مدیران پیشین

1 دکتر معیری دکترای مکانیک
2 دکتر تاجبخش دکترای شیمی
3 دکتر جمشیدی دکترای برق
4 دکتر پژومند دکترای کامپیوتر
5 مهندس بن‌عباس مهندس کامپیوتر
6 دکتر اقبالی دکترای کامپیوتر
7 دکتر هوشیار دکترای مکانیک
8 دکتر انوار دکترای عمران
9 دکتر علیشاهی دکترای مکانیک
10 دکتر یعقوبی دکترای مکانیک
11 دکتر کاتبی دکترای کامپیوتر
12 دکتر آیت‌اللهی دکترای شیمی
13 دکتر عبدالعزیز عبداللهی دکترای ریاضی
14 دکتر محمدحسین شیخی دکترای برق ـ الکترونیک
15 دکتر علیرضا کشاورز حداد دکترای مخابرات سیستم‌ها و شبکه
16 دکتر فرشاد خون جوش دکترای کامپیوتر- سخت افزار