کارشناس آموزش بخش معماری

کارشناس آموزش بخش معماری


 

شهرام عزیزی کزور
کارشناس آموزش بخش معماری
 شماره تماس: 36131003 -36230449
 ساختمان شماره 1 / اتاق 125
شرح وظایف