بافت تاریخی شیراز کارشناسی ارشد 1398/06/31
ابراهیم زرگری مرندی بازتعریف معیارهای فرسودگی با رویکرد پایداری و پهنه بندی فرسودگی با تکنیک فرآیند تحلیل شبکه ای فازی کارشناسی ارشد 1391/06/26
حیدر عباسی بررسی تاثیر فرم شهر بر مصرف انرژی خانوارها در بخش حمل و نقل- مطالعه موردی: مقایسه تطبیقی چند محله شهری شیراز کارشناسی ارشد 1391/03/28
سحر اکبری طراحی محله با رویکرد تاب آوری انرژی مبنا در راستای دستیابی به آسایش اقلیمی کارشناسی ارشد 1396/12/19
امید باقرزاده تدوین راهکارهای طراحی شهری به منظور ارتقاء همبستگی و انسجام اجتماعی در بافت‎های تاریخی ناکارآمد. نمونه موردی: محله بهبهانی بوشهر کارشناسی ارشد 1397/06/25
علی دشتی بررسی اثرات گردشگری مذهبی بر تحولات کالبدی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی (ع) کارشناسی ارشد 1390/06/30
سعید داودی طراحی مرکز اجتماعات شهری با هدف توسعه پایداری اجتماعی در شهر شیراز کارشناسی ارشد 1392/11/15
شیرین امامی بازطراحی ساختار تاریخی شهری با رویکرد بازآفرینی میراث-مبنا (نمونه موردی: بافت تاریخی شهر ابرکوه) کارشناسی ارشد 1398/11/30
شیرین عرفان طراحی منظر شهری کناره آبراهه‌های فصلی درون شهری با رویکرد طراحی اکولوژیک منظر، نمونه موردی: کال چهل بازه، مشهد کارشناسی ارشد 1399/06/31
سیدمجتبی فخراحمد بررسی رابطه میان فرم شهر و پایداری اجتماعی در مقیاس بلوک شهری در محلات شهر شیراز کارشناسی ارشد 1395/05/31
محمدجعفر فلامک فرد بازشناسی فضاهای عمومی براساس شاخص های مکان سوم (نمونه موردی خیابان های ستارخان ومعالی آباد شهر شیراز) کارشناسی ارشد 1390/11/15
علیرضا فرج پور فرد طراحی محله تاب آور با رویکرد شهر هوشمند، نمونه موردی: شهر صدرا کارشناسی ارشد 1399/11/30
امیرحسین قاسم نژاددرویشی بازشناسی مکان و طراحی شهری عرصه‌های همگانی رویدادمدار، نمونه موردی: بافت مرکزی شهر رشت. کارشناسی ارشد 1399/06/29
محمد قضائی تبیین جدایی گزینی شهری و سنجش رابطه آن با محنت زدگی شهری در مناطق 10 و 11 شهرداری مشهد کارشناسی ارشد 1393/04/31
کیمیا حق نگهدار تدوین راهنمای طراحی بومی مورفولوژی شهری در راستای تامین آسایش حرارتی (نمونه موردی: محله تاریخی سنگ سیاه، شیراز) کارشناسی ارشد 1401/11/15
سمیه حکیمی بازتعریف محله های پایدار شهری با رویکرد اجتماعی کارشناسی ارشد 1392/07/10
زهرا حسن دایی طالخونچه تدوین راهنمای طراحی منظر مولد یکپارچه شهری (نمونه موردی: بافت تاریخی شیراز) کارشناسی ارشد 1402/03/27
مریم حیدری هراتمه تدوین چارچوب طراحی شهری به منظور ارتقاء سرمایه‌های فرهنگی در بافت‌های تاریخی ناکارآمد؛ نمونه موردی: محله جویباره اصفهان کارشناسی ارشد 1398/06/31
شعله حیدری تدوین چارچوب طراحی شهری منظر خیابان به منظور افزایش تمایل به حضور عابر‌پیاده؛ نمونه موردی: خیابان های ارم، ملاصدرا، عفیف‌آباد و معالی‌آباد شهر شیراز کارشناسی ارشد 1400/06/31
سارا هوروش تبدیل خانه‌های تاریخی به اقامتگاه های بوم گردی و نقش آن‌ها در توسعه گردشگری و رونق بخشی به بافت تاریخی -فرهنگی شهرها ، نمونه موردی: شهر شیراز کارشناسی ارشد
سیدحسین حسینی ارزیابی تاثیر محیط مصنوع بر پتانسیل تحرک فیزیکی در شهر ها مطالعه موردی سه محدوده شهری در شهر شیراز کارشناسی ارشد 1389/12/01
سیده فاطمه حسینی بازطراحی فضاهای عمومی شهری بر اساس ارزیابی تاثیر هنرهمگانی بر ارتقا شادکامی شهروندان (نمونه موردی: خیابان کریم خان زند، شیراز، ایران). کارشناسی ارشد
محمدعلی جهانی دوقزلو بررسی بازتاب کالبدی فضایی مجموعه مسکن مهر لپویی بر توسعه منطقه ای کارشناسی ارشد 1402/06/26
سینا جنگجو ارائه چارچوب برنامه‌ریزی شهر رویدادمدار به منظور ارتقاء رقابت‌پذیری شهرها به عنوان مقاصد گردشگری، مطالعه موردی: شهر شیراز کارشناسی ارشد 1399/06/20
سالار جدیری ارائه چارچوب طراحی فضای شهری عمومی در شهرهای هوشمند با تاکید برفناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، نمونه موردی: خیابان عفیف آباد شیراز کارشناسی ارشد 1395/11/18
زینب کرامتی تحلیل توزیع فضایی و میزان دسترسی به بوستان های شهری نمونه موردی : شهر شیراز کارشناسی ارشد 1390/12/23
عماد کتابچی بررسی چگونگی پیاده سازی اصول و معیارهای نوشهرسازی در محور شمال غرب شیراز،نمونه موردی: شهرک شهید بهشتی کارشناسی ارشد 1392/07/10
زهرا خاکسار باز طراحی محله فرهنگی تاریخی با رویکرد اصالت بخشی و جذب اهالی هنر (نمونه موردی: محله درب شازده شیراز) کارشناسی ارشد 1397/06/31
نجمه خطاپوش تدوین الگوهای طراحی گذرهای تاریخی شهر در راستای ارتقاء آسایش اقلیمی (نمونه موردی: گذرهای تاریخی شهر شیراز) کارشناسی ارشد
مهشاد خاوری طراحی زیرساخت سبز شهری با رویکرد کاهش اثر جزایر گرمایی (نمونه موردی : شهر بجنورد) کارشناسی ارشد
هانیه خضرایی تعیین تابع کاهشی فاصله در دسترسی پیاده به ایستگاه های اتوبوس،نمونه موردی: ایستگاه امام علی (ع) شهرک گلستان شیراز کارشناسی ارشد 1397/11/30
فریبا کیان کاربست فرایند طراحی شهری یکپارچه در بازآفرینی فضاهای تاریخی شهر، نمونه موردی فضاهای تاریخی گذر سنگ سیاه شیراز کارشناسی ارشد 1395/12/09
یلدا کیان مهر تحلیل الگوی سفر گردشگران خارجی با تاکید بر نقش عوامل کالبدی ،نمونه موردی شهر شیراز کارشناسی ارشد 1397/04/02
شایان کردی طراحی شهری خیابان اشتراکی با تاکید بر ارتقاء کیفیت منظرصوتی، نمونه موردی: خیابان انقلاب شیراز کارشناسی ارشد 1400/11/15
علی محزون طراحی پیاده مدار مسیرهای دسترسی به باغات قصردشت به منظور دستیابی به گردشگری پایدار کارشناسی ارشد
مریم سلیمانی « بازطراحی محیط انسان ساخت با هدف ارتقای فعالیت جسمانی؛ نمونه موردی: بخشی از محله دینکان» کارشناسی ارشد 1395/12/09
فرانک میرزائیان نقش برند شهری صنعت گز در توسعه پایدار شهر بلداجی کارشناسی ارشد
پگاه محمدیان بررسی میزان اثر بخشی اقدامات کالبدی ریز مقیاس و مداخلات پروژه محور شهری در احیای بافت های نابسامان شهری، (نمونه موردی: محله سهل آباد- شیراز) کارشناسی ارشد 1393/04/18
محدثه سادات مصطفوی طراحی احیایی منظر باغ سیلو شیراز کارشناسی ارشد 1401/09/28
سمانه مزینی مقایسه تطبیقی محله¬های شهری شیراز از نظر عوامل کالبدی موثر بر پتانسیل وقوع جرم و احساس امنیت و ارائه راهکارهای طراحی کارشناسی ارشد 1388/11/03
حامد نقیب زاده ارزیابی آثار و بازتاب های تقاطع های غیر همسطح اجراشده- شهر شیراز کارشناسی ارشد 1392/06/16
غزال نصیری طراحی مرکز مدنی شیراز با بهره گیری از اندیشه آرمانشهر ایرانی کارشناسی ارشد 1399/11/30
فرزانه نورابادی احیا ساختار بافت تاریخی شهر از طریق ارتقا کیفیت فضای شهری(نمونه موردی :بافت تاریخی گرگان). کارشناسی ارشد 1393/06/31
ارمین پیاب بازتـعریف فرم شهری در راستای ارتـقاء پـایـداری اجـتماعی ( مطالعه موردی: محله 86 هکتاری شهر صدرا) کارشناسی ارشد 1397/11/30
مریم پیروی بررسی میزان پاسخدهی عرصه های عمومی شهر با تاکید برحقوق شهروندی ، نمونه موردی : محدوده پیرامونی ارگ کریم خان شهر شیراز کارشناسی ارشد 1393/12/20
طاهره رحمانی توسعه گردشگری شهر شیراز با محوریت میراث فرهنگی-ادبی در چارچوب نظریه شهر خلاق، نمونه مطالعاتی: محور حدفاصل آرامگاه سعدی تا حافظیه کارشناسی ارشد 1395/12/02
امیدعلی رمضانپورعلی اباد ارزیابی حین اجرای طرح های ساماندهی بافت های فرسوده شهری، نمونه موردی: محله سادات شهر دوگنبدان کارشناسی ارشد 1392/06/30
علیرضا روایی طراحی منظر شبانه خیابان‌های شهری با هدف خلق خیابان‌های کامل بر اساس ارزیابی ترجیحات بصری، نمونه موردی: خیابان آزادی شیراز کارشناسی ارشد 1400/06/31
عارفه رضایی طراحی نظام بصری منظر شهری با رویکرد تثبیت و ارزش‌دهی ساختار نشانه‌ای، نمونه موردی : شهر صدرا کارشناسی ارشد 1396/12/16
سمیه صادقی باز طراحی خیابان های شهری با هدف شکل گیری فضای شهری خلاق، نمونه موردی: خیابان نیایش شیراز کارشناسی ارشد 1401/09/14
فاطمه شاهوران آفرینش مکان بر اساس ارزیابی نقش هنر همگانی در ادراک محیطی شهروندان، نمونه مطالعاتی: فضای شهری مجموعه تاریخی زندیه شیراز کارشناسی ارشد 1400/11/15
سمانه شریعتی بررسی اثرات کالبدی-فضایی ناشی از راه اندازی سیستم متروی تهران کارشناسی ارشد 1391/12/12
نرجس شیبانی طراحی شهری کرانه رودخانه با رویکرد باززنده سازی خاطره جمعی- نمونه موردی: اروند رود آبادان کارشناسی ارشد 1393/12/06
ملیکا سلطانی تدوین راهنمای طراحی محله شهری با الگوی ریخت‌شناسی شهر ایرانی- اسلامی (نمونه موردی محله بالاکفت شیراز) کارشناسی ارشد
هانیه السادات تقوی طراحی مجموعه فرهنگی- هنری شیراز: با تمرکز بر تعامل اجتماعی معلولین جسمی با جامعه کارشناسی ارشد 1396/12/16
یونس تواناراد آینده نگری بافت فرسوده محله جیحون شهر تهران با استفاده از چارچوب نظری شهریت کارشناسی ارشد 1392/11/28
نیوشا تیمی تدوین چارچوب طراحی شهری حساس به اقلیم با تاکید بر زیرساخت سبز شهری (نمونه موردی:محله گل‌محمدی اصفهان) کارشناسی ارشد 1401/11/15
امیر یدالله پور بازتعریف اصول و معیارهای پیاده‎مداری با تأکید بر پاسخدهی بافت‎های شهری – نمونه‎ی موردی: سه بافت شهری در شیراز کارشناسی ارشد 1393/12/18
فاطمه زارعی کردشولی احیای منظر میراثی کاروانسرای دوکوهک شیراز کارشناسی ارشد 1401/11/15
سمیه بازرگان طراحی منظر باغات قصردشت با رویکرد بیوفیلیک کارشناسی ارشد 1402/06/20
سعیده ملامهدی زاده ماهونک طراحی شهری فضاهای گمشده در محله های تاریخی به منظور ارتقاء اعتماد اجتماعی ساکنین، نمونه موردی محله قطب آباد رفسنجان کارشناسی ارشد 1399/06/25
ژاله عباسی شناسایی و تحلیل پیشران های توسعه پایدار در شهرهای میانی با استفاده از روش تحلیل اثرات متقابل (نمونه موردی شهر سنندج) کارشناسی ارشد 1398/04/29
عباس افشار بررسی تطبیقی کیفیت محیط شهری در محلات با الگوی منطقه‌بندی زمین و اختلاط کاربری، نمونه موردی محله شهید بهشتی و محله پاسارگاد کارشناسی ارشد 1398/06/30
علی ارکیان مدل سازی سه بعدی به مثابه ابزار جلب مشارکت مردمی در طراحی محله(نمونه موردی محله خواجه خضر کرمان) کارشناسی ارشد 1392/12/20
زهره اسدی سنت مصورسازی متون علمی تمدن اسلامی (قرون 6 و 7 ق) مطالعه موردی کتاب الجامع بین العلم و العمل النافع فی صناعه الحیل کارشناسی ارشد 1395/06/27
سینا عطایی تحلیل سیستمی عوامل موثر بر تغییرنقش عملکردی مناطق شهری (نمونه موردی منطقه 11و12 شهرداری تهران) کارشناسی ارشد 1391/09/29
محمد باغی بررسی عوامل کالبدی موثر در تشکیل و تشدید جزایر حرارتی ، مطالعه تطبیقی ، بافت های شهری شیراز کارشناسی ارشد 1393/12/11
مریم بحرانی برنامه ریزی توسعه میان افزا در بافت های تاریخی با تاکید بر آسایش اقلیمی، نمونه موردی شهر بوشهر کارشناسی ارشد 1399/11/30
سپیده برزگر سنجش ارزش‏های محیطی تأثیرگذار بر انتخاب محیط مسکونی با استفاده از روش انتخاب تجربی کارشناسی ارشد 1392/05/12
ندا دهناد مطالعه ی کاربردهای درمانی در موسیقی کهن ایران بررسی تطبیقی رساله های موسیقی ایران طی قرون 3 الی 13 ه.ق کارشناسی ارشد 1394/08/13
اختر علمی چگنی ارتقا کیفیت محیطی بافت های فرهنگی – تاریخی در جهت توسعه گردشگری با رویکرد شهر خلاق ( نمونه موردی شهر خرم آباد) کارشناسی ارشد 1397/06/31
پریسا فرهنگیان بررسی ابعاد عرفانی و آیینی موسیقی ایران و کاربردهای آن کارشناسی ارشد 1395/06/31
نرجس فروزان بررسی پایداری الگوی مسکن با تاکید بر میزان مصرف انرژی نمونه موردی شهر شیراز کارشناسی ارشد 1392/11/15
مهسا حاجی میر صادقی بررسی نقش و جایگاه فضاهای عمومی شهری در شکل گیری سرمایه اجتماعی کارشناسی ارشد 1393/11/08
محمد حسین حسینی تعیین روش مناسب برنامه‌ریزی تراکم ساختمانی در بافت‌های ساخته شده شهری (نمونه موردی محلات گلدشت معالی آباد، ولی عصر قصر الدشت شیراز) کارشناسی ارشد 1390/11/15
رضا خیاط زاده ماهانی ارزیابی تاثیر خصوصی سازی خدمات شهرداری ها بر میزان رضایتمندی شهروندان کارشناسی ارشد 1391/07/11
نرجس خرسند تعیین شاخص¬ها و اندازه¬گیری پراکنده¬رویی شهری کلانشهر شیراز با تاکید بر ملاحظات کالبدی کارشناسی ارشد 1389/06/31
علی اصغر مهدوی بازنگری فصول برنامه پنج ساله شهرداریها در قالب مدیریت یکپارچه شهری- نمونه موردی شهر مراغه کارشناسی ارشد 1390/06/30
سودابه محمودی طراحی شهری با هدف تقویت زندگی شبانه، بررسی موردی خیابان حضرتی در شیراز کارشناسی ارشد 1393/12/18
وحید مهرابی بازتاب اجرای رویداد های فرهنگی ـ هنری در ارتقای شرایط محیطی ـ اجتماعی در بافت تاریخی شهر شیراز کارشناسی ارشد 1398/06/31
فاطمه معینی فر ارزیابی طرح های بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری با رویکرد برنامه ریزی مشارکتی. (نمونه موردی محله مهدی آباد قصردشت-شیراز ) کارشناسی ارشد 1392/12/20
پریسا مشک سار ارزیابی آسیب¬پذیری کالبدی بافت¬های شهری در برابر زلزله (نمونه موردی منطقه 3 شهرداری شیراز) کارشناسی ارشد 1392/07/10
شهاب نخودی امکانسنجی کاربرد رویکرد تعدیل و تنظیم مجدد زمین در بازسازی بافتهای فرسوده شهری (نمونه موردیناحیه جوادیه تهران) کارشناسی ارشد 1390/06/30
نیلوفر پناهی تحلیل گونه بندی شبکه های ترافیکی بر اساس قابلیت های ساختاری معابر و کاربری های همجوارنمونه موردی شبکه معابر منطقه 6 شهرداری شیراز،( حدفاصل شهرک گلستان و پل معالی آباد) کارشناسی ارشد 1392/11/19
نعیمه رشید ارائه راهبردهای برای بازآفرینی بافت های فرسوده شهری با رویکرد ارتقا امنیت، نمونه موردی محله نوغان در منطقه ثامن شهر مشهد کارشناسی ارشد 1399/03/21
محمد صداقت فرد تحلیل اثرات ویژگی های کالبدی و الگوی تکوین از منظر احساس امنیت شهروندان (مقایسه تطبیقی مناطق 5 و 10 شهر شیراز) کارشناسی ارشد 1396/06/20
محمد شفاعت تبیین انعکاس فضایی عدالت اجتماعی در روابط متقابل مراکز زیارتی و بافت شهری؛ مورد پژوهش بافت شهری تاریخی پیرامون حرم شاه چراغ(ع) کارشناسی ارشد 1397/06/31
غلامرضا شهریاری ارزیابی کالبدی قلمرو همگانی شهر به لحاظ وقوع جرم و احساس امنییت کارشناسی ارشد 1392/12/07
مهیار شریعتمداری بررسی سیر تحول و عوامل موثر بر استخوان بندی شهر گرگان کارشناسی ارشد 1393/06/25
نگار صلح جو مجموعه اقامتی-تفریحی لافت با هدف جذب توریست (معماری زمینه گرا ) کارشناسی ارشد 1394/12/13
پریسا زارع کاربست ابزار سنجش قابلیت پیاده مداری در باز طراحی خیابان های شهری؛ نمونه موردی محدوده پیرامونی باغ ارم شیراز کارشناسی ارشد 1395/10/18
فاطمه ضیغمی بررسی عوامل موثر در روند گسترش کالبدی شهر نی ریز طی دوره زمانی 1390-1357 کارشناسی ارشد 1392/04/25
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تاریخ شهر در ایران 220148171 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1400 الی 1600) 1400/10/22 (1400 - 1600) ترم اول 1400
شناخت و تحلیل فضای شهری 220337171 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 1200) 1400/10/22 (1400 - 1530) ترم اول 1400
کارگاه طراحی شهری 3 220346071 2 2 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1200) 1400/10/21 (1030 - 1200) ترم اول 1400
کارگاه طراحی شهری 3 220346071 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1200) 1400/10/29 (1030 - 1200) ترم اول 1400
مبانی نظری طراحی شهری 220346001 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1000 الی 1200) 1400/10/29 (1030 - 1200) ترم اول 1400
مبانی تجدید حیات شهری 220346131 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/28 (1030 - 1200) ترم اول 1400
شهر و شهرسازی در دوران معاصر 220337491 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 1000) 1400/04/19 (1000 - 1200) ترم دوم 1399
کارگاه طراحی شهری 2 220346061 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 0800 الی 1200) 1400/04/22 (1000 - 1200) ترم دوم 1399
کارگاه شهرسازی (4) 220337241 5 2 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1700) 1400/04/24 (1000 - 1200) ترم دوم 1399
کارگاه شهرسازی (4) 220337241 5 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1700) 1400/04/24 (1000 - 1200) ترم دوم 1399
تاریخ شهر و شهرسازی در جهان 220337181 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) 1400/04/06 (1400 - 1600) ترم دوم 1399
شناخت و تحلیل فضای شهری 220337171 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 1200) 1399/10/23 (0830 - 1030) ترم اول 1399
کارگاه طراحی شهری 3 220346071 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1200) 1399/10/23 (1400 - 1530) ترم اول 1399
مبانی نظری طراحی شهری 220346001 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1000 الی 1200) 1399/10/21 (0830 - 1030) ترم اول 1399
مبانی تجدید حیات شهری 220346131 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) 1399/10/20 (1030 - 1200) ترم اول 1399
نمایش 15 نتیجه
از 1