کلیتی از حوزه فعالیت معاونت آموزشی

کلیتی از حوزه فعالیت معاونت آموزشی


معاونت دانشکده به عنوان متولی اصلی امور آموزش، پ‍ژوهش وهماهنگی بوده و در این راستا مسئولیت ها و وظایف زیر را به عهده دارد:

برنامه­ ریزی:

 • برنامه ریزی برای اجرای موثر برنامه های آموزشی مصوب
 • برنامه ریزی برای فراهم شدن شرایط توسعه آموزش (راه اندازی رشته های جدید، مقاطع تحصیلی تکمیلی)
 • برنامه ریزی برای ارتقاء فعالیت های آموزشی اعضای هیئت علمی و جذب اعضای هیات علمی جدید متناسب با نیازهای آموزشی
 • برنامه ریزی برای بازنگری برنامه های آموزشی و ارائه پیشنهادی مراجع بالاتر
 • برنامه ریزی برای تشویق و حمایت از دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان
 • برنامه ریزی برای جلب مشارکت اعضای هیئت علمی و گروههای آموزشی در فرآیندهای مدیریتی، عملیاتی و ارزشیابی

 هماهنگی:

 • هماهنگی باسایر واحدهای هم عرض در جهت نیل به اهداف دانشکده
 • هماهنگی با فعالیت های گروههای آموزشی در راستای اهداف کلان دانشکده و دانشگاه
 • هماهنگی فعالیت های اداری و واحدهای تابعه در راستای اهداف کلان دانشکده و دانشگاه
 •  برقراری ارتباط با معاونت آموزشی دانشگاه به منظور اطلاع از سیاست های آموزشی و ارائه پیشنهادات و درخواست ها
 •  برقراری ارتباط با سایر واحدهای دانشگاهی

نظارت:

 • نظارت بر فعالیت های گروه های آموزشی
 • نظارت بر فعالیت های اداره آموزش، تحصیلات تکمیلی دانشکده و گروه های آموزشی
 • نظارت بر حسن اجرای مقررات، آیین نامه ها و قوانین آموزشی

 اجرایی:

 • اجرای سیاست ها، خط مشی ها و دستورات ریاست دانشکده و معاونت آموزشی دانشگاه
 •  ارائه پیشنهاد، نظر و صدور دستور به منظور ارتقاء فعالیت های آموزشی و اجرای سیاست ها و خط مشی های آموزشی در راستای مسئولیت های محوله
 •  ارجاع نامه های اداری و شکایات واصله به ادارات و واحدهای مربوطه، دریافت پیشنهادات اعضای هیئت علمی، گروه های آموزشی، واحدهای تابعه، دانشجویان و کارکنان و بررسی و دستور به اقدامات لازم، شرکت در جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی و هیئت رئیسه دانشکده
 •  برگزاری کنفرانس های علمی، کارگاه های آموزشی، دوره های بازآموزی
 •  انجام مکاتبات لازم با واحدهای درون و برون سازمانی

 ارزشیابی:

 • ارزشیابی درونی گروه های آموزشی (بخش ها)
 • ارزشیابی مستمر کارکنان آموزشی
 • ارزشیابی فرآیندهای آموزشی و برون دادها
 • ارزشیابی فعالیت های آموزشی اعضای هیئت علمی دانشکده