کارشناس آموزش بخش معماری

کارشناس آموزش بخش معماری


کارشناس آموزش بخش معماری

سیده صدیقه کاظمی
شماره تماس 07136131004
ساختمان شماره 1/اتاق 124
شرح وظایف