1378-1381

1378-1381


 

دکترعبدالرضا پاکشیر 

دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

تاریخ شروع

 1378/06/28

تاریخ پایان

 1381/06/06

  هیات رئیسه

معاون آموزشی

دکتر محمدرضا بذرگر(78/7/12 الی 81/6/6)

معاون پژوهشی

دکتر محمدرضا بذرگر(78/7/12 الی 79/01/15)

معاون فرهنگی دانشجویی

زنده یاد مهندس بهمن فیزابی

رئیس بخش شهرسازی

دکتر مهیار اردشیری(78/06/28 الی 79/12/15)
دکتر مهیار اردشیری(81/03/17 الی 81/06/06)

رئیس بخش معماری

دکتر حمیدرضا شریف (80/06/24 الی 81/06/06)

رئیس بخش صنایع دستی

مهندس حاجی وندی(78/06/28 الی 80/02/01)
دکتر زارع خلیلی (80/02/01 الی 81/06/06)