مهجا

مهجا چیست و به چه معناست؟

به منظور کاربردی نمودن پژوهش ها در دانشگاه ، بستر سازی طرح های کاربردی و ایجاد رابطه با جامعه - صنعت، دستورالعمل طرح کاربردی مشارکتی همکاری با جامعه شرایط حمایتی دانشگاه بصورت ذیل ارائه می گردد، از این پس این طرح در متن به اختصار "مهجا" نام برده می شود (مشارکتی همکاری با جامعه).

در طرح های مهجا از طرح هایی که در آنها منبع مالی طرح با مشارکت حداقل 50 درصدی صنایع، نهادها یا سازمان های خصوصی، دولتی و غیره (به اختصار طرف جامعه) و مشارکت مالی حداکثر 50 درصد گرنت سالیانه، آغازین یا تحصیلات تکمیلی اعضای محترم هیأت علمی بنابر دستورالعمل، تأمین شده باشند و در مواردی شامل حمایت های اختصاصی معاونت پژوهشی نیز می گردد. 

طرح های کاربردی مشارکتی همکاری با جامعه(مهجا)