رئیس بخش شهرسازی

رئیس بخش شهرسازی


دکتر مهسا شعله
 تحصیلات  دکترای شهرسازی-طراحی شهری
 شماره تماس 36131040-36230453
 دورنگار  36242800
 پست الکترونیکی msholeh@shirazu.ac.ir
 نشانی دفتر  ساختمان شماره 2/ اتاق 231