کارمندان

کارمندان


صفحه اصلی| دانشگاه شیرازبخش هنر| بخش معماری |بخش شهرسازی

|سامانه cv  اساتیداتوماسیون اداریسامانه اداری و مالیسامانه آموزشی -پژوهشیسامانه اتوماسیون دانشجویی، پژوهشی، آموزشی| ورود به سامانه جهت کلاس های مجازی و آزمون

 

   چارت سازمانی دانشکده          

 

 

 

 

 

 

   

ردیف

نام

نام خانوادگی

تحصیلات

عنوان شغل (سمت)

وظایف

ریاست دانشکده

1

مرضیه

فولادفر

فوق دیپلم

مسئول دفتر ریاست

مسئول دفتر ریاست دانشکده

2

جمشید

 حقیقت جو

لیسانس

کارشناس مسئول شبکه

مسئول فناوری دانشکده

3

نرگس

کوثری

 لیسانس

روابط عمومی - مسئول سایت

( پست موقت)

4

مرضیه 

علیرضایی

فوق لیسانس

روابط عمومی - رابط خبری

 

معاونت مالی اداری، پشتیبانی

4

زهرا

فرامرزی

  فوق لیسانس

رئیس امور اداری، مالی و پشیبانی

رییس امور اداری، مالی و پشیبانی

5

علی مومن

محمدی

لیسانس 

مسئول امور اداری

 

6

مهرداد

ذوالنور

فوق دیپلم

کاردان امور سخت افزار رایانه

دبیرخانه

کارشناس کار آفرینی ( پست موقت) -مسئول سمعی بصری

7

حمید

همتی

لیسانس

مسئول حسابداری

مسئول حسابداری

8

علی مومن

 محمدی

لیسانس

انباردار 

انبار دار

9

علی مومن

 محمدی

لیسانس

امین اموال 

امین اموال 

10

مهرداد

ذوالنور

فوق دیپلم

کاردان سمعی و بصری

مسئول سمعی - بصری

معانت آموزشی

11

سهیلا

انیسی

دیپلم

مسوول دفتر معاونت آموزشی

مسئول دفتر معاونت آموزشی
(پست موقت)

12

محمد

ساختمان کبیر

لیسانس

کارشناس اداره آموزش

کارشناس آموزش بخش معماری

13

زینب 

کارگر

دیپلم

کارشناس اداره آموزش

کارشناس آموزش بخش هنر

14

مرضیه

زارع

فوق  لیسانس

کارشناس اداره آموزش

کارشناس آموزش بخش شهرسازی

15

فاطمه

احمد پورحقیقی

لیسانس

کارشناس تحصیلات تکمیلی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

16

فاطمه

احمد پورحقیقی

لیسانس

کارشناس مسوول اداره آموزش

ریئس اداره آموزش

معاونت پژوهشی

17

الهام

یارمحمودی

لیسانس

کارشناس پژوهشی

کارشناس (پژوهشی)

 

پست موقت

معاونت فرهنگی، دانشجویی

18

مرضیه

علیرضایی

فوق لیسانس

کارشناس فرهنگی دانشجویی

کارشناس امورفرهنگی

19

نرگس

کوثری

لیسانس

کارشناس وام ها

کارشناس امور دانشجویی

بخش معماری

20

لیلا

سلمان

دیپلم

مسوول دفتر بخش معماری

مسئول دفتر بخش معماری

بخش شهرسازی

21

سهیلا

انیسی

دیپلم

مسوول دفتر بخش شهرسازی

مسئول دفتر بخش شهرسازی

بخش هنر

22

زینب

کارگر

دیپلم

مسوول دفتر بخش هنر

23

حجت

تمنایی

لیسانس

کارشناس گروه آموزشی هنر

 

24

ملیحه

جعفری

فوق لیسانس

کارشناس گروه آموزشی هنر

25

...

...

...

کارشناس گروه آموزشی هنر

کارشناس ( مسئول کارگاه عکاسی)

کتابخانه

26

طاهره

دیانت

فوق لیسانس

کتابدار

رییس کتابخانه

27

ناصر

دشتی

لیسانس

کارشناس کتابدار

کارشناس کتابداری

28

ناصر

دشتی

لیسانس

کارشناس میز امانت

میز امانت کتابخانه

29

نرگس

کوثری

لیسانس

کارشناس کتابداری بخش پایان نامه  و نشریات

(پست موقت)

30

کمال

غلامی

دیپلم

کتابدار

بازبین کتابخانه

حفاظت فیزیکی

31

محمد محسن

توانا

لیسانس

مسئول حفاظت فیزیکی

حفاظت فیزیکی برادران

32

 

 

لیسانس

حفاظت فیزیکی خواهران

حفاظت فیزیکی خواهران

تاسیسات

33

محمد مهدی

دهقانی

دیپلم

تاسیسات

 تاسیسات

34

پرویز

اندایش

دیپلم

تاسیسات

تاسیسات

 خدمات

35

مسلم

هاشمی

 

خدماتی

خدماتی

36

محمد هادی

اسد سنگابی

 

خدماتی

خدماتی

37

محمود رضا

قدیمی

 

خدماتی

خدماتی

38

مجتبی

غلامی

 

خدماتی

خدماتی

39

سلمان

شیرزادی

 

خدماتی

خدماتی

40

افسانه

قاسمی

 

خدماتی

 

پیگیری امور اداری

 

تماس با کارمندان بخش اداری