اعضای هیات علمی

علیرضا صادقی

علیرضا صادقی

علیرضا صادقی    (EN Page)

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هاشنبه ساعت 8-12 (با هماهنگی قبلی)

یکشنبه ساعت 13-17 (با هماهنگی قبلی)


نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سعیده ملامهدی زاده ماهونک طراحی شهری فضاهای گمشده در محله های تاریخی به منظور ارتقاء اعتماد اجتماعی ساکنین، نمونه موردی: محله قطب آباد رفسنجان کارشناسی ارشد 1399/06/25
زهرا امینی طراحی مرکز محله با رویکرد افزایش سرزندگی اجتماعی، نمونه موردی : محله محمودیه شیراز کارشناسی ارشد
درسا ازادی برنامه ریزی شبکه جابه جایی فعال در بافت تاریخی شهر شیراز؛ با تاکید بر ارزیابی شاخص های هویتی_کالبدی کارشناسی ارشد 1402/05/01
امید باقرزاده تدوین راهکارهای طراحی شهری به منظور ارتقاء همبستگی و انسجام اجتماعی در بافت‎های تاریخی ناکارآمد. نمونه موردی: محله بهبهانی بوشهر کارشناسی ارشد 1397/06/25
یاسمن بهادری طراحی شهری منظر خیابانی بر اساس ارزیابی آسایش حرارتی استفاده‌کنندگان از فضاهای شهری، نمونه موردی: خیابان کریمخان زند شیراز کارشناسی ارشد 1398/06/26
زهرا چمن پیما طراحی شهری باهمستان همه شمول با تاکید بر تقویت یکپارچگی اجتماعی، نمونه موردی: محله قصردشت شیراز کارشناسی ارشد 1400/06/31
شیرین عرفان طراحی منظر شهری کناره آبراهه‌های فصلی درون شهری با رویکرد طراحی اکولوژیک منظر، نمونه موردی: کال چهل بازه، مشهد کارشناسی ارشد 1399/06/31
مهرارا اسمعیلی ارزیابی تأثیر دسترسی به زیرساخت سبز شهری بر ترجیح سفر استفاده‌کنندگان به شیوه حمل‌ونقل عمومی، نمونه موردی: منطقه ? شبکه اتوبوس‌رانی شهر شیراز کارشناسی ارشد 1402/11/15
محمد قائدیان بازطراحی خیابان های شهری در راستای تحقق خیابان کامل با تاکید بر امنیت محیطی، نمونه موردی: خیابان انوری شیراز کارشناسی ارشد
فاطمه غنی پور امکان سنجی تحقق اجرای شهر دوستدار کودک در شهر بندرعباس کارشناسی ارشد 1401/06/31
امیرحسین قاسم نژاددرویشی بازشناسی مکان و طراحی شهری عرصه‌های همگانی رویدادمدار، نمونه موردی: بافت مرکزی شهر رشت. کارشناسی ارشد 1399/06/29
فاطمه قبادپور راهنمای طراحی قلمرو همگانی بر اساس آسایش حرارتی به منظور ارتقاء تعاملات اجتماعی، نمونه موردی: خیابان عفیف آباد شیراز کارشناسی ارشد 1401/06/31
سارا گداز طراحی شهری به منظور خلق مکان با تاکید بر بهبود آسایش حرارتی استفاده کنندگان از فضاهای شهری، نمونه موردی: میدان آزادی، شیراز کارشناسی ارشد 1399/06/31
مریم حیدری هراتمه تدوین چارچوب طراحی شهری به منظور ارتقاء سرمایه‌های فرهنگی در بافت‌های تاریخی ناکارآمد؛ نمونه موردی: محله جویباره اصفهان کارشناسی ارشد 1398/06/31
سیده فاطمه حسینی بازطراحی فضاهای عمومی شهری بر اساس ارزیابی تاثیر هنرهمگانی بر ارتقا شادکامی شهروندان (نمونه موردی: خیابان کریم خان زند، شیراز، ایران). کارشناسی ارشد 1402/11/15
سیده طیبه حسینی پور امکان سنجی ایجاد پهنه های شهری بدون خودرو به منظور توسعه جابجایی پایدار شهری، نمونه موردی : منطقه یک شهرداری شیراز کارشناسی ارشد 1400/08/29
پانته ا ایزدی ارائه چارچوب طراحی شهری برای خلق مکان های چهارم بر اساس ارتقای حس دلبستگی به مکان، نمونه موردی: شهرک حافظ شیراز کارشناسی ارشد
سیده پرند جدبابائی کارشناسی ارشد
فرزانه جاویدی ارزیابی تغییرات فضای سبز شهری به منظور پیش بینی ساختار فضایی اکولوژیکی، نمونه موردی: شهر شیراز کارشناسی ارشد 1402/09/05
نفیسه کریمکشته ارائه چارچوب طراحی شهری بر اساس تحلیل اثر استرس محیطی بر کیفیت زندگی شهروندان در خیابان های شهری، نمونه موردی: خیابان کریمخان زند شیراز کارشناسی ارشد
صابر خان جانی قاضی ارزیابی توسعه یافتگی کالبدی-فضایی مناطق شهر شیراز به منظور تحقق عدالت فضایی کارشناسی ارشد 1398/11/30
شایان کردی طراحی شهری خیابان اشتراکی با تاکید بر ارتقاء کیفیت منظرصوتی، نمونه موردی: خیابان انقلاب شیراز کارشناسی ارشد 1400/11/15
زهرا مکتبی فرد تحلیل پراکنش فضایی و مکانیابی پایدار پارکینگ های عمومی غیرحاشیه ای به روش تصمیم گیری چند هدفه، نمونه موردی: محدوده طرح ترافیک شهر شیراز کارشناسی ارشد 1401/11/15
علیرضا مریخ مکانیابی فضاهای سبز شهری مناسب سالمندان با تاکید بر تحقق عدالت فضایی نمونه موردی: منطقه 1 شیراز کارشناسی ارشد 1400/06/31
زهراسادات منتصری سنجش عدالت فضایی در توزیع ایستگاه های اتوبوس و ارزیابی ارتباط آن با میزان کارایی خطوط اتوبوسرانی شهر شیراز کارشناسی ارشد 1402/04/31
زهرا پورطرقی تبیین رابطه کیفیت محیط شهری با رضایتمندی گردشگری شهری، نمونه موردی : بخش مرکزی شهر شیراز کارشناسی ارشد 1400/06/31
فاطمه پایان طراحی شهری خیابان های دوستدار عابر پیاده به منظور ارتقاء شادی اجتماعی، نمونه موردی: خیابان عفیف آباد، شیراز کارشناسی ارشد 1400/11/15
علیرضا روایی طراحی منظر شبانه خیابان‌های شهری با هدف خلق خیابان‌های کامل بر اساس ارزیابی ترجیحات بصری، نمونه موردی: خیابان آزادی شیراز کارشناسی ارشد 1400/06/31
تهمینه روزی طلب برنامه‌‌ریزی توسعه‌شهری بر اساس ارزیابی و پیش‌بینی وضعیت عدالت‌‌‌فضایی در پهنه‌های‌شهری، نمونه‌موردی: شهر‌شیراز کارشناسی ارشد
سمیه صادقی باز طراحی خیابان های شهری با هدف شکل گیری فضای شهری خلاق، نمونه موردی: خیابان نیایش شیراز کارشناسی ارشد 1401/09/14
فاطمه شاهوران آفرینش مکان بر اساس ارزیابی نقش هنر همگانی در ادراک محیطی شهروندان، نمونه مطالعاتی: فضای شهری مجموعه تاریخی زندیه شیراز کارشناسی ارشد 1400/11/15
زهرا شاکری سنجش میزان رضایت کودکان از سکونت به‌منظور برنامه‌ریزی شهری محله دوستدار کودک، نمونه موردی: شهرک بهشتی شیراز کارشناسی ارشد 1398/06/31
پویا سلیمان زاده بررسی ارتباط کیفیت زندگی با دلبستگی مکان در شهر های جدید، نمونه موردی شهر جدید سهند کارشناسی ارشد 1398/01/21
علی وفایی سعدی راهبردهای برنامه‌ریزی شهری به منظور ارتقاء حس تعلق و دلبستگی مکانی ساکنین شهرهای جدید (نمونه موردی: شهر جدید صدرا) کارشناسی ارشد 1397/06/26
زهرا عباس پور برنامه ریزی مسیرهای دوچرخه اشتراکی، نمونه موردی: منطقه 1 و 6 شهرداری شیراز کارشناسی ارشد 1400/06/22
عباس افشار بررسی تطبیقی کیفیت محیط شهری در محلات با الگوی منطقه‌بندی زمین و اختلاط کاربری، نمونه موردی: محله شهید بهشتی و محله پاسارگاد کارشناسی ارشد 1398/06/30
محبوبه انصاری سنجش میزان تاب‌آوری اجتماعی در محلات شهری، مطالعه موردی: محله قصردشت شیراز کارشناسی ارشد 1399/06/31
الهام اشرف زاده طراحی شهری در محدوده‌های میراثی_تاریخی با تأکید بر نقش اقتصاد فرهنگی در بازآفرینی خلاقیت محور نمونه موردی: محله جلفای اصفهان کارشناسی ارشد 1397/12/09
فاطمه اتشی بازطراحی گذرهای تاریخی به منظور ارتقاء سرزندگی با رویکرد بازآفرینی فرهنگ مبنا (نمونه موردی: گذر تاریخی کوتی بوشهر) کارشناسی ارشد 1400/11/15
سعید ازاد ارزیابی تاثیر مولفه های عملکردی-فضایی حیات شبانه بر حضورپذیری شهروندان (نمونه موردی : خیابان زند حدفاصل میدان شهرداری و میدان امام حسین شهر شیراز) کارشناسی ارشد 1402/06/14
پریسا بهادری بازآفرینی مکان حافظه ای با تاکید بر حفاظت از ارزش های ناملموس و حافظه مکان در دروازه های تاریخی شهر نمونه موردی: دروازه باغشاه، شیراز کارشناسی ارشد
مریم بحرانی برنامه ریزی توسعه میان افزا در بافت های تاریخی با تاکید بر آسایش اقلیمی، نمونه موردی: شهر بوشهر کارشناسی ارشد 1399/11/30
اسدالله بزرگوار طراحی مجموعه چندعملکردی در بافت سنتی تلخداش شیراز (تاکید بر پیوند اجتماعی) کارشناسی ارشد 1400/04/27
سکینه چارسین طراحی و احیا اکولوژیکی رودخانه شهری با رویکرد زیبایی شناسی منظرنمونه موردی : رودخانه زهره بندر هندیجان کارشناسی ارشد 1401/11/15
مریم عبادی نوروزانی بازطراحی خیابان شهری با رویکرد خنک سازی بر اساس تحلیل آسایش حرارتی عابرین پیاده (نمونه موردی : خیابان لطفعلی خان زند شیراز ، حدفاصل چهارراه پارامونت تا چهارراه مشیر) کارشناسی ارشد 1400/06/31
روزبه عدالتی تزنگی سنجش امنیت زنان در بافت‌های فرسوده شهری (نمونه موردی: محله هفت‌تنان شیراز) کارشناسی ارشد 1402/12/15
ساغر غم خوار برنامه ریزی راهبردی توسعه فضاهای شهری ?? ساعته در شهرهای بندرگاهی نمونه موردی شهر بوشهر کارشناسی ارشد
فرزانه قرائتی جهرمی طراحی ایستگاه مترو شیراز با رویکرد معماری زمینه گرا کارشناسی ارشد 1399/06/23
عطیه السادات غیاثی ظرفیت سنجی توسعه اجتماعی – فرهنگی شهرهای جدید با رویکرد شهر دانایی محور (مطالعه موردی: شهر جدید صدرا) کارشناسی ارشد 1397/06/31
دانا گلستان نژاد طراحی شهری محله-محور در بافت تاریخی با رویکرد اقتصاد چرخشی (محدوده مورد مطالعه: محله قلعه محمود و میدان قلعه شهر کرمان) کارشناسی ارشد 1402/12/15
کیمیا حق نگهدار تدوین راهنمای طراحی بومی مورفولوژی شهری در راستای تامین آسایش حرارتی (نمونه موردی: محله تاریخی سنگ سیاه، شیراز) کارشناسی ارشد 1401/11/15
زهرا حق پرست سنجش تاثیر بیماری های فراگیر بر تاب آوری اقتصادی صنعت گردشگری با تاکید بر بیماری فراگیر کرونا؛ نمونه موردی: شهر شیراز کارشناسی ارشد 1402/06/11
زهرا حمزوی تدوین چارچوب حفاظت و توسعه محله های تاریخی با تاکید بر بازکاربست ذخایر ساختمانی (مورد پژوهی: محله اسحاق بیگ شیراز) کارشناسی ارشد
غزل حسن شاهی تعیین و طراحی مسیرهای گردشگری پیاده (نمونه موردی: بافت گردشگری-میراثی شهر شیراز) کارشناسی ارشد 1400/06/31
آلاله حسن پوراصفهانی طراحی مسیر سبز گردشگری پیرامون آبراهه های تاریخی: باز تعریف استخوانبندی طبیعی-تاریخی (نمونه موردی:حلقه ی سبز مادی نیاصرم، حدفاصل سی وسه پل و پل تاریخی مارنان) کارشناسی ارشد 1396/12/20
راضیه همتیان بررسی نقش المان های محیطی در کیفیت زیبایی و هویت فضای شهری سمنان کارشناسی ارشد 1400/11/15
رومینا حسینی نژاد بررسی تطبیقی میزان تاب آوری در بافت های جدید و قدیم شهری در برابر زلزله (مورد پژوهی: محلات تخت فولاد و هزارجریب اصفهان) کارشناسی ارشد 1399/11/30
اسیه حسین پور طراحی محله خلاق با رویکرد شهر یادگیرنده؛ نمونه موردی: محله ارم شیراز کارشناسی ارشد 1400/11/15
راضیه جهادی سروستانی تبیین عوامل مؤثر بر تمایلات رفتاری مسافران برای استفاده از قطار شهری در شیراز کارشناسی ارشد 1398/11/30
زهرا خاتمی بررسی اثرات فرم شهری بر کیفیت زندگی در محلات شهری (نمونه موردی: محلات بافت قدیم و جدید شهر شیراز) کارشناسی ارشد
سپیده خضری طراحی منظر ورودی شمالی شهر شیراز (تنگه الله اکبر) با رویکرد اکولوژی کارشناسی ارشد 1402/06/18
جواد خدادادی امکان سنجی توسعه میان افزا در بافت مرکزی شهر مشهد کارشناسی ارشد 1398/06/31
سارا مفتاحی تدوین راهنمای طراحی شهر هوشمند با رویکرد شهر سلامت (نمونه موردی شهر جدید صدرا) کارشناسی ارشد 1402/06/19
مرتضی نیک بخت طراحی کناره ی رودخانه های شهری با رویکرد گردشگری پایدار (نمونه موردی رودخانه ی تیره شهرستان دورود) کارشناسی ارشد 1401/06/30
سهند امیدی خالکی ارائه راهنمای طراحی محورهای تاریخی با رویکرد برندسازی مکانی به منظور ارتقاء گردشگری(نمونه موردی:بازار رشت) کارشناسی ارشد 1399/11/30
اصلان پیرودین برنامه‌ریزی راهبردی به منظور ارتقای رقابت‌پذیری محیطی با تاکید بر کیفیت پهنه‌های سبز و باز شهری، نمونه موردی شیراز کارشناسی ارشد 1400/06/25
فریبا پویا ارزیابی و بازطراحی پیاده راه 17 شهریور درتهران با تاکید بر ارتقا سرمایه اجتماعی کارشناسی ارشد 1396/06/15
نعیمه رشید ارائه راهبردهای برای بازآفرینی بافت های فرسوده شهری با رویکرد ارتقا امنیت، نمونه موردی: محله نوغان در منطقه ثامن شهر مشهد کارشناسی ارشد 1399/03/21
فرشته رضائی بررسی رابطه میان ویژگی های کالبدی محلات مسکونی و سطح سلامت‌روان ساکنین (مطالعه موردی سه محله در شهر بوشهر) کارشناسی ارشد 1398/03/13
الهه صادقیان افارانی طراحی مدرسه دوستدار کودک در شهر اصفهان کارشناسی ارشد 1401/11/15
طرلان صادقی پور بررسی نقش برنامه ریزی شهری در بازیابی پس از سانحه از طریق مکانیابی پایگاه های پشتیبان مدیریت بحران(نمونه موردی: منطقه 3 شهرداری شیراز) کارشناسی ارشد 1401/11/15
ازاده شادپوررودکلی طراحی شهری زمینه‌گرا با کاربست الگوی طراحی دهکده شهری (نمونه موردی: محدوده رودخانه گوهر رود رشت ؛ حد فاصل خیابان ملت و خیابان رودباری) کارشناسی ارشد 1397/06/31
یگانه شاه مرادی زاده تدوین راهنمای طراحی خیابان شهری رفتارگرا با بهره گیری از ادراک محیطی شهروندان (نمونه موردی: خیابان کوثر مشهد) کارشناسی ارشد
ملیکا سلطانی تدوین راهنمای طراحی محله شهری با الگوی ریخت‌شناسی شهر ایرانی- اسلامی (نمونه موردی محله بالاکفت شیراز) کارشناسی ارشد
محمدرضا طبسی طراحی منظر سوم شهر با رویکرد باغ اشتراکی و کشاورزی شهری کارشناسی ارشد
فرناز طهماسبی امکان سنجی اجرای پروژه های محرک توسعه در بافت های کم برخوردار شهری در راستای سیاست توانمندسازی و محرومیت زدایی شهری،نمونه موردی:منطقه 5 شهرداری شیراز کارشناسی ارشد 1402/04/28
نیوشا تیمی تدوین چارچوب طراحی شهری حساس به اقلیم با تاکید بر زیرساخت سبز شهری (نمونه موردی:محله گل‌محمدی اصفهان) کارشناسی ارشد 1401/11/15
زهره ونداد طراحی ساختار پیونددهنده شهر معاصر و باستانی با تاکید بر بستر طبیعی-تاریخی (نمونه موردی: دره شهر – ماداکتو) کارشناسی ارشد 1401/11/15
ریحانه یوسف جوکار تدوین راهنمای خلق فضاهای شهری با رویکرد کاهش تنش زایی محیطی ( محدوده مورد مطالعه : بافت شهری اطراف ترمینال باربری قدیم شیراز) کارشناسی ارشد 1396/06/20
صدیقه اسکندرپور طراحی باغ- نمایشگاه کتاب ایرانی در راستای افزایش تعاملات اجتماعی کارشناسی ارشد 1398/11/29
زهرا حیدری تدوین راهنمای طراحی شهری روایی در برندسازی یادمان گرایانه مکان، نمونه موردی بافت تاریخی شیراز کارشناسی ارشد 1399/12/27
صبا سلیمانی عوامل موثر در بهبود بازاریابی هنر در گالری های شهر اصفهان از طریق فعالیت در فضای مجازی در سال 1398 (بررسی موردی پنج گالری شهر اصفهان) کارشناسی ارشد 1399/05/22
رضا علیشاهی چارچوب طراحی شهری برای حفاظت از بارزه مندی های انسان ساخت و تاریخی منظر فرهنگی، مطالعه موردی پهنه بافت میانی شهر شیراز کارشناسی ارشد 1398/06/30
سیده الهام فلاحی بازطراحی ساختمان اداری در شیراز (اقلیم گرم و خشک) بر مبنای نور روز کارشناسی ارشد 1398/04/17
نگین عبداله پوررفیعی طراحی مجتمع مسکونی با تاکید بر الگوهای معنایی در مسکن. کارشناسی ارشد 1397/11/30
علیرضا عاقل طراحی بیمارستان تخصصی قلب و عروق در شیراز مبتنی بر مدل های ارزیابی طراحی کارشناسی ارشد 1399/05/21
پریسا احمدپورترکمانی طراحی نمایشگاه چندمنظوره با استفاده از روش طراحی پارامتریک کارشناسی ارشد 1399/12/20
مریم اکبرزاده بررسی کارکرد اینفوگرافی در صنعت گردشگری ایران کارشناسی ارشد 1396/12/19
صدیقه علی پناه بررسی آسیب شناسی تایپ فیس های فارسی برگرفته از خط نسخ کارشناسی ارشد 1394/12/13
نفیسه امینی شاد بررسی معماری اسلامی مساجد در چین درعصر مغول کارشناسی ارشد 1395/06/29
میثم امیری تدوین چارچوب برنامه‌ریزی کاربری زمین در بازآفرینی محله‌های تاریخی (نمونة موردی محلة کوشکنو-یزد) کارشناسی ارشد 1399/12/27
فاطمه ارغوان تدوین راهنمای طراحی شهری ریخت‌شناسیک زمینه‌گرا با هدف ایجاد انسجام کالبدی-فضایی بین بافت قدیم و جدید لار کارشناسی ارشد 1399/06/31
رعنا اسدی بازطراحی گذر تاریخی با رهیافت رویدادمداری فرهنگی به منظور حفظ و احیای میراث ناملموس شهری؛نمونه موردی گذر آب‌انبارنو ساری کارشناسی ارشد 1398/09/10
محمد اسدی نیک سنجش کیفیت باغ‌های خانواده و نقش آن در گذران اوقات فراغت شهروندان، مطالعه موردی شهر شیراز کارشناسی ارشد 1398/11/30
زهرا بهرامی بررسی سبک شناسی سکه های عرب- ساسانی کارشناسی ارشد 1396/10/16
لیلا بلوچ زهی تحلیل عوامل موثر بر زیست پذیری شهرهای مرزی با استفاده از مدل سازی ساختاری-تفسیری، نمونه موردی شهر سراوان کارشناسی ارشد 1398/04/30
ایدا بناکار مولفه‌های پست‌مدرنیسم در نقد دراماتیک تئاتر معاصر ایران کارشناسی ارشد 1396/12/20
گلناز برکتیان طراحی فضای آموزشی برای نابینایان با رویکرد طراحی فراگیر در شیراز کارشناسی ارشد 1398/06/30
محمدرضا بهبود طراحی مجموعه سرپوشیده ورزشها و تفریحات آبی با رویکرد استفاده از سازه های نوین کارشناسی ارشد 1396/06/22
فاطمه بنیانی طراحی مجتمع تفریحی پارک-سوار با رویکرد تلفیق و پیوستگی بین فضای باز و بسته کارشناسی ارشد 1394/12/10
اسماء برهانی حقیقی طراحی پژوهشکده گیاهان دارویی در شهر شیراز با رویکرد بیومیمیکری (زیست الگو) کارشناسی ارشد 1396/12/20
آرزو برومندراد بررسی و ارزیابی تاثیر حریم تاسیسات شهری بر نوع کاربری زمین بر مبنای مدیریت ریسک نمونه موردی شهر صدرا کارشناسی ارشد 1396/06/20
سهیل دشتی طراحی مجموعه ی اقامتی-گردشگری در مناطق کم آب با رویکرد طراحی تاب آور کارشناسی ارشد 1397/06/31
فائزه داستان طراحی مرکز آمادگی کودکان برای آینده با رویکرد پرورش خلاقیت کارشناسی ارشد 1394/12/02
پیام درخشان فرد بررسی ابعاد زیباشناسی و موسیقایی شعر حافظ و برگردان آن در قالب شعر انگلیسی و ارائه مدلی برای آن کارشناسی ارشد 1394/12/16
شیرین امامی بازطراحی ساختار تاریخی شهری با رویکرد بازآفرینی میراث-مبنا (نمونه موردی بافت تاریخی شهر ابرکوه) کارشناسی ارشد 1398/11/30
مریم اسفندیاری طراحی مدرسه متوسطه با تمرکز بر کیفیت نورپردازی با نور روز کارشناسی ارشد 1396/12/19
میثاق اسلامیان تدوین راهنمای طراحی شهری هویت بخش در محله های تاریخی از طریق خوانش و تحلیل محتوای جغرافیای ادبی، نمونه موردی محله ی لب آب شیراز کارشناسی ارشد 1399/11/30
نگار اسمعیلی شیرازی فرد طراحی مجموعه فرهنگی - تخصصی در شیراز با تاکید بر آموزش و اصلاح الگوهای مصرف آب کارشناسی ارشد 1397/06/31
سیدمحمد فلاحتی ارائه چارچوب طراحی شهری فرهنگ مبنا با تاکید بر جذب طبقه خلاق، مورد پژوهی محله تاریخی فهادان شهر یزد کارشناسی ارشد 1398/10/22
دل ارام فلاحی سیچانی طراحی دانشکده معماری دانشگاه هنر اصفهان با تمرکز بر پرورش خلاقیت کارشناسی ارشد 1396/06/15
علیرضا فرج پور فرد طراحی محله تاب آور با رویکرد شهر هوشمند، نمونه موردی شهر صدرا کارشناسی ارشد 1399/11/30
فرزاد فرازیان شیرازی طراحی و تقویت فضاهای شهری در بافتهای فرسوده با رویکرد افزایش تعاملات اجتماعی (نمونه موردی محدوده پشت آرامگاه سعدی شیراز) کارشناسی ارشد 1396/06/31
پردیس قهرمانی طراحی دهکده شهری خلاق با رویکرد هنر عمومی(نمونه موردیمحله پشت مله شیراز) کارشناسی ارشد 1395/12/02
همایون غریبی طراحی مسکن انتقالی پس از سانحه در مناطق جنوبی دریای خزر کارشناسی ارشد 1398/06/31
پگاه حکیم زاده طراحی منظر کشاورزی محلة دست خضر شیراز کارشناسی ارشد 1399/11/30
فاطمه هاشمی دزکی تحلیل عوامل کلیدی موثر بر توسعه پایدار مناطق آزاد با رویکرد آینده نگاری ، نمونه موردی منطقه آزاد ارس کارشناسی ارشد 1398/06/27
مهدیه سادات هدایتی طراحی مرکز تعاملات فرهنگی با بهره گیری از ساختارهای هندسی در معماری ایرانی-اسلامی کارشناسی ارشد 1398/02/08
المیرا هلالی طراحی قرارگاه‌های‌ رفتاری مبتنی بر ادراک زنان، نمونه موردیمحله‌ی‌ گلدشت معالی آباد شیراز کارشناسی ارشد 1398/09/26
یاسین حسین پور باززنده سازی بخش مرکزی و تاریخی شهر با رویکرد سرزندگی اقتصادی، نمونه موردی بخش مرکزی شهر بستک کارشناسی ارشد 1399/06/31
نگار ایمانی کاربست نقش هم‌افزای عوامل موسیقایی بر ارتقای کیفیت منظر صوتی و مانایی حس مکان (چهارچوب بازطراحی مکان واجد هویت صوتی) نمونه موردی پارک خلدبرین شیراز کارشناسی ارشد 1398/11/29
سینا جنگجو ارائه چارچوب برنامه‌ریزی شهر رویدادمدار به منظور ارتقاء رقابت‌پذیری شهرها به عنوان مقاصد گردشگری، مطالعه موردی شهر شیراز کارشناسی ارشد 1399/06/20
مسعود جوادپور تحلیل اثرات فرم شهری بر الگوی سفر و تحرک فیزیکی دانش¬آموزان ابتدایی (نمونه موردی شهر شیراز) کارشناسی ارشد 1398/06/30
سالار جدیری ارائه چارچوب طراحی فضای شهری عمومی در شهرهای هوشمند با تاکید برفناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، نمونه موردی خیابان عفیف آباد شیراز کارشناسی ارشد 1395/11/18
مژگان کمالی طراحی ساختمان اداری شرکت توزیع نیروی برق شیراز با تحلیل تاثیر سایبان بر نور روز و آسایش حرارتی کارشناسی ارشد 1396/12/15
ملیحه کریمی بررسی نقش تبلیغات رسانه های نوین بصری در توسعه گردشگری باغ‌های قاجاری شیراز( شش ماهه نخست 1398 ه.ش.) کارشناسی ارشد 1399/06/31
سیاوش کاتبی طراحی دانشکده معماری در شیراز با تمرکز بر روانشناسی رنگ کارشناسی ارشد 1399/06/26
محمدرضا کاوسی فر بررسی تاثیر عوامل اقتصادی-اداری در میزان تحقق پذیری ضوابط تراکم های ساختمانی(نمونه موردی منطقه یک شهرداری شیراز) کارشناسی ارشد 1396/06/21
زهره کاظمی بررسی شخصیت پردازی های اسطوره ای انیمیشن رستم و بازی رایانه ای گرشاسب و میزان اثرپذیری آنها از منابع ایرانی کارشناسی ارشد 1395/12/20
نجمه کشاورزفهلیانی ساماندهی بافت های فرسوده شهری با استفاده از روش تنظیم مجدد زمین ؛نمونه موردی شهر دوگنبدان کارشناسی ارشد 1397/11/30
سحر خبیر بهینه سازی ساختمان اداری با هدف دستیابی به ساختمان صفر انرژی ( نمونه موردی ساختمان مرکزی اداری دانشگاه شهید چمران) کارشناسی ارشد 1398/06/31
پگاه خوشنویسان مرکز گفتگوی فرهنگی کشورهای خلیج فارس با تاکید بر معماری بومی منطقه کارشناسی ارشد 1398/06/23
علی رضا خوش روزه مجموعه تفریحی اقامتی پیرامون دریاچه شش پیر با بارویکرد طراحی معماری پایدار کارشناسی ارشد 1396/06/13
حمیدرضا خسروی ارزیابی بافت کالبدی پیرامون ایستگاه‌های قطار شهری با رویکرد توسعه حمل و نقل عمومی محور، نمونه موردی ایستگاه های منتخب خط یک قطار شهری مشهد کارشناسی ارشد 1397/11/08
عباس کیانی بابوکانی کاربست مدل عامل مبنا در بازطراحی قلمروهای گسسته مسکونی ناشی از ایجاد عناصر انسان ساخت خطی، نمونه موردی محله همت آباد اصفهان کارشناسی ارشد 1397/12/21
لیلا یوسفی نژاد طراحی مرکز سلامت جسمانی و روانی طب سنتی ایران کارشناسی ارشد 1394/12/19
سیده هانیه ملک پور تحلیل و پیش بینی رشد شهر با استفاده از مدل SLEUTH (نمونه موردی شهر شیراز) کارشناسی ارشد 1396/12/19
علیرضا میرشکاری طراحی ساختمان پزشکان در بوشهر با رویکرد معماری پایدار (بهره وری آب) کارشناسی ارشد 1395/06/28
علی مقدسی طراحی مجتمع ورزش‌های موتوری شیراز (اداری و رفاهی) با رویکرد طراحی پایدار کارشناسی ارشد 1395/12/18
مرجان محسن زاده طراحی موزه زمان با تأکید بر عوامل معناساز کارشناسی ارشد 1396/12/16
سیدآرش نقیبی طراحی مسکن ارزان قیمت با بهره گیری از انرژی غیر فعال کارشناسی ارشد 1396/06/14
پیمان نجفی تدوین مدل پارامتریک سنجش کیفیت سرزندگی فضاهای همگانی و ارائه راهنمای طراحی شهری (مورد پژوهی دروازه اصفهان) کارشناسی ارشد 1396/06/22
نرگس نجات بررسی نظام هندسی مقرنس های ایران تیموری با رویکردی به نقشه های طومار توپقاپی کارشناسی ارشد 1395/06/27
حسین نعمتی ارزیابی مکان‌گزینی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی موجود در سطح کلانشهر شیراز کارشناسی ارشد 1399/11/30
کیمیا نوروزی طراحی و ساماندهی ترمینال خارجی فرودگاه شیراز با بهره گیری از اطلاعات مستخرج از ارزیابی پس از بهره برداری (POE ) کارشناسی ارشد 1399/06/31
سیده مریم اورنگی طراحی شهری به منظور ارتقاء تاب آوری اجتماعی در محله های شهری نمونه موردی محله فخرآباد شیراز کارشناسی ارشد 1398/11/07
مهسا پاکشیر طراحی مجموعه فرهنگی با تأکید بر باززنده سازی فضاهای گمشده (نمونه موردی سایت سیلو شیراز) کارشناسی ارشد 1396/06/14
سمانه رادفر بررسی تحلیلی آیین های نمایشی کُرمانج های شمال خراسان کارشناسی ارشد 1397/06/27
زهرا رستاقی طراحی مجنمع تجاری تفریحی با رویکرد تعامل اجتماعی کارشناسی ارشد 1397/09/19
عارفه رضایی طراحی نظام بصری منظر شهری با رویکرد تثبیت و ارزش‌دهی ساختار نشانه‌ای، نمونه موردی شهر صدرا کارشناسی ارشد 1396/12/16
سید حسین رضازاده تاثیر پلهای هوایی عابر پیاده در سیما و منظر شهری (نمونه موردی شمال غرب شیراز) کارشناسی ارشد 1396/04/14
محمد حسین رستمی شناخت و تحلیل ساخت اصلی شهر به منظور تدوین راهنمای تقویت و ساماندهی آن (مطالعه موردی شهر بوشهر) کارشناسی ارشد 1397/06/19
راحله صفانژاد طراحی دبیرستان دخترانه در شیراز با رویکرد معماری پایدار و با تاکید بر کاهش مصرف انرژی کارشناسی ارشد 1399/06/31
سارا نصیری کیان ابادی طراحی الگوی پیشنهادی مسکن معاصر بر اساس تحلیل چیدمان فضای خانه های سنتی شیراز، نمونه موردی دوره قاجار و پهلوی کارشناسی ارشد 1398/11/30
فرزانه سمتی طراحی گذرگاه هنر با تاکید بر نظریه چند حسی اتمسفر کارشناسی ارشد 1395/06/28
فاطمه سیدی الانق سبک شناسی و آسیب شناسی سفالینه¬های اواخر دوره صفویه در منطقه قائن، (خراسان جنوبی) کارشناسی ارشد 1395/12/20
سعید شریف طراحی مرکز پژوهش و ارائه موسیقی کلاسیک با تاکید بر همسازی سازه و آکوستیک کارشناسی ارشد 1396/06/22
هانیه السادات تقوی طراحی مجموعه فرهنگی- هنری شیراز با تمرکز بر تعامل اجتماعی معلولین جسمی با جامعه کارشناسی ارشد 1396/12/16
رضوان یادگارتیرانی طراحی مدرسه سبز در مقطع ابتدایی براساس مدل‌ها و شاخص‌های طراحی مدرسه سبز کارشناسی ارشد 1399/06/31
سیدمحمدجواد زندوی امکان سنجی اجرای سیاست آرام سازی ترافیک در محلات مسکونی– نمونه موردی بخشی از بافت مسکونی شهر جدید لار کارشناسی ارشد 1396/11/02
فاطمه زارعی بهبود پیاده مداری در حاشیه رودخانه با رویکرد بایوفیلیک (نمونه موردی طراحی منظر رودخانه خشک شیراز) کارشناسی ارشد 1399/11/30
محمد زارع سنجش و مقایسه شاخص های کیفیت محیطی در محلات شهرهای متوسط ( نمونه موردی شهر مرودشت) کارشناسی ارشد 1397/06/31
نام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بیان معماری 220337021 3 2 هفتگی - 4 (چهار شنبه - 0800 الی 1200) 1400/10/27 (1400 - 1530) ترم اول 1400
بیان معماری 220337021 3 1 هفتگی - 4 (چهار شنبه - 1300 الی 1700) 1400/10/27 (1400 - 1530) ترم اول 1400
اشنایی بامبانی برنامه ریزی کالبدی 220131321 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1500 الی 1700) 1400/10/20 (0800 - 1000) ترم اول 1400
روشها و فنون طراحی شهری 1 220346021 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/25 (1030 - 1200) ترم اول 1400
کارگاه طراحی شهری 1 220346051 2 2 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1300 الی 1700) 1400/10/29 (1030 - 1200) ترم اول 1400
کارگاه طراحی شهری 1 220346051 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1300 الی 1700) 1400/10/30 (1030 - 1200) ترم اول 1400
مبانی و روشهای برنامه ریزی شهری 220337201 3 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1300 الی 1700) 1400/04/15 (1000 - 1200) ترم دوم 1399
روشها و فنون طراحی شهری 2 220346031 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) 1400/04/07 (1000 - 1200) ترم دوم 1399
کارگاه طراحی شهری 2 220346061 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 0800 الی 1200) 1400/04/22 (1000 - 1200) ترم دوم 1399
تحلیل فضاهای شهری 220131331 3 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1600 الی 2000) 1400/04/16 (1400 - 1600) ترم دوم 1399
کارگاه شهرسازی (2) 220337161 5 1 هفتگی - 4 (چهار شنبه - 0800 الی 1700) 1400/04/24 (0830 - 1000) ترم دوم 1399
کارگاه شهرسازی (2) 220337161 5 2 هفتگی - 4 (چهار شنبه - 0800 الی 1700) 1400/04/24 (0830 - 1000) ترم دوم 1399
بیان معماری 220337021 3 2 نامشخص 1399/10/24 (1400 - 1530) ترم اول 1399
بیان معماری 220337021 3 1 هفتگی - 4 (چهار شنبه - 1300 الی 1700) 1399/10/24 (1400 - 1530) ترم اول 1399
اشنایی بامبانی برنامه ریزی کالبدی 220131321 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1400 الی 1700) 1399/10/17 (1400 - 1500) ترم اول 1399
درک و بیان محیط شهری 220337011 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1000 الی 1200) 1399/10/15 (1400 - 1530) ترم اول 1399
روشها و فنون طراحی شهری 1 220346021 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) 1399/10/15 (0830 - 1030) ترم اول 1399
کارگاه طراحی شهری 1 220346051 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1300 الی 1700) 1399/10/22 (1030 - 1230) ترم اول 1399
نمایش 18 نتیجه
از 1