کرسی علمی- ترویجی با عنوان «آشنایی با ساختمان‌های آب صفر»

کرسی علمی- ترویجی با عنوان «آشنایی با ساختمان‌های آب صفر»


ارائه دهنده: دکتر رزا وکیلی نژاد

ناقد: دکتر مریم اختیاری

مدیر جلسه: دکتر محمد نیک کار

زمان: 27 خرداد ماه 1403

سمینار فوق با بیان اهمیت احداث ساختمان‌های آب صفر آغاز شده و با بیان مفهوم کلی Net Zero در سه حوزه انرژی، آب و زباله ادامه یافت. در ادامه پس از بیان مفهوم ساختمان‌های آب صفر، انواع آن‌ها با تعریف مفاهیم مشابه معرفی گردید. ادامه مباحث با بیان سرفصل‌هایی در زمینه انواع آب‌ها  (آب خاکستری، آب سیاه، آب جایگزین، آب بازگشتی)، منابع تامین آب، معرفی دو سناریو ساختمان آب صفر، استراتژی‌های طراحی ساختمان صفر آب، روش‌ها و ابزارهای ارزیابی و تکنولوژی‌های کارامد آب صورت گرفت. در انتها با توجه به شرایط خاص جغرافیایی و اقلیمی ایران، وضعیت خشکسالی و لزوم توجه به این مساله در کشورمان بیان شده و تاثیرات آن از جنبه‌های گوناگون مورد بررسی قرار گرفت. سپس خانم دکتر اختیاری ناقد جلسه، سوالات و مسائلی را در جهت محقق شدن موضوعات مطرح شده در شرایط فعلی کشور مطرح نمود  و بحث و تبادل نظر میان ارائه دهنده و ناقد جهت ارائه راهکارهای اجرایی در زمینه‌های مرتبط ادامه یافت. در انتهای جلسه، مباحثی برای ارتقا آموزش مباحث مرتبط در قالب پرسش و پاسخ، میان افراد پنل، حضار و دانشجویان صورت گرفت.