کارگاه های صنایع دستی

کارگاه های صنایع دستی


کارگاه ها محور اصلی رشته صنایع دستی بوده، می بایست محل الفت بین همه دانش ها، تجربیات و دروس و نمود آنها در کار عملی با ارائه مبانی نظری آن باشد.

هدف کارگاه ها:

1.  آشنایی نمودن و کار عملی دانشجویان از اولین مراحل شروع به کار تا اتمام آنست.
     در طول کارگاه، ابزار، مصالح و مواد کار و نحوه ساخت چه در روش قدیمی و چه امروزی، مورد آموزش عملی خواهد بود.
 
2. کارگاه تلاش خواهد نمود با همکاری واحد آزمایشگاه بر روی روش های قدیمی ساخت بطور کلی و نیز مواد و مصالح که امروزه متداول نمود و یا بدست فراموشی سپرده شده است.
مطالعه، بررسی و تجربه نموده در جهت احیای آن ها از روش های با ارزش و مفید و مناسب اقدام و راه های ابداع و ابتکار را جستجو نماید.
 
 
کارگاه چوب
 

هدف:

 آشنا نمودن دانشجویان با ابزار و وسایل کار، مواد و مصالح و روش های ساخت صنایع چوبی و نجاری و آموزش عملی در آنهاست.

 این روش ها در پنچ گروه اساسی به شرح:

 1. خاتم سازی
 2. معرق روی چوب
 3. منبت (حکاکی روی چوب)
 4. مشبک
 5. گره چینی

خواهد بود.

توضیح و روش کار:

پس از آشنایی دانشجویان با "نجاری عمومی" بطور کلی برای هر یک از چهار گروه یاد شده مراحل زیر آموزش داده خواهد شد.

الف- خاتم سازی

 • آشنایی با ابزار و وسایل کار و نحوه بکارگیری آنها
 • مصالح گیری
 • خاتم پیچی
 • خاتم چسبانی
 • پوست زدن

ب- معرق روی چوب

 • اشنایی با ابزار و وسایل کار و نحوه بکارگیری آنها
 • آشنایی با انواع چوب ها و مصالح گیری
 • بریدن قطعات مختلف (گل، برگ و ...) طبق طرح
 • چسباندن و پرس کردن کار
 • پوست زدن و سمباده زدن
 • رنگ کاری و جلا دادن (پولیش کاری)

ج- منبت

 • آشنایی با ابزار و وسایل کار و نحوه بکارگیری آنها.
 • کنده کاری روی چوب طبق طرح
 • پرداخت نهایی کار و پوست زدن
 • رنگ کاری

د- مشبک

 • اشنایی با ابزار و وسایل کار و نحوه بکارگیری آنها
 • مشبک کاری طبق طرح

هـ - گره چینی

آشنایی با ابزار و وسایل کار و نحوه بکارگیری آنها

 • مصالح گیری
 • ساخت قطعات مختلف طبق طرح
 • سوار کردن قطعات
 • رنگ کاری

در پایان کارگاه، مجموعه آموزش هر دانشجو در پنج گروه یاد شده و نیز یک نمونه کار عملی وی در یکی از گروه های پنجگانه فوق مورد ارزیابی و ملاک خواهد بود.

 

کارگاه مرمت اشیاء

مرمت و نگهداری آثار هنری 1:

هدف:

آشنا نمودن و آموزش عملی دانشجویان با ضایعات و آسیب‌ها و تغییرات اثار و اشیاء هنری در اثر عوامل گوناگون طبیعی و غیر طبیعی و نحوه "پیشگیری، مرمت و نگهداری" این اثار با "روشهای سنتی" است.

توضیح و روش کار:

نخست مرمت و نگهداری به روش های سنتی، در زمینه های گوناگون توسط دانشجویان تحقیق و سپس آموزش عملی انجام خواهد گردید.

به عنوان نمونه مرمت بر روی صنایع دستی گوناگون، تعمیرات نقاشی ها...، قطعات خطی، کتابها و نسخ خطی...

و با کمک استاد فن آموزش عملی داده خواهد شد. هر دانشجو می بایست حداقل یک مورد مشخص را علاوه بر آموزش عمومی، تجربه عملی دیده و آموزش ببیند.

 

مرمت و نگهداری آثار هنری 2:

هدف:

در ادامه درس نخست، آشنا نمودن و آموزش عملی دانشجویان با ضایعات و آسیبها و تغییرات اثار و اشیاء هنری در اثر عوامل گوناگون طبیعی و غیر طبیعی و نحوه "پیشگیری، مرمت و نگهداری" این اثار با "روشهای آزمایشگاهی" است.

توضیح و روش کار:

 ضایعات آثار هنری و موزه ای با دقت و وسایل آزمایشگاهی مطالعه و سپس اصول کلی پیشگیری، حفاظت و نگهداری و مرمت با روش های آزمایشگاهی (شیمیایی ، فیزیکی ...) تدریس داده می شود.

هر دانشجو می بایست یک مورد را بصورت عملی آموزش ببیند.

 

این درس با کمک و همکاری آزمایشگاه ها و امکانات و مراکز و موردهای خارج از محیط دانشکده با آزمایشگاه دانشکده انجام می گیرد.

 

 

 

 

 

 
حجت تمنایی
   36131049
 ساختمان شماره 1/ اتاق108
شرح وظایف

مرمت و نگهداری آثار هنری 1:

هدف:

آشنا نمودن و آموزش عملی دانشجویان با ضایعات و آسیب‌ها و تغییرات اثار و اشیاء هنری در اثر عوامل گوناگون طبیعی و غیر طبیعی و نحوه "پیشگیری، مرمت و نگهداری" این اثار با "روشهای سنتی" است.

توضیح و روش کار:

نخست مرمت و نگهداری به روش های سنتی، در زمینه های گوناگون توسط دانشجویان تحقیق و سپس آموزش عملی انجام خواهد گردید.

به عنوان نمونه مرمت بر روی صنایع دستی گوناگون، تعمیرات نقاشی ها...، قطعات خطی، کتابها و نسخ خطی...

و با کمک استاد فن آموزش عملی داده خواهد شد. هر دانشجو می بایست حداقل یک مورد مشخص را علاوه بر آموزش عمومی، تجربه عملی دیده و آموزش ببیند.

 

مرمت و نگهداری آثار هنری 2:

هدف:

در ادامه درس نخست، آشنا نمودن و آموزش عملی دانشجویان با ضایعات و آسیبها و تغییرات اثار و اشیاء هنری در اثر عوامل گوناگون طبیعی و غیر طبیعی و نحوه "پیشگیری، مرمت و نگهداری" این اثار با "روشهای آزمایشگاهی" است.

توضیح و روش کار:

 ضایعات آثار هنری و موزه ای با دقت و وسایل آزمایشگاهی مطالعه و سپس اصول کلی پیشگیری، حفاظت و نگهداری و مرمت با روش های آزمایشگاهی (شیمیایی ، فیزیکی ...) تدریس داده می شود.

هر دانشجو می بایست یک مورد را بصورت عملی آموزش ببیند.

این درس با کمک و همکاری آزمایشگاه ها و امکانات و مراکز و موردهای خارج از محیط دانشکده با آزمایشگاه دانشکده انجام می گیرد.