کارگاه های بخش هنر

کارگاه های بخش هنر


کارگاه های رشته فرش

کارگاه رنگرزی -کارگاه بافت- کارگاه مرمت فرش-آزمایشگاه الیاف 

کارگاه های رشته صنایع دستی

کارگاه چوب-کارگاه مرمت اشیاء-کارگاه فلز-کارگاه چاپ دستی-کارگاه دکوراتیو-کارگاه آبگینه-کارگاه سفال-کارگاه حجم-کارگاه چاپ باتیک-کارگاه جواهر سازی

کارگاه های رشته ارتباط تصویری

کارگاه حجم-کارگاه چاپ دستی-کارگاه عکاسی