کارمندان

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

آقای مهندس محمد معین ذنوبی

معاون مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

2

خانم معصومه ذکاوت

مسئول دفتر

3

آقای مهندس محمد رضا رستگاران

مسئول امور اداری و پشتیبانی

4

 خانم مهندس مرجان فیلی شیرازی

مسئول دایره سامانه‌های نرم افزاری

5

آقای مهندس محسن نجفی

مسئول دایره زیرساخت‌های ارتباطی

6

آقای مهندس حیدر قانعی

مسئول دایره زیرساخت‌های فناوری اطلاعات 

7

آقای مهندس ابراهیمی

رییس اداره مخابرات

8

آقای مهندس محمد جعفرفرشیدیان زاده

مشاور فنی

9

خانم مهندس مهسا معصومی

کارشناس مسئول نرم‌افزار

10

خانم مهندس ریحانه اسدزاده

کارشناس مسئول نرم‌افزار

11

خانم مهندس رویا مختاریان

کارشناس مسئول نرم‌افزار

12

خانم مهندس نگین شریف‌زاده

کارشناس مسئول شبکه

13

آقای مهندس محمدجواد نصیرپور

کارشناس مسئول شبکه

14

آقای مهندس حامد صادقی

کارشناس مسئول فناوری اطلاعات – معاونت دانشجویی

15

آقای مهندس اصغر صحرانورد

کارشناس مسئول فناوری اطلاعات - دانشکده کشاورزی

16

آقای مهندس داود باصری

کارشناس مسئول فناوری اطلاعات – پردیس علوم

17

آقای مهندس محمود عبدالهی

کارشناس مسئول فناوری اطلاعات – دانشکده علوم

18

آقای مهندس آرش میدانشاهی

کارشناس مسئول فناوری اطلاعات - دانشکده دامپزشکی

19

آقای مهندس رامین امینی

کارشناس مسئول فناوری اطلاعات - دانشکده کشاورزی

20

خانم مهندس زهرا کریمی

کارشناس مسئول فناوری اطلاعات – دانشکده برق و کامپیوتر

21

آقای مهندس سید محمد کاظم خرمی

کارشناس مسئول فناوری اطلاعات – دانشکده آموزشهای الکترونیکی

22

آقای مهندس عبدالرضا رحمانی

کارشناس مسئول فناوری اطلاعات – موزه تاریخ طبیعی

23

خانم مهندس طاهره کاظمی

کارشناس شبکه -دفتر مرکزی تهران

24

آقای مهندس علیرضا خادمت الرسول

کارشناس فناوری اطلاعات- ساختمان مدیریت

25

آقای مهندس جمشید حقیقت جو

کارشناس فناوری اطلاعات - دانشکده هنر

26

خانم مهندس آزاده فالیزی

کارشناس فناوری اطلاعات - دانشکده مکانیک

27

خانم مهندس فاطمه محمدی

کارشناس فناوری اطلاعات – دانشکده  علوم اجتماعی

28

خانم مهندس نازیلا خضری

کارشناس فناوری اطلاعات - دانشکده الهیات

29

آقای مهندس علی رضا سبحانی

کارشناس فناوری اطلاعات – معاونت فرهنگی

30

آقای مهندس محمد مهدی گلزار

کارشناس فناوری اطلاعات - دانشکده حقوق

31

آقای محمد مهدی خواجویی نژاد

تکنسین فناوری اطلاعات – شیمی، نفت و گاز

32

آقای کورش عسکر زاده

تکنسین فناوری اطلاعات – معاونت دانشجویی

33

آقای شمس الدین ریاحی

تکنسین فناوری اطلاعات – دانشکده علوم

34

آقای مهندس غلامحسین نیک سرشت

کارشناس مخابرات - دانشکده شیمی، نفت و گاز

35

آقای مهندس مجتبی زارعی

کارشناس مخابرات – پردیس ارم

36

آقای مهندس محمد انصاری

کارشناس مخابرات – پردیس علوم

37

آقای مهندس مصطفی قاسم زاده

کارشناس مخابرات – امور دانشجویی

38

آقای مهندس محمدرضا مرادی فرد کناره ای

کارشناس مخابرات - دانشکده دامپزشکی

39

آقای مهندس علی اکبر بخشی پور

کارشناس مخابرات – دانشکده مهندسی 1

40

آقای حمیدرضا ابراهیمی

تکنسین مخابرات – امور دانشجویی

41

آقای احمد انصاری

تکنسین مخابرات – دانشکده پردیس ارم

42

آقای بهمن قاسمی

تکنسین مخابرات – دانشکده مهندسی شماره 1

43

آقای هادی هاشمی

تکنسین مخابرات - دانشکده کشاورزی

44

آقای ایرج خیراتی

تکنسین مخابرات – دانشکده علوم

45

خانم فاطمه رنجبر

اپراتور مخابرات