کرسی علمی ترویجی با عنوان: «مبانی و مفاهیم پایداری در منظر»

کرسی علمی ترویجی با عنوان: «مبانی و مفاهیم پایداری در منظر»


ارائه دهنده: دکتر امین حبیبی

ناقد: دکتر ساناز حائری

مدیر جلسه: دکتر مریم اختیاری

زمان: 24 اردیبهشت 1403

در ابتدای نشست جناب آقای دکتر حبیبی زمینه‌ها و دلایل شکل‌گیری مفهوم توسعه در جهان معاصر را شرح دادند. مفهوم توسعه در معماری و شهرسازی و مشکلاتی که به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی توسعه مدرن به همراه داشت.

سپس ریشه‌های شکل‌گیری توسعه پایدار به عنوان راه‌حلی جهت متوازن کردن ابعاد اقتصادی؛ اجتماعی و محیط زیستی مداخلات محیطی در طراحی و عمل تشریح شد. در ادامه نشست نواقص ایده توسعه پایدار کلاسیک به دلیل نگاه موله محور و خطی آن، عدم توجه به گذشته مکان در طراحی واحیا محیط و منظر بیان گردید. تشریح مفهوم منظر به عنوان یک مفهوم چند عملکردی، پویا؛ مکان محور، فرارشته‌ای و کل نگر بخش اصلی این کرسی علمی - ترویجی بود.

منظر به دلیل ماهیتی سیستمی می‌فهمد که اکوسیستم طراحی و تصمیم‌گیری در مداخلات توسعه‌ای  پویا، غیرخطی، و قابل سازگاری هستند؛ به این معنا که با گذشت زمان تغییر می‌کنند، به بازخوردها پاسخ می‌دهند، و از طریق  یادگیری تکامل می‌یابند. همچنین، تفکر سیستمی در منظر به این موضوع تاکید می‌کند که سیستم‌ها  درون سیستم‌های بزرگتری جای گرفته‌اند، که سلسله مراتب جامعی از  پیچیدگی  و مقیاس را تشکیل می‌دهند به عنوان مثال ،یک شهر یک سیستم است که قسمتی از یک سیستم بزرگتر از مناطق، کشورها، قاره‌ها  و سیستم جهانی است.

همچنین منظر به دلیل تفکر سیستمی به ما کمک می‌کند تا راه حل‌هایی را طراحی کنیم که کل نگر، جامع، و یکپارچه باشند؛ به جای جزئی، تکه‌ای یا تقسیم‌گرا بودن طرح، تفکر منظر در طراحی می‌تواند به ما کمک کند تا از جریان‌های مثبت و مزایای مشترک بین جوانب مختلف پایداری بهره‌مند شویم. 

بنابراین منظر پایدار، علاوه بر اینکه می‌تواند رویکرد و ابزاری در جهت پایدار ماندن جوامع انسانی و محیط زیستشان باشد، درستی عملکردهای خود را در رابطه با پایداری، ارتقا بخشد.