کارشناس مرکز کامپیوتر

کارشناس مرکز کامپیوتر


مهندس عسکری  
کارشناس مرکز کامپیوتر
 شماره تماس: 36131053-36131054
ساختمان شماره 3 / اتاق325
شرح وظایف