1373-1377

1373-1377


دکترمحمدرضا مغاره

رئیس بخش معماری

دکتری عمران

 

زنده یاد دکتر بهمن فیزابی

رئیس بخش صنایع دستی

دکتری پژوهش هنر

(گرایش ارتباط تصویری)