کارمندان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

آقای مهندس محمد معین ذنوبی

معاون مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

2

خانم معصومه ذکاوت

مسئول دفتر

3

خانم مهندس مرجان فیلی شیرازی

رئیس اداره نرم افزار، هوشمند سازی و پشتیبانی

4

آقای مهندس حیدر قانعی

رئیس اداره مرکز داده، امنیت سایبری و مانیتورینگ

5

آقای مهندس محسن نجفی

مسئول شبکه و زیرساخت‌های ارتباطی

6

آقای مهندس ابراهیمی

مسئول مخابرات

7

آقای مهندس علیرضا خادمت الرسول

کارشناس مسئول امور اداری

8

خانم مهندس نگین شریف‌زاده

کارشناس مسئول شبکه

9

آقای مهندس محمدجواد نصیرپور

کارشناس مسئول شبکه

10

آقای مهندس حامد صادقی

کارشناس مسئول فناوری اطلاعات – معاونت دانشجویی

11

آقای مهندس داود باصری

کارشناس مسئول فناوری اطلاعات – پردیس علوم

12

آقای مهندس محمود عبدالهی

کارشناس مسئول فناوری اطلاعات – دانشکده علوم

13

آقای مهندس آرش میدانشاهی

کارشناس مسئول فناوری اطلاعات – دانشکده دامپزشکی

14

آقای مهندس رامین امینی

کارشناس مسئول فناوری اطلاعات – دانشکده کشاورزی

15

خانم مهندس زهرا کریمی

کارشناس مسئول فناوری اطلاعات – دانشکده برق و کامپیوتر

16

آقای مهندس سید محمد کاظم خرمی

کارشناس مسئول فناوری اطلاعات – دانشکده آموزشهای الکترونیکی

17

خانم مهندس طاهره کاظمی

کارشناس شبکه – دفتر مرکزی تهران

18

آقای مهندس جمشید حقیقت جو

کارشناس فناوری اطلاعات – دانشکده هنر

19

خانم مهندس آزاده فالیزی

کارشناس فناوری اطلاعات – دانشکده مکانیک

20

خانم مهندس فاطمه محمدی

کارشناس فناوری اطلاعات – دانشکده  علوم اجتماعی

21

خانم مهندس نازیلا خضری

کارشناس فناوری اطلاعات – دانشکده الهیات

22

آقای مهندس علی رضا سبحانی

کارشناس فناوری اطلاعات – معاونت فرهنگی

23

آقای مهندس محمد مهدی گلزار

کارشناس فناوری اطلاعات – دانشکده حقوق

24

آقای محمد مهدی خواجویی نژاد

تکنسین فناوری اطلاعات – دانشکده شیمی، نفت و گاز

25

آقای کورش عسکر زاده

تکنسین فناوری اطلاعات – معاونت دانشجویی

26

آقای شمس الدین ریاحی

تکنسین فناوری اطلاعات – دانشکده علوم

27

آقای مهندس غلامحسین نیک سرشت

کارشناس مخابرات – دانشکده شیمی، نفت و گاز

28

آقای مهندس مجتبی زارعی

کارشناس مخابرات – پردیس ارم

29

آقای مهندس محمد انصاری

کارشناس مخابرات – پردیس علوم

30

آقای مهندس مصطفی قاسم زاده

کارشناس مخابرات – امور دانشجویی

31

آقای مهندس محمدرضا مرادی فرد کناره ای

کارشناس مخابرات – دانشکده دامپزشکی

32

آقای مهندس علی اکبر بخشی پور

کارشناس مخابرات – دانشکده مهندسی 1

33

آقای حمیدرضا ابراهیمی

تکنسین مخابرات – امور دانشجویی

34

آقای احمد انصاری

تکنسین مخابرات –  پردیس ارم

35

آقای هادی هاشمی

تکنسین مخابرات - دانشکده کشاورزی

36

آقای ایرج خیراتی

تکنسین مخابرات – دانشکده علوم

37

خانم فاطمه رنجبر

اپراتور مخابرات