کرسی علمی ترویجی با عنوان «آشنایی با ساختمان های انرژی صفر»

کرسی علمی ترویجی با عنوان «آشنایی با ساختمان های انرژی صفر»