کارشناس آموزش بخش شهرسازی

کارشناس آموزش بخش شهرسازی


تارا سالاری
کارشناس آموزش بخش شهرسازی
 شماره تماس:36131077-36230449
 ساختمان شماره 2 / اتاق 234
شرح وظایف