کارگاه های بخش هنر

کارگاه های بخش هنر


کارگاه ها محور اصلی رشته  های هنر به ویژه صنایع دستی بوده و  می بایست محل الفت بین همه دانش ها، تجربیات و دروس و نمود آنها در کار عملی با ارائه مبانی نظری آن باشد.

هدف کارگاه ها:

1.  آشنایی نمودن و کار عملی دانشجویان از اولین مراحل شروع به کار تا اتمام آنست.
     در طول کارگاه، ابزار، مصالح و مواد کار و نحوه ساخت چه در روش قدیمی و چه امروزی، مورد آموزش عملی خواهد بود.
 
2. کارگاه تلاش خواهد نمود با همکاری واحد آزمایشگاه بر روی روش های قدیمی ساخت بطور کلی و نیز مواد و مصالح که امروزه متداول نمود و یا بدست فراموشی سپرده شده است.

 

مطالعه، بررسی و تجربه نموده در جهت احیای آن ها از روش های با ارزش و مفید و مناسب اقدام و راه های ابداع و ابتکار را جستجو نماید.
 
 

کارگاه های رشته فرش

کارگاه رنگرزی -کارگاه بافت- کارگاه مرمت فرش-آزمایشگاه الیاف 

 

کارگاه های رشته صنایع دستی

کارگاه چوب-کارگاه مرمت اشیاء-کارگاه فلز-کارگاه چاپ دستی-کارگاه دکوراتیو-کارگاه آبگینه-کارگاه سفال-کارگاه حجم-کارگاه چاپ باتیک-کارگاه جواهر سازی

 

کارگاه های رشته ارتباط تصویری

کارگاه حجم-کارگاه چاپ دستی-کارگاه عکاسی