ریاست

دانشگاه شیراز| دانشکده هنر و معماری | بخش معماری |بخش هنر| گروه گرافیک| گروه فرش

 

 

 

 

 

دکتر محمدرضا بذرگر
سمت رئیس بخش شهرسازی

تحصیلات دکتری شهرسازی
شماره تماس
36131034-36131025-36230453
دورنگار 36242800
پست الکترونیکی: Bazregar@shirazu.ac.ir

 

(شرح وظایف و اختیارات)

  • ابلاغ برنامه های اجرایی و تکلایف عمومی اعضای هیات علمی اعم از آموزشی (نظری – علمی)، پژوهشی، راهنمایی دانشجو و خدمات و رعایت نظم و انضباط کاری اعضای هیات علمی گروه و نظارت بر حسن اجرای آن.

  • تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدمات ارائه شده از طریق گروه بر اساس خط مشی شورای دانشگاه برای هماهنگی اجرای یا طی مراحل قانونی.

  • تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار، مصوبات، پیشنهادها و نظارت جمعی گروه به رئیس دانشگاه برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی برای اجرا.

  • ابلاغ بخشنامه ها و آیین نامه ها و مصوبات ابلاغی از سوی رئیس دانشکده به اعضای گروه.

  • پیشنهاد نیاز های مالی گروه به رئیس دانشکده.

  • انجام کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوزام، کتب ها ، نشریات و سایر ملزومات مورد نیاز گروه به رئیس دانشکده.

  • پیشنهاد طرح های پژوهشی که گروه راساً یا با همکاری گروه های دیگر آماده انجام دادن آن است به رئیس دانشکده برای تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه.

  • ارزیابی کار سالانه اعضای گروه و گزارش آن به رئیس دانشکده.

  • تجدید نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفت ها و تغییرات تحولات علمی و تسلیم این برنامه ها به مراجع ذی ربط.

 

 

 

 

روسای پیشین بخش َشهرسازی تا کنون  
 

سال 1377 الی 1384 (دکتر مهیار اردشیری)

سال 1384 الی 1386 (دکتر حسن ایزدی)

سال 1386 الی 1389 (دکتر علی سلطانی)

سال 1389 الی 1390 (دکتر خلیل حاجی پور)

سال 1390 الی 1394 (دکتر سهند لطفی)