کارشناس آموزش بخش معماری

کارشناس آموزش بخش معماری


 

محمد ساختمان کبیر
کارشناس آموزش بخش معماری
 شماره تماس: 36131004 -36230449
 ساختمان شماره 1 / اتاق 125
شرح وظایف