هیات علمی

دانشگاه شیراز| دانشکده هنر و معماری | بخش معماری |بخش هنر| گروه گرافیک| گروه فرش

 

 

 

  

اسـاتـید بــخـش شـــــهرســـــازی

ردیف

نام خانوادگی

نام

مرتبه علمی

رشته

زمینه تخصص (گرایش)

تلفن

کارنامه آموزشی و پژوهشی  وبسایت

1

سلطانی

علی

استاد

شهر سازی

طراحی شهری

36131067

2 بذرگر

محمدرضا

استادیار

شهر سازی

بافت های تاریخی – فضای شهری

36131034

3

ایزدی

حسن

استادیار

جغرافیا

برنامه ریزی روستایی

36131032

4

حاجی‌پور

خلیل

استادیار

شهر سازی

برنامه ریزی شهری و منطقه ای

36131082

5

حسین‌پور

محمد

استادیار

شهر سازی

آمایش فضا

36131039

6

لطفی

سهند

استادیار شهر سازی طراحی شهری

36131040

7

شعله

مهسا

استادیار

شهر سازی

طراحی شهری

36131040

8

صادقی

علیرضا

استادیار

شهرسازی

طراحی شهری

36131070

9 روستا مریم

استادیار

شهر سازی

شهر سازی

36131022
10 آراسته مجتبی استادیار شهر سازی برنامه ریزی شهری و منطقه ای 36131030

 

 

 

 

 

اسـاتـید مدعو بــخـش شهرسازی
ردیف نام خانوادگی نام مرتبه علمی

زمینه تخصص

رشته

تلفن

 
1 اردشیری مهیار دکتری برنامه ریزی شهری و منطقه ای شهرسازی   استادیار بازنشسته دانشگاه شیراز
2 پاکشیر عبدالرضا دکتری برنامه ریزی شهری و منطقه ای شهرسازی 1035 استادیار بازنشسته دانشگاه شیراز
3 مصاحب سیدمجدالدین فوق لیسانس نقشه برداری شهرسازی   -------------------
4 کبگانی محمد فوق لیسانس GIS شهرسازی   مربی بازنشسته دانشگاه شیراز
5 روستا مریم دکتری طراحی شهری شهرسازی   -------------------
6 فهیمی زاده حسین فوق لیسانس طراحی شهری شهرسازی   -------------------