مدیر مرکز

نام و نام‌خانوادگی تحصیلات پست الکترونیک تلفن داخلی دورنگار
دکترعلی حمزه دکترای هوش مصنوعی ali@cse.shirazu.ac.ir

36133901

3901

36473102

36133939