کرسی علمی ترویجی با عنوان «معماری چند حسی در باغ های ایرانی»

کرسی علمی ترویجی با عنوان «معماری چند حسی در باغ های ایرانی»