کارشناس آموزش هنر

کارشناس آموزش هنر


محمد ساختمان کبیر
کارشناس آموزش بخش هنر
 شماره تماس 36131004 - 36230449
 ساختمان شماره 1 / اتاق 125
شرح وظایف