برنامه درسی

دانشگاه شیراز| دانشکده هنر و معماری | بخش معماری |بخش هنر| گروه گرافیک| گروه فرش

 

 

 مهنــدســـی شهــــــر سازی کارشناسی ارشد شهرسازی-برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد شهرسازی-طراحی شهری

 

 

  

 

مهنــدســـی شهــــــر سازی

     

ورودیهای 1393 به بعد

مصوبه هشتصد و نهمین جلسه شورای برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری مورّخ 91/8/7

تعداد واحدهای درسی به تفکیک نوع واحد
دروس عمومی
دروس پایه
دروس تخصّصی
دروس اختیاری
20 واحد
37 واحد
63 واحد
18 واحد
 

نیمسال اول

ردیف
عنوان درس
تعداد واحد
1
مبانی شهرشناسی
2
2
جامعه شناسی شهری
2
3
جغرافیای شهری
2
4
بیان معماری
3
5
ترسیم مقدماتی
3
6
ریاضیات
2
7
درس عمومی
2
8
درس عمومی
2
مجموع و احدها
18
 

نیمسال دوم

ردیف
عنوان درس
تعداد واحد
1
هندسه احجام و پرسپکتیو
3
2
ترسیم پیشرفته
3
3
تاریخ شهر و شهر سازی در جهان
2
4
اقتصاد شهری
2
5
کاربرد رایانه در شهر سازی
2
6
فیزیک
2
7
درس عمومی
2
8
درس عمومی
2
مجموع واحدها
18
 

نیمسال سوم

ردیف
عنوان درس
تعداد واحد
1
کارگاه شهر سازی1
5
2
معادلات دیفرانسیل
2
3
درک و بیان محیط شهری
2
4
کاربرد نقشه برداری در شهر سازی
3
5
زبان تخصصی
2
6
آمار در شهرسازی
2
7
درس عمومی
2
مجموع واحدها
18
 

نیمسال چهارم

ردیف
عنوان درس
تعداد واحد
1
کارگاه شهر سازی2
5
2
مبانی و روشهای برنامه ریزی شهری
3
3
تاریخ شهرهای ایرانی-اسلامی
2
4
اصول سیستم های اطلاعات مکانی
2
5
فرهنگ، هنر و هویت ایرانی-اسلامی
2
6
درس عمومی
2
مجموع واحدها
16
 

نیمسال پنجم

ردیف
عنوان درس
تعداد واحد
1
کارگاه شهر سازی3
5
2
شناخت و تحلیل فضای شهری
3
3
مبانی و روشهای طراحی شهری
3
4
برنامه ریزی حمل و نقل شهری
2
5
تاسیسات و زیر ساختهای شهری
3
6
درس عمومی
2
مجموع واحدها
18
 

نیمسال ششم

ردیف
عنوان درس
تعداد واحد
1
کارگاه شهر سازی4
5
2
برنامه ریزی بافت های فرسوده و تاریخی
3
3
مبانی طراحی شبکه های حمل و نقل شهری
2
4
برنامه ریزی منطقه ای
2
5
روش تحقیق در شهر سازی
3
6
حقوق و قوانین شهری
2
مجموع واحدها
17
 

نیمسال هفتم

ردیف
عنوان درس
تعداد واحد
1
کارگاه شهر سازی5
5
2
مسکن
2
3
مبانی مهندسی معماری و ساختمان
2
4
مبانی مدیریت شهری
2
5
درس اختیاری
2
6
درس عمومی
2
7
درس عمومی
2
مجموع واحدها
17
 

نیمسال هشتم

ردیف
عنوان درس
تعداد واحد
1
مدلهای کمی در شهر سازی
2
2
پرو‍‍‍ژه نهایی
6
3
سمینار مسائل شهری
2
4
بوم شناسی و برنامه ریزی و طراحی محیطی
2
5
درس اختیاری
2
6
درس عمومی
2
مجموع واحدها
16
 
 
 
 

 

کــارشنــاسی ارشــــد شـــهرســازی-برنــامه ریــزی شــهــری

    

نیمسال اول

ردیف
عنوان درس
تعداد واحد
1
برنامه ریزی کاربری زمین (اصلی)
2
2
نظریه های برنامه ریزی شهری(اصلی)
2
3
سیر اندیشه شهرسازی(اصلی)
2
4
بهسازی و نوسازی شهری(اختیاری)
2
مجموع واحدها
8
 

نیمسال دوم

ردیف
عنوان درس
تعداد واحد
1
کارگاه (1)شهرسازی (اصلی)
2
2
روش برنامه ریزی شهری (اصلی)
2
3
سمینار (اصلی)
2
4
برنامه ریزی مسکن(اصلی)
2
مجموع واحدها
8
 

نیمسال سوم

ردیف
عنوان درس
تعداد واحد
1
کارگاه(2)شهرسازی (اصلی)
2
2
برنامه ریزی حمل و نقل شهری (اصلی)
2
3
اختیاری 2
2
مجموع واحدها
6
 

نیمسال چهارم

ردیف
عنوان درس
تعداد واحد
1
پایان نامه (اصلی)
6
مجموع واحدها
6
 

*دروس جبرانی حداقل8 واحد و حداکثر 12واحد  صرفا در ترم اول و دوم به عنوان دروس کمبود بر اساس رشته کارشناسی دانشجو ،توسط شورای تحصیلات تکمیلی بخش شهرسازی تعیین و ارائه می شود.با توجه به نوع مدرک کارشناسی ،دانشجو می تواند با تشخیص استاد درس مربوطه و تایید سورای تحصیلات تکمیلی بخش شهرسازی تقاضای معادل سازی یک یا تعدادی از دروس جبرانی را بنماید.

فهرست دروس جبرانی

ردیف
عنوان درس
تعداد واحد
1
شناخت فضاهای شهری
2
2
جامعه شناسی شهری
2
3
آمار و احتمالات
2
4
تاریخ شهر
2
5
اقتصاد شهری
2
6
جامعه شناسی شهری
2
7
طراحی و کاربرد نظام اطلاعات شهری
2
8
مدل های کمی در شهرسازی
2
 
ردیف
عنوان درس
تعداد واحد
1
بهسازی و نوسازی شهری
2
2
حقوق شهری
2
3
سمینار مسائل شهری
2
4
مبانی برنامه ریزی و طراحی محیط شهری
2
5
مدیریت شهری
2
6
GIS
2
 
 
 
 
    
 
کـارشنــاسی ارشــد شــهرســازی-طــراحــی شهــری

 

 

نیمسال اول

ردیف
عنوان درس
تعداد واحد
1
طراحی شبکه حمل و نقل درون شهری (اصلی)
2
3
سیر اندیشه شهرسازی(اصلی)
2
4
بهسازی و نوسازی شهری بافت های قدیمی(اصلی)
2
5
انگلیسی ویژه –ارشد معافی(معافی)
0
مجموع واحدها
6
 

نیمسال دوم

ردیف
عنوان درس
تعداد واحد
1
کارگاه (1) طراحی شهرسازی (اصلی)
2
2
نظریه های طراحی شهری (اصلی)
2
3
سمینار (اصلی)
2
4
اختیاری 1 (مطابق برنامه ریزی پخش)
2
مجموع واحدها
8
 

نیمسال سوم

ردیف
عنوان درس
تعداد واحد
1
کارگاه(2)طراحی شهرسازی (اصلی)
2
2
روش ها و فنون طراحی شهری (اصلی)
2
3
تحلیل شکل و فضا های شهری(اصلی)
2
4
اختیاری
2
مجموع واحدها
8
 

نیمسال چهارم

ردیف
عنوان درس
تعداد واحد
1
پایان نامه (اصلی)
6
مجموع واحدها
6
 

*دروس جبرانی حداکثر 8 واحد از بین دروس پیش نیاز و صرفا در ترم اول و دوم به عنوان دروس کمبود بر اساس رشته کارشناسی دانشجو،توسط شورای تحصیلات تکمیلی بخش شهرسازی تعیین و ارائه می شود.با توجه به نوع مدرک کارشناسی ،دانشجو می تواند با تشخیص استاد درس مربوطه و تایید سورای تحصیلات تکمیلی بخش شهرسازی تقاضای معادل سازی یک یا تعدادی از دروس جبرانی را بنماید.

 

فهرست دروس جبرانی

ردیف
عنوان درس
تعداد واحد
1
شناخت فضاهای شهری
2
2
تاریخ شهر و شهرسازی ایران(یا جهان)
2
3
مبانی و روش های طراحی شهری
2
4
درک و بیان محیط شهری
2
5
اصول GIS
2
6
منظر سازی
2
 
ردیف
عنوان درس
تعداد واحد
1
تجارب طراحی شهری در جهان
2
2
زیبایی شناسی شهری
2
3
GIS سه بعدی
2
4
شهر و شهر سازی معاصر ایران
2
5
مباحث اجرایی طراحی شهری
2
6
طراحی محیط و ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های شهری
2
7
طراحی شهری در مناطق زلزله خیز
2